Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : MNE-ROBECO MULTIFUNCTIONAL SERVICE ROBOT PROJECT
Naziv : PROJEKAT VIŠEFUNKCIONALNOG SERVISNOG ROBOTA „MNE-ROBECO
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : MNE-ROBECO
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Cilj projekta je razvoj novog dizajna mobilnog servisnog robotskog sistema. Tokom trajanja ovog projekta razvijena je mobilna robotska platforma za kretanje. Jedan dio state-of-the-art mobilnih robota ima poseban modul - manipulatorsku ruku postavljenu na vrh mobilne platforme. Platforma omogućava mobilnost, dok će se ruka manipulaciju razviti u nekom narednom projektu. Novi koncept robota (sa planiranim manipulatorom) treba da omogući višestruku namjenu, treba da izvršava neke uslužne radnje kao pomoć nepokretnim licima (npr. da podiže predmete koji su pali na pod) i/ili da ima ekološku namjenu (npr. skupljanje smeća na određenim gradskim površinama). Razmotriće se mogućnost prilagođavanja upravljačkog softvera i za neke druge zadatke. Novi mehanički dizajn će se analizirati sa virtuelnim prototipom koji će se razviti pomoću odgovarajućeg sofvera (npr. Proengineer). Simulacije će se koristiti za proučavanje poboljšanja mobilnosti robota kroz animacije izazovnih zadataka. Osim toga, simulacije će se koristiti za izbor nominalnih parametara robota kako bi se poboljšale manevarske sposobnosti i upravljivost mobilne platforme. Mobilni robot takođe uključuje ugrađenu upravljačku arhitekturu, koja će biti dizajnirana sa ciljem da se ostvari što niža cijena robota. Razvoj robotskog sistema podrazumijeva projektovanje i izradu prototipa od crteža do uređaja uz obezbjeđenje pouzdanosti i poštovanje svjetskih standarda sigurnosti i kvaliteta. Kretanje mobilnog robota i karakteristike manevrisanja i upravljanja će se eksperimentalno provjeriti korišćenjem fizičkog prototipa. Robot će biti testiran na različitim podlogama, koje predstavljaju moguće prirodno okruženje robota s obzirom na namjenu i u uslovima u kojima je predviđen za rad."


"The goal of the project is to develop a new design for a mobile service robotic system. During this project, a mobile robotic movement platform was developed. One part of the state-of-the-art mobile robots has a special module - a manipulator arm placed on top of the mobile platform. The developed platform enables the desired mobility, while the manipulation arm will be developed in a future project. The new robot concept (together with the planned manipulator) should allow for multiple purposes, perform some service actions to assist immobile persons (eg to lift objects that have fallen to the floor) and / or have an ecological purpose (eg collecting rubbish on certain urban areas). The ability to customize the firmware for some other tasks will also be considered. The new mechanical design will be analyzed with a virtual prototype that will be developed using appropriate software (eg Proengineer). The simulations will be used to study the improvement of robot mobility through animations of challenging tasks. In addition, simulations will be used to select the nominal parameters of the robot to improve maneuverability and maneuverability. The mobile robot also includes a built-in control architecture, which will be designed to achieve the lowest possible robot cost. The development of a robotic system involves the design and production of prototypes from drawings to devices while ensuring reliability and respect for world standards of safety and quality. The movement of the mobile robot and the possibilities of maneuvering and control will be experimentally verified using a physical prototype. The robot will be tested on various substrates, which represent a possible natural environment of the robot with regard to the purpose and in the conditions in which it is intended for work. "