Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : CA COST Action CA16116 “Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions”
Naziv : CA COST Akcija CA16116 „Nosni roboti za povećanje, pomoć ili zamenu ljudskih motornih funkcija“
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : CA16116
Web site : http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16116
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Nosivi roboti (WRs) su nova lična sredstva koja su integrisani dio ljudskog funkcionisanja i koji su izgrađeni od tipičnih robotskih komponenti kao što su aktuatori, senzori i algoritmi upravljanja. Tamo gdje su uobičajeni roboti obično namijenjeni za upotrebu u industrijskim okruženjima za pomoć u napornim i ponavljajućim zadacima i zadacima koji zahtijevaju visoku preciznost, situacija se trenutno razvija u onu gde je sve veća direktna fizička interakcija između robota i ljudskog operatera. Interakcija sa ljudima u WR-ima nije samo fizička, već uključuje i kognitivne aspekte, kao što se kontrola funkcija obično dijeli od strane ljudi i mašine. WR-ovi se mogu koristiti ili za povećanje ili obuku ili dopunu motornih funkcija ili za potpunu zamjenu. Nosivi roboti djeluju zajedno sa ljudskim udovima, kao što je slučaj sa ortotskim robotima, egzoskeletima ili robotskim odijelima Očekuje se da će WR naći aplikacije u medicinskim, industrijskim i potrošačkim domenima, kao što su neuro-rehabilitacija, podrška radnicima ili opšta pomoć. Kako WR kontinuirano komuniciraju s ljudima u višestrukim situacijama, interakcija između ljudskih robota, ergonomije i etičkih, pravnih i društvenih odnosa (ELS), kao i rano uključivanje interesnih grupa od suštinskog su interesa. Ova akcija se fokusira na evropsku integraciju različitih disciplina u nauci i inženjerstvu, kao i na angažovanje zainteresovanih strana u poboljšanju WR tehnologije i njenog društvenog uticaja.


Wearable Robots (WRs) is an emerging field of personal devices that are integrated parts of human functioning, and that are constructed of typical robotic components such as actuators, sensors and control algorithms. Where conventional robots were typically intended for use in industrial environments to help in tedious and repetitive tasks and tasks requiring high precision, the situation is currently evolving to one where there is an increasing direct physical interaction between robot and human operator. The interaction with humans in WRs is not only physical, but also includes cognitive aspects, as in the interaction, control of functions is typically shared by human and machine. WRs can be used either to augment, train or supplement motor functions or to replace them completely. Wearable Robots operate alongside human limbs, as is the case in orthotic robots, exoskeletons or robotic suits. WRs are expected to find applications in Medical, Industrial and Consumer Domains, such as neuro-rehabilitation, worker support, or general augmentation. As WRs continuously interact with humans in multiple situations, Human Robot Interaction, Ergonomics, and Ethical, Legal and Societal (ELS) considerations, as well as early involvement of stakeholders are of essential interest. This Action focuses on the European integration of different underlying disciplines in science and engineering, as well as on engaging of stakeholders to improve WR technology and its societal impact.