Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Investigation of the turbulent swirl flow influence on the energy parameters of the axial fans by using contemporary measurement techniques
Naziv : Uporedna mjerenja turbulentnog vihornog mlaza iza aksijalnog ventilatora LDA I Hot-wire metodama
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : LDA i Hot-wire mjerenja
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac :
Opis : Predmet istraživanja na projektu su kompleksna teorijska, eksperimentalna i numerička istraživanja složene strukture turbulentnog brzinskog polja u vrtložnom tragu iza kola aksijalnih ventilatora i njihova sprega sa geometrijsko-energetskim karakteristikama ventilatora, kao i njihova primjena u ventilaciji energetski efikasnih objekata. U okviru projekta će se razmatrati i načini energetski efikasne ventilacije objekata. Istraživanje će se odvijati u više etapa. Prva etapa je istraživanje strujnih, energetskih i konstruktivnih karakteristika aksijalnih ventilatora, kao i statističkih karakteristika turbulentnog vihornog strujanja na njihovom potisu primjenom savremenih eksperimentalnih i numeričkih (CFD– computational Fluid Dynamics) metoda. Prema važećim međunarodnim standardima postoje različiti načini ugradnje aksijalnih ventilatora. Stepen korisnosti, odnosno energetska efikasnost agregata zavisi, ne samo od geometrije obrtnog kola ventilatora, već i od načina njegove ugradnje. Planirano je više tehničkih rješenja za realizaciju ove faze istraživanja. Analiza dinamike vrtložnosti, polja deformacija i koherentnih vrtložnih struktura kao i formiranje odgovarajućih teoretskih modela je druga etapa. Treća etapa istraživanja obuhvata izučavanje i testiranje postojećih ventilacionih sistema u energetski efikasnim objektima. Četvrta etapa podrazumijeva formiranje kompjuterskog modela ventilatora I primjene CFD proračuna. Planirana su mjerenja pomoću najsavremenijih mjernih tehnika PIV (particle image velocimetry), LDA (laser Dopler anemometrija) i originalnih sondi sa zagrijanim vlaknima (hot-wire anemometry).


The subject of research on the project are complex theoretical, experimental and numerical investigations of the complex structure of the turbulent velocity field in the vortex track behind axial fans circuits and their coupling with geometric-energy characteristics of fans, as well as their application in ventilation of energy efficient buildings. The project will also consider ways of energy efficient ventilation of buildings. The research will take place in several stages. The first stage is the research of current, energy and structural characteristics of axial fans, as well as statistical characteristics of turbulent eddy current on their thrust using modern experimental and numerical (CFD - computational Fluid Dynamics) methods. According to current international standards, there are different ways of installing axial fans. The degree of utility, ie energy efficiency of the unit depends not only on the geometry of the fan rotating circuit, but also on the method of its installation. Several technical solutions are planned for the realization of this phase of research. The analysis of vortex dynamics, deformation fields and coherent vortex structures as well as the formation of appropriate theoretical models is the second stage. The third stage of the research includes the study and testing of existing ventilation systems in energy efficient buildings. The fourth stage involves the formation of a computer model of the fan and the application of CFD calculations. Measurements are planned using the most modern measurement techniques PIV (particle image velocimetry), LDA (laser Doppler anemometry) and original probes with heated fibers (hot-wire anemometry).