ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razlikuje ekološku od integralne i konvencionalne zaštite voćaka, - zastupa osnovna načela ekološki prihvatljive zaštite voćaka, - prepozna potencijalne ekološke rizike u biljnoj proizvodnji, - donese odluku o načinu suzbijanja štetnih organizama u skladu sa principima ekološke poljoprivrede.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
6B+2S+1P
TATJANA PEROVIĆ2x1
6B+2S+1P
2x1
6B+2S+1P