Oblasti nastave i istraživanja
Oblasti obrazovanja i istraživanja na Mašinskom fakultetu

Energetika

Energetika je široka naučnoistraživačka oblast koja između ostalog obuhvata termoenergetiku, hidroenergetiku, termotehniku, energetsku efikasnost zgrada i korišćenje obnovljivih izvora energije. Predmet obrazovanja i istraživanja u obasti energetike na Mašinskom fakultetu u Podgorici su: različiti fenomeni prenosa toplote i strujanja fluida, njihova eksperimentalna ili numerička analiza korišćenjem savremenih softvera; proizvodnja električne i toplotne energije iz različitih izvora (neobnovljivih i obnovljivih): hidroelektrane, vjetroelektrane, termoelektrane, toplotne pumpe, postrojenja za istovremenu proizvodnju električne i toplotne energije (kogeneracija) itd.; sistemi grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije; analiza rada različitih vrsta strujnih mašina (pumpe, ventilatori, kompresori i sl.); analiza i organizovanje mjerenja strujnih i termičkih veličina; analiza potreba za energijom, tj. potrošnje u različitim vrstama djelatnosti; analiza primjene mjera koje omogućavaju energetske uštede u industrijskim postrojenjima, procesnoj industriji, zgradarstvu i ostalim oblastima ljudske djelatnosti; energetski pregledi i energetska sertifikacija zgrada.

Primijenjena mehanika i konstruisanje

U okviru oblasti Primijenjene mehanike i konstruisanja na Mašinskom fakultetu u Podgorici sprovode se statičke i dinamičke analize i sinteze mehaničkih konstrukcija, analize naprezanja i konstruktivno oblikovanje komponenata, metodičko konstruisanje, razrade i primjene računarskih metoda proračuna. Upotreba CAD/CAE softvera omogućava strukturnu analizu i optimizaciju mašinskih konstrukcija. Osim toga, student ovog modula upoznaje osnovne numeričke metode, metode eksperimentalne analize naprezanja, ispitivanja dinamičkih karakteristika konstrukcija mašina i uređaja, te posebno motora i vozila. Inženjeri koji završe studije na modulu Primijenjena mehanika i konstruisanje mogu se zaposliti u malim i srednjim preduzećima koja se bave projektovanjem i/ili proizvodnjom mašina ili elemenata mašina iz oblasti opšteg mašinstva, nosećih metalnih konstrukcija, elemenata vozila i drugih transportnih sredstava, kao i u preduzećima koja se bave eksploatacijom i/ ili saobraćajem tim sredstvima.

Mehatronika

U okviru oblasti Mehatronike na Mašinskom fakultetu u Podgorici sprovodi se postupak modeliranja različitih tipova električnih, mehaničkih, fluidnih, termalnih i mješovitih sistema koji nalaze primjenu kod robotskih manipulatora za različite namjene, CNC mašina, automobila, bespilotnih letilica, automatski vođenih vozila, industrijskih pogona, uređaja koji se primjenjuju u medicini, itd. Za navedene sisteme vrši se izbor i implementacija odgovarajućih tipova aktuatora koji se obično koriste u mehatroničkim sistemima, odabir senzora koji će biti sastavni dio sistema, odabir i implementacija periferijskih i mikrokontrolerskih jedinica pogodnih za navedeni sistem, itd. Da bi jedan mehatronički sistem bio potpun, potrebno je isprogramirati, odnosno naučiti sistem za obavljanje namijenjenog zadatka. U tu svrhu se vrši snimanje signala sa odabranih senzora, aktuatora i pogonskih sistema, integrisanje komponenti sa upravljačkom jedinicom mehatroničkog sistema i njihova implementacija putem mikrokontrolerske jedinice do konačne funkcionalnosti sistema. Nakon sakupljanja adekvatnih signala vrši se analiza signala, provjera funkcionalnosti, otklanjanje eventualnih grešaka i puštanje sistema u rad.

Proizvodni inženjering:

Kroz modul Proizvodnog inženjeringa na Mašinskom fakultetu u Podgorici izučavaju se i vrše ispitivanja iz oblasti proizvodnih tehnologija, CAD/CAM sistema i industrijskog inženjerstva. Analizom proizvodnih tehnologija sakupljaju se informacije o projektovanju tehnologija, izradi gotovih proizvoda, koje se kasnije koriste kao polazna osnova za naučnoistraživačke radove. Upotreba CAD/CAM sistema omogućava primjenu računara u oblasti geometrijskog modeliranja i tehnologije izrade proizvoda. Takođe, ta praktična znanja se upotrebljavaju i u oblasti kompjuterskog upravljanja savremenim CNC mašinama i integraciji svih elemenata proizvodnje, hardvera i softvera u CIM sisteme. Oblast proizvodnog inženjerstva se bavi menadžmentom kvaliteta, proizvodnih i poslovnih sistema, kao i inteligentnih tehnoloških sistema.

Industrijski inženjering i kvalitet

Industrijski inženjering na Mašinskom fakultetu u Podgorici je oblast koja se odnosi na primjenu metoda i tehnika u cilju poboljšanja poslovnih procesa i obezbjeđenja njihove efikasnosti, primjenu metoda za uspostavljanje adekvatne povezanosti i optimizacije između svake jedinice (procesa), agažovanog osoblja, upotrebljenog materijala, sredstava za rad i troškova koji su za to vezani. Posebna pažnja je usmjerena ka upravljanju performansama procesa, primjeni metoda multikriterijumskog odlučivanja, primjeni neuronskih mreža, LEAN tehnologiji, razvoju ekspertnih sistema, metodama planiranja, upravljanja i optimizacije proizvodno poslovnim procesima uz upotrebu različitih softverskih alata.

Kvalitet je oblast Industrijskog inženjeringa koja se duži niz godina razvija na Mašinskom fakultetu u Podgorici čime je stekla posebnost kao obrazovna i naučnoistraživačka oblast. Naime, kvalitet se ovdje izučava mnogo šire od kvaliteta proizvoda, obuhvatajući kvalitet procesa i kvalitet sistema. Izučavaju se standardi kvaliteta i to posebno standardi sistema menadžmenta koji omogućavaju unapređenje poslovnih procesa s aspekta najbolje svjetske prakse, zatim oblast standardizacije, sertifikacije, metrologije i akreditacije, poslovna izvrsnost i totalni menadžment kvalitetom ali i oblast kontrole kvaliteta. Posebna pažnja je usmjerena izučavanju metoda i tehnika kvaliteta uz upotrebu softverskih programa.

Drumski saobraćaj

Naglim razvojem drumskog saobraćaja u posljednjih nekoliko decenija povećao se i obim problema i njihova specifičnost u ovoj sferi, kao što su organizacija javnog prevoza, saobraćajne nezgode, problem parkiranja u urbanim sredinama, zagušenja na mreži drumskih saobraćajnica, nepoštovanje saobraćajnih propisa i sl. Svaki od ovih problema može se, primjenom odgovarajućih znanja vrlo uspješno riješiti, što je predmet obrazovanja i izučavanja na ovom programu Mašinskog fakulteta u Podgorici. Student se tokom svog obrazovanja na programu Drumski saobraćaj osposobljava za sljedeće oblasti rada: 1. Planiranje, regulisanje i upravljanje drumskim saobraćajem; 2. Bezbjednost drumskog saobraćaja; 3. Tehnologija i organizacija drumskog transporta; 4. Špedicija, logistika i intermodalni transport.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.