TEHNOLOGIJA AUTOHTONIH MLIJEČNIH PROIZVODA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: • upozna značaj autohtonih (tradicionalnih) proizvoda, • upozna vidove zaštite autohtonih proizvoda, • upozna sazakonskim odredbama koje definišu kvalitet autohtonih mlječnih proizvoda. • upozna principe proizvodnje fermentisanih mlječnih napitaka i sireva, • razumije klasifikaciju i prepozna tipove autohtonih mlječnih proizvoda, • prepozna, grupiše i ukratko opiše autohtone sireve i njihove tehnologije, • grupiše, ukratko opiše autohtone fermentisane mlječne proizvode i njihove tehnologije • izvrši osnovna izračunavanja u proizvodnji mlječnih proizvoda, • upozna sa osnovama senzorne ocjene mlječnih proizvoda, • upotrijebi stečena znanja u pogonima za preradu mlijeka,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO MIRECKI