OSNOVI ELEKTROENERGETIKE


Semestar: 4
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Pravilno tumači i interpretira značaj i ulogu energije, a posebno električne energije i elektroenergetskih sistema. 2. Objasni tehnološke procese dobijanja električne energije iz različitih izvora energije. 3. Objasni i analizira značaj, strukturu i ulogu pojedinih elemenata elektroenergetskih sistema: elektrana, visokonaponskih razvodnih postrojenja, prenosnih i distributivnih sistema i potrošačkih mreža i kategorija potrošaća i njihove karakteristike. 4. Navede i objasni različita havarijska stanja koja se mogu javiti u elektroenergetskim sistemima, kao i principe zaštite i upravljanja elektroenergetskim sistemima. 5. Navede i objasni rezervne izvore napajanja i načine mjerenja i tarifiranja električne energije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN RADULOVIĆ2x1
1S+4P
1x1
1S+4P
1x1
1S+4P