Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Objasne matematičku osnovu geometrijskog modeliranja krivih i površina 2. Objasne osnovne principe metoda za generisanje geometrijskih modela komponenata mašina 3. Objasne upotrebu fičere i parametarskog modeliranje u modeliranja geometrije mašinskih komponenata 4. Koriste neki od sofvera CAD sistema za modeliranje mašinskih elemenata i skopova (SolidWorks) 5. Koriste geometrijske modele mašinskih komponenata za izradu tehničke dokumentacije 6. Koriste baze gotovih rješenja tokom modeliranja komponenata mašina

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ2x1
3B+4S
MIRJANA ŠOŠKIĆ2x1
3B+4S