Mašinski fakultet, 14.01.2020

Doc. dr Nikola Šibalić - dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore za poseban naučnoistraživački doprinosX

Doc. dr Nikola Šibalić, sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dobitnik je Priznanja za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta zaslužnim pojedincima sa svih organizacionih jedinica.

Pored 19 svojih kolega, zaslužnih pojedinaca po predlogu organizacionih jedinica, primio je nagradu od rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića,  na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore.

"Dobiti Priznanje za postignute rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog i stručnog rada od svojih kolega sa Mašinskog fakulteta, za mene predstavlja izuzetno zadovoljstvo", kazao je Šibalić 

On je imao značajan naučnoistraživački doprinos, i ima zapažen broj radova objavljenih u renomiranim naučnim časopisima, koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka: SCI/SCIE, kao i radova koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku.

"Moj najveći izazov je rad u laboratoriji, koji se prvenstveno odnosi na eksperimentalna istraživanja, gdje je Mašinski fakultet formiranjem savremenih laboratorija i nabavkom mjerne opreme, stvorio dobre preduslove za naučnoistraživački rad, tako da je ovo Priznanje rezultat dugogodišnjeg laboratorijskog istraživanja", kazao je Šibalić, koji je i učesnik brojnih međunarodnih, regionalnih konferencija i bio je aktivni istraživač u okviru tri naučnoistraživačka projekta.

"Ovo Priznanje u meni izaziva osjećaj pripadnosti Univerzitetu Crne Gore i stvara veliku motivaciju da u narednom periodu zajedno sa svojim kolegama razvijam naučno-istraživački rad na Univerzitetu Crne Gore, zaključuje Šibalić.

 

 

 

 

Image

Broj posjeta : 852