Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina
Naziv [ENG] : Integrated Eddy Current Sensing system for pipeline integrity and material characterisation
Naziv : Integrisani sistem vrtložnih struja za određivanje integriteta cjevovoda i karakterizaciju materijala
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučni
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Zahvaljujuci ovom projektu povezaće se istrazivači dvije zemlje, Crne Gore i Kine, sa ciljem razvoja nove nedestruktivne metode za procjenu integriteta konstrukcije, prije svega cjevovoda. Zavareni spoj kod konstrukcije je mjesto sa najvećom vjerovatnoćom za postojanje nesavršenosti koje vremenom propagiraju u prslinu i mogu dovesti do razaranja konstrukcije. Nova metoda NDT će se bazirati na elektromagnetnom ultrazvuku i vrtloznim strujama u cilju efikasne detekcije prslina i napona u cjevovodima. Kako su postojeće tehnike vrlo ograničene zbog kompleksnosti uspostavljanja i rješavanja modela elektromagnetnog polja/zvuka, treba očekivati da se ovom metodom učini iskorak u definisanju integriteta, kako nove, tako i već eksploatisane konstrukcije - cjevovoda. Treba reći da su opšte poznate konvencionalne NDT metode subjektivnog karaktera i baziraju se na samo jednom segmentu - detekciju prsline iii detekciju napona. Metodom koja će se razvijati želi se ova dva izlaza objediniti i dovesti u direktnu zavisnost. Za očekivati je da se novom NDT metodom, koju budu razvijali istrazivači na ovom projektu, subjektivni karakter metode svede na minimum.


Thanks to this project, researchers from two countries, Montenegro and PR China, will be joined with the aim of developing a new Nondestructive method for assessing the integrity of the construction, primarily the pipeline. The welded joint in the construction is the place with the highest probability of imperfections that propagate over time in the crack and can lead to destruction of the structure. The new NDT method will be based on of eddy current arrays and electromagnetic acoustic transducers for crack and stress in pipelines. As existing techniques are very limited due to the complexity of establishing and solving the electromagnetic field/sound model, this method should be expected to move forward in defining integrity, both new and already exploited pipeline construction. It should be said that commonly known conventional NDT methods of subjective character are based on only one segment -crack detection or stress detection. The method to be developed will want to consolidate two outputs into direct dependence. It is to be expected that the new NDT method, which will be developed by researchers on this project, will reduce the subjective character of the method to a minimum.