Filozofski fakultet

Biografija - Maslovarić Biljana
Biografija - Maslovarić Biljana

Rođena sam 04.08.1963.g u Štipu, Makedonija. Osnovnu i srednju školu sam završila u Titogradu. Prvu diplomu visoke stručne spreme sam stekla na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, tadašnjeg Univerziteta “Veljko Vlahović”, 1988.godine i stekla stručni zvanje: profesorka marksizma i socijalističkog obrazovanja. Drugu diplomu visoke stručne spreme sam  stekla 1995. na Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, odsjek sociologija, čime sam stekla zvanje: profesorka sociologije.

Školske 2004/05.godine sam upisala prvu godinu magistarskih studija na Univerzitetu u Novom Sadu, a 12. decembra 2007.godine sam odbranila magistarsku tezu pod nazivom: Menadžment slobodnog vremena kao faktor razvoja ličnosti odraslih i stekla akademsko zvanje: Magistrica nauka iz interdisciplinarne oblasti Menadžment u obrazovanju.

Doktorsku disetraciju pod nazivom: Obrazovanje za demokratiju i uloga škole u razvoju demokratskih  stavova učenika/ca sam odbranila 16. jula 2009.godine, na Univerzitetu u Novom Sadu, čime sam stekla zvanje: Doktorka nauka iz interdisciplinarne oblasti Menadžment u obrazovanju.

Moje radno iskustvo (preko 25 godina) je dominantno povezano sa obrazovanjem i to: od 1992 do 1998. godine sam bila angažovana kao profesorka društvenih grupa predmeta (Sociologija, Filozofija, Ustav i prava građana, Saobraćajna psihologija, itd), kada sam i položila i stručni ispit za nastavno i vaspitno osoblje pri Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Od 1998 do 2001.g. sam bila zaposlena u Fondaciji za otvoreno društvu/Institutu za otvoreno društvo-Predstavništvo u Crnoj Gori,  kao koordinatorka sljedećih programa: Podrška visokom obrazovanju (HESP), Umjetnost i kultura, Izdavaštvo, Ženski program. Od 2001.godine do 2010.godine sam bila angažovana kao koordinatorka u Pedagoškom centru Crne Gore (PCMNE), u kojem sam radila na  koordinaciji, edukaciji, sertifikaciji,  implementaciji i kao MTT (Master Teacher Trener) obrazovnih programa kao što su: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje-RCWT; Korak po korak- SbS (obrazovna metodologija koja je usmjerena na dijete), Inkluzija, Izdavaštvo itd. U Pedagoškom centru Crne Gore od 2012.godine radim na poziciji direktorke. Od 2011. godine sam angažavana na poziciji Nacionalnog reprezenta za Crnu Goru u Svjetskom forumu za predškolsko - rano vaspitanje i obrazovanje (World Forum on  Early Care and Education). Članstvo u  Internacionalnoj Acocijaciji (ISSA) aktivno ostvarujem  od 2001.godine. Takođe, volonterske aktivnosti sam ostvarila kroz učešće u Upravnom odboru EXPEDITIO, a od 2008.godine volontiram na zadacima predsjednice Upravnog odbora Fondacije za aktivno građanstvo (fAKT) od 2008.godine. U peridu od novembra 2012.godine  do decembra 2013.godine sam radila na poziciji šefice Agencije za pomoć interkulturalnom obrazovanju, pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću sam bila angažovana  kao spoljni saradnik od 2007.godine na studijskim programima za Predškolsko vaspitanje i Pedagogija.

U zvanje docentice  izabrana sam na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore održanoj 17. 02. 2011.godine, a na osnovu Odluke Senata Univerziteta Crne Gore, od 27.10.2016.godine izabrana sam  takođe  u zvanje docentinje na period od pet godina.

Na poziciji prodekanke za nauku i međunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu radim od 18.09.2014.godine.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.