Interni poziv za izbor demonstratora LJETNJI SEMESTAR 2023
Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa Odlukom Rektora broj 01-3472 od 06.10.2022. godine, dekan Mašinskog fakulteta objavljuje interni


P O Z I V


za angažovanje dva lica za pružanje pomoći i podrške u realizaciji nastavnog i istraživačkog procesa (demonstratora) na Mašinskom fakultetu za ljetnji semester studijske 2022/23. godine 
1.    Na interni poziv mogu se prijaviti studenti master ili doktorskih studija Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a koji nijesu u radnom odnosu u statusu saradnika u nastavi na Univerzitetu;
2.    Odabir kandidata vršiće se na konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnom nivou studija; 
3.    Fakultet će sa izabranim kandidatima zaključiti ugovor o izvršavanju posla, na period od tri mjeseca u ljetnjem semestru studijske 2022/23. godine (počev od 15. februara 2023. godine), sa opterećenjem od 4 sata sedmično;
4.    Izabranim kandidatima Fakultet će obezbijediti mentore (po pravilu nastavni mentor) od kojih će dobijati uputstva i smjernice i koji će vršiti nadzor nad njihovim radom;
5.    Demonstratorima pripada naknada za izvršenje posla u iznosu od 200, 00 eura (bruto) za svaki pojedinačni mjesec angažovanja.


                 Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijave Arhivi Mašinskog fakulteta u roku       
                 od  osam dana od dana objavljivanja ovog poziva  na sajtu Fakulteta. 

                 Uz prijavu (slobodna forma) kandidati su dužni da podnesu:
-    Potvrdu o studiranju na master ili doktorskim studijama u st. 2022/23. godini, i
-    Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija.

 

           D E K A N 
                                                                                                 Prof. dr Radoje Vujadinović, s.r.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.