Biljana Maslovarić

dr Biljana Maslovarić

docent | Filozofski fakultet

Rođena sam 04.08.1963.g u Štipu, Makedonija. Osnovnu i srednju školu sam završila u Titogradu. Prvu diplomu visoke stručne spreme sam stekla na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, tadašnjeg Univerziteta “Veljko Vlahović”, 1988.godine i stekla stručni zvanje: profesorka marksizma i socijalističkog obrazovanja. Drugu diplomu visoke stručne spreme sam  stekla 1995. na Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, odsjek sociologija, čime sam stekla zvanje: profesorka sociologije.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1EKSPERIMENTALNI PROGRAM ZA RANO OBRAZOVANJE2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEMagistarske1INTERAKCIJA I KOMUNIKOLOGIJA2 x 11 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMagistarske1PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U INKLUZIJI3 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1PEDAGOŠKI MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA I MEDIJSKA KULTURA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PROGRAMIRANJE VASPITNO-OBRAZ.SADRŽAJA3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOŠKI MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVNA POLITIKAMagistarske2ISTRAŽIVAČKI RAD U FUNKCIJI IZRADE MASTER RADA0 x 00 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMagistarske2PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U INKLUZIJI3 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2RAZVOJ PREDŠKOLSKOG KURIKULUMA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2EVALUACIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2PEDAGOŠKI MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U INKLUZIJI2 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2VASPITANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA PREDŠKOLSKOM UZRAS2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMagistarske2POJEDINAC I OKRUŽENJE2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana Novović, Biljana MaslovarićPočeci obrazovanja ženaa u Crnoj Gori- Djevojački institut na CetinjuANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Tatjana Novović, Biljana MaslovarićInclusive values in the planning of Mathematical issues at an early ageSouth African Journal of Education

Obavjestenja iz nastave