Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija
Naziv [ENG] : TIG and plasma welding of high-alloy austenitic Cr-Ni and low-alloy pearlitic steels using activating fluxes
Naziv : Elektrolučno TIG i plazma zavarivanje visoko legiranih austenitnih Cr-Ni i nisko legiranih čelika perlitne klase primjenom aktivirajućih topitelja
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Pri proizvodnji energije ili odvijanja neophodnog tehnološkog procesa, posude pod pritiskom su osnovni konstrukcioni elementi koji se proizvode zavarivanjem. Svi zavareni spojevi kod dijelova pod pritiskom, sa aspekta kvalitete su najzahtijevniji i imaju najstrožije kriterijume prihvatljivosti. Stoga je jedan od najzastupljenijih postupaka TIG postupak zavarivanja. Koristeći se novim potupkom ATIG zavarivanjem, koji se zasniva na aktivaciji oksidaciono-redukcionih procesa u zoni zavarivanja, u mogućnosti smo da utičeno na poboljšanje tehnološke karakteristika električnog luka. Plazma zavarivanje spada u grupu visoko produktivnih tehnologija. Primjenom topitelja (A-PLAZMA) produktivnost ovog postupka za očekivati je da će biti još veća. Povećanjem penetracione sposobnosti luka, pa samim tim i debljina materijala koju je moguće kvalitetno zavariti u jednom prolazu, produktivnost postupka se uvećava. Eksperimentalna ispitivanja bi se izvodila zavarivanjem na kotlovskim materijalima različitih debljina (cijevi i limovi), izvršila bi se ispitivanja kvalitete (mehaničkih svojstava) zavarenih spojeva ostvarenih ATIG i APLAZMA postupkom zavarivanja, te bi se na taj način primjena topitelja mogla predložiti kao standardni postupak zavarivanja pri izradi kotlovskih postrojenja."


"When producing energy or carrying out the necessary technological process, pressure vessels are the basic structural elements that are produced by welding. All welded joints in pressure parts, from the aspect of quality, are the most demanding and have the strictest acceptance criteria. Therefore, one of the most common welding process is the TIG processes. Using the new ATIG welding procedure, which is based on the activation of oxidation-reduction processes in the welding zone, we are able to influence the improvement of the technological characteristics of the electric arc. Plasma welding belongs to the group of highly productive technologies. By applying activating fluxes (A-PLASMA) the productivity of this procedure is to be expected to be even higher. By increasing the penetration ability of the arc, and thus the thickness of the material that can be welded in one pass, the productivity of the procedure increases. Experimental tests would be performed by welding on boiler materials of different thicknesses (pipes and plates), quality tests (mechanical properties) of welded joints achieved by ATIG and APLAZMA welding process would be performed, and thus the application of fluxes could be proposed as a standard welding procedure construction of boiler plants. "