SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Definiše oblasti primjene pesticida sa posebnim osvrtom na sredstva za zaštitu bilja; 2. Poznaje osnovne osobine pesticida i njihov mehanizam djelovanja; 3. Poznaje sve osnovne grupe i aktivne materije fungicida, insekticida i herbicida koje se koriste u kontinentalnom voćarstvu; 4. Organizuje primjenu sredstava za zaštitu bilja u cilju suzbijanja štetnih organizama u kontinentalnom voćarstvu; 5. Tumači osnovne zakone i pravilnike iz oblasti sredstava za zaštitu bilja u Crnoj Gori i sprovodi mjere zaštite ljudi i životne okoline.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
4B+3S+4P
IGOR PAJOVIĆ2x1
4B+3S+4P
1x1
4B+3S+4P