Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : 158644 –JPCR “Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies”
Naziv : Razvoj regionalnih interdisciplinarnih studija Mehatronike
Početak : 01.01.2010.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : DRIMS
Web site :
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Projekat DRIMS fokusiran je na dostizanje konvergencije visokog obrazovanja WBC država sa dešavanjima EU koja proizilaze iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa kroz razvoj regionalnih interdisciplinarnih mehatroničkih studija. Projekat DRIMS odgovara institucionalnim razvojnim planovima uključenih univerziteta i potrebama i interesovanju svih partnera u projektu. Ciljevi projekta su u okviru nacionalnih prioriteta PC-a u pogledu modernizacije nastavnog plana i programa. Projekat pokriva područja važna za ekonomske i socijalne procese Makedonije, Kosova i Crne Gore i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Kao rezultat analize problema u državama partnerima (PC), namjera projekta DRIMS je: (i) Razvijanje regionalnih interdisciplinarnih studija BSc i MSc iz Mehatronike, fokusirajući se na strukturu od 3 ciklusa, ECTS i priznanje stepena s obzirom na Lisabonski program i Bolonjski proces i relevantne potrebe industrije. (ii) Ažurirati postojeće i izgraditi nove kapacitete koji se tiču opreme, nastavnog materijala, nastavnih metoda i nastavnog osoblja, kako bi se postigao kvalitet i relevantnost nastavnih planova i programa. (iii) Stvaranje obrazovnih i industrijskih mreža u cilju postizanja održivog sistema međunarodne i industrijsko-obrazovne saradnje. (iv) Razviti kurseve za cjeloživotno učenje za mala i srednja preduzeća (MSP) u regionu WBC-a, kako bi se doprinijelo povećanju konkurentnosti u industriji."


"The DRIMS project is focused on achieving convergence of WBC’s higher education with EU developments deriving from the Lisbon agenda and the Bologna process through development of Regional Interdisciplinary Mechatronics Studies. The DRIMS project corresponds to the institutional development plans of the involved universities and to the needs and interest of all partners in the project. The project objectives are within the national PC priorities about the modernisation of curriculum. The project covers areas relevant for the economic and social processes of Macedonia, Kosovo and Montenegro and their closer association to the European Union. As a result of the problem analysis in the Partner Countries (PC), the DRIMS project intention is: (i) To develop regional interdisciplinary BSc and MSc studies in Mechatronics, focusing on 3 cycle structure, ECTS and degree recognition, with regard to Lisbon agenda and Bologna process and with relevance to industry needs. (ii) To update existing and build new capacities concerning equipment, teaching materials, teaching methods and teaching staff in order to achieve quality and relevance of the curricula. (iii) To create an education and industry networks in order to obtain sustainable system for international and industry-education cooperation. (iv) To develop life-long learning (LLL) courses for Small and Medium Enterprises (SMEs) in the WBC region, in order to contribute to increasing the industry competitiveness."