HEMIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Poznaje osnovne hemijske zakone i pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Opiše elektronsku građu atoma i položaj elementa u periodnom sistemu -Objasni pojam rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli i jonski proizvod vode, - Razlikuje osnovne klase organskih jedinjenja - Poznajući strukturu organskih jedinjenja da objasni njihovu reaktivnost -Navede važna prirodna jedinjenja, njihove glavne karakteristike, značaj i primjenu - Prepozna transformacije funkcionalnih grupa u biološkim sistemima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA1x7
96B+49P
NEVZETA TRUBLJANIN1x7
96B+49P
MILICA STANIŠIĆ1x7
96B+49P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ.5x7
96B+49P
MIA STANKOVIĆ.5x7
96B+49P
ZORICA LEKA1.5x1
96B+49P
VLATKO KASTRATOVIĆ1.5x1
96B+49P