Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše pojam statistika u poljoprivredi,predstavi tabelarno i grafički statistrčke pojave ,ustanovi srednje vrijednosti i pokazatelje varijacije; izračuna stndardne greške aritmetičke sredine i stand.greske proporcije na osnovu uzorka;analizira varijansu;protumači korelaciju i regresiju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
29B
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
29B

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

Evidencija poena studenata po starom programu

Evidencija ostvarenih poen ado zavrsnog ispita

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma