Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation
Naziv : Modernizacija univerziteta Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i usluga za transfer znanja, istraživanje i inovacije
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : WBCInno
Web site : www.wbc-inno.kg.ac.rs/
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast :
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Uspostaviti Regionalnu inovacionu platformu (UIP) na pet WBC univerziteta za integraciju i fokusiranje na inovacioni potencijal i za unapređenje prenosa i komercijalizacije tehnologije. Ojačati postojeće i uspostaviti nove univerzitetske strukture i usluge na području penosa znanja, istraživanja i inovacija, u skladu s UIP-om. Podržati razvoj univerzitetskih poslovnih inkubatora (BI) i naučno-tehnoloških parkova (STP) u WBC regiji, mobilizaciom univerzitetskih resursa i partnerstvom s poslovnim svijetom. Razviti metodologiju za upravljanje inovacijama i umrežavanje različitih višefunkcionalnih učesnika sa univerziteta i poslovnog svijeta, zasnovanu na saradničkoj softverskoj platformi/alatu. Olakšati kreativnost mladih i uključivanje javnih i privatnih učesnika u sve postupke modernizacije zasnovane na modelu Triple Helix saradnje.


To establish Regional University Innovation Platform (UIP) at five WBC universities for integration and focusing on innovation potential and for fostering technology transfer and commercialization. To reinforce existing and to establish new university structures and services in the areas of knowledge transfer, research and innovation, in line with UIP. To support the development of university-based Business Incubators (BI) and Science Technology Parks (STP) in the WBC region, through mobilizing of university resources and partnerships with business world. To develop a methodology for innovation management and networking of different cross-functional stakeholders from university and business, based on collaborative software platform/tool. To facilitate the creativity of young people and involvement of public and private stakeholders in all modernization processes based on the Triple Helix model of cooperation.