Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina
Naziv [ENG] : Development and application of intelligent systems in welding processes
Naziv : Razvoj i primjena inteligentnih sistema u procesu zavarivanja
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : ISWELD
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Ovim projektom treba omogućiti da se najveći dio kreativnih poslova, projektovanja tehnologije zavarivanja i simulacije procesa, realizuje izvan proizvodnje i prije njenog početka, dok vrijeme u samom procesu treba svesti na najkraće tehnološko vrijeme uz minimalne troškove. Ovaj projekt integrira nove tehnologije zavarivanja u proizvodne procese sa stanovištva primjene industrijski robota - robotske vizije te optimizacije proizvodnje i modernizacije proizvodnih procesa i sistema. Glavni pravac i cilj projekta je razvoj i primjena novih tehnologija zavarivanja, metoda i alata znanja u unapređenju zavarivačkih procesa te istraživanje strukture upravljanja i mogućnosti primjene inteligentnih proizvodnih sistema u zavarivačkim proizvodnim procesima.


This project should enable most of the creative work, design of welding technology and process simulation, to be realized outside the production and before its beginning, while the time in the process should be reduced to the shortest technological time with minimal costs. This project integrates new welding technologies into production processes from the point of view of the application of industrial robots - robotic vision and optimization of production and modernization of production processes and systems. The main direction and goal of the project is the development and application of new welding technologies, methods and tools of knowledge in the improvement of welding processes and research of management structure and possibilities of application of intelligent production systems in welding production processes.