O doktorskim studijama
Akademske doktorske studije na Mašinskom fakultetu  u Podgorici omogućavaju sticanje akademskog zvanje doktora tehničkih nauka (oblast Mašinstva).

Doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore su integrisane, a organizaciju i rukovođenje vrši Centar za doktorske studije kroz aktivnosti Odbora za doktorske studije. Centar je prvenstveno zadužen za unapređenje kvaliteta doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore. Ovaj Centar, između ostalog, definiše oblasti doktorskih studija, organizuje nastavu, odobrava plan rada i angažovanje nastavnika na doktorskim studijama, podstiče, organizuje i ostvaruje istraživačke poduhvate multidisciplinarnog karaktera i obavlja druge aktivnosti u oblasti doktorskh studija.

Nadležnost Odbora, obuhvata faze koje su u korelaciji sa napredovanjem doktoranta, a to su:

  1. razmatranje i predlaganje mentora,
  2. razmatranje i predlaganje Komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata,
  3. razmatranje i predlaganje ocjene podobnosti doktorske teze i kandidata,
  4. razmatranje i davanje saglasnosti na Izvještaj o radu studenta na sprovedenom istraživanju,
  5. razmatranje ispunjenosti uslova doktoranta i predlaganje Komisijeza ocjenu doktorske disertacije i
  6. razmatranje i davanje mišljenja o ocjeni doktorske disertacije idavanje mišljenja na prijedlog za imenovanje Komisije za odbranu doktorske disertacije.

Komisija za doktorske studije Mašinskog fakulteta, koju je imenovalo Vijeće fakulteta, pruža stručnu pomoć u organizovanju i vođenju doktorskih studija.

Proces upisa, izrade i javne odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu Crne Gore definisan je dokumentom Pravila doktorskih studija.

U cilju pojašnjenja i davanja smjernica za put od upisa do odbrane doktorske disertacije, Centar za doktorske studije je predložio, a Senat Univerziteta Crne Gore usvojio Vodič za doktorske studije.

Ukupno vrijeme trajanja doktorskih studija je 3 (tri) godine.

Nastavni plan i program doktorskih studija na Mašinskom fakultetu je dat u nastavku.

MENTOR

Predlaganje i izbor mentora vrši se prema dokumentu Pravila doktorskih studija (članovi  29 – 31) i Vodiču za doktorske studije (tačka 3.3).

Predlaganje mentora Komisiji za doktorske studije fakulteta (obrazac Prijava za mentora) – popunjava kandidat.

Predlaganje mentora Odboru za doktorske studije (obrazac M) – popunjava Fakultet.

Na kraju II semestra mentor podnosi Vijeću fakulteta Izvještaj o radu studenta, na sprovedenom istraživanju i postignutim rezultatima (obrazac IM). Svi elementi ove faze definisani su Pravilima doktorskih studija (član 33) i Vodičem za doktorske studije (tačka 3.4).

Nakon IV semestra mentor podnosi Vijeću fakulteta drugi Izvještaj o radu studenta (obrazac IM), što je definisano Vodičem za doktorske studije (tačka 3.3).

POLAZNA ISTRAŽIVANJA

Postupak prijave i odbrane polaznik istraživanja vrši se prema dokumentu Pravila doktorskih studija (član 32 - 35) i Vodiču za doktorske studije (tačka 3.5 i 3.6).

Prijava teme doktorske distertacije (obrazac PD1).

Prijava teme polaznih istraživanja sa obrazloženjem teme polaznih istraživanja (obrazac Prijava teme polaznih istraživanja) – popunjava kandidat.

Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti doktorske disertacije i kandidata (obrazac D1).

DOKTORSKA DISERTACIJA

Postupak prijave doktorske disertacije definisan je Pravilima doktorskih studija i Vodičem za doktorske studije (tačka 3.8).

Zahtjev sa ocjenu ispunjenosti uslova doktoranta kandidat podnosi Vijeću fakulteta saglasno Vodiču za doktorske studije (tačka 3.8).

Izvještaj Komisije za ocjenu ispunjenosti uslova doktorske disertacije (obrazac D2).

Ocjena doktorske disertacije (obrazac D3).

 

NAPOMENA: Sve navedene obrasce mozete pronaci na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1016/objava/4-dokumenti

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.