Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : Investigations of transients phenomena in hydraulic and aeromechanical systems
Naziv : Istraživanje fenomena prelaznih procesa u hidrauličkim i aeromehaničkim sistemima
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 32185.29
Ukupan budzet : 32185.29
Rukovodilac :
Opis : Razvoj numeričkih modela, eksperimentalnih instalacija i odgovarajućih instrumenata i metoda mjerenja u oblasti hidromehaničkih i aeromehaničkih prelaznih procesa i turbulentnih strujanja koji imaju konkretnu primjenu na realnim energetskim postrojenjima u Crnoj Gori – hidroelektranama, vodovodnim sistemima i sistemima za provjetravanje saobraćajnih tunela u cilju povećanja njihove energetske efikasnosti. Razvoj specijalne sonde sa zagrijanim vlaknima za mjerenje brzine strujanja vazduha u turbulentnom graničnom sloju (u blizini zida opstrujavane konture). Na Mašinskom fakultetu u Podgorici, Laboratoriji za energetske procese, razvijena je savremena eksperimentalna instalacija za ispitivanje nestacionarnih strujnih procesa. Instalacija je opremljena sa najsavremenijom mjernom opremom sposobnom da zabilježi sve brze promjene koje se dešavaju tokom hidromehaničkih prelaznih procesa (hidrauličkog udara). Intenzivno istraživanje prelaznih pojava u aeromehaničkim procesima je počelo sa razvojem odgovarajućih mjernih instrumenata, u prvom redu sondi sa zagrijanim vlaknima. Najsavremenija sonda za simultano mjerenje sve tri komponente brzine i vrtložnosti je razvijena u saradnji Univerziteta Crne Gore i univerziteta u Merilendu-USA. U Laboratoriji za energetske procese Mašinskog fakulteta Univerziteta Cne Gore postoje svi potrebni uslovi za dalji razvoj i testiranje najsloženijh anemometarskih sondi sa zagrijanim vlaknima; aerodinamički tunelii niskog i visokog pritiska u kojima se mogu generisati složena strujna polja neophodna za testiranje mjernih instrumenata, potrebna oprema za izradu najsloženijh sondi sa zagrijanim vlaknima.


Development of numerical models, experimental installations and appropriate instruments and measurement methods in the field of hydromechanical and aeromechanical transients and turbulent flows that have a specific application in real power plants in Montenegro - hydropower plants, water supply systems and ventilation systems for traffic tunnels in order to increase their efficiency . Development of a special probe with heated fibers for measuring the velocity of air flow in a turbulent boundary layer (near the wall of the flowing contour). At the Faculty of Mechanical Engineering in Podgorica, Laboratory for Energy Processes, a modern experimental installation for testing non-stationary current processes has been developed. The installation is equipped with state-of-the-art measuring equipment capable of recording all rapid changes that occur during hydromechanical transition processes (hydraulic shock). Intensive research of transients in aeromechanical processes began with the development of appropriate measuring instruments, primarily probes with heated fibers. The state-of-the-art probe for simultaneous measurement of all three velocity and vortex components was developed in cooperation between the University of Montenegro and the University of Maryland-USA. In the Laboratory for Energy Processes of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro, there are all the necessary conditions for further development and testing of complex anemometric probes with heated fibers; low and high pressure wind tunnels in which complex current fields necessary for testing measuring instruments can be generated, equipment necessary for the production of the most complex probes with heated fibers.