Prirodno-matematički fakultet

Oprema


IdSlika/Ident.broj/Naziv/Proizvođač/ModelEdit Jedinica Kom God.proiz. God.nab/Izvor sredstava/Nab.vrij. Lokacija/Zadužen/Kontakt Karakteristike/Namjena Napomena
277   Inkubator sa CO2 za kulturu tkiva 48 R GALAXY New Brunswick
12009
PROJEKAT
studijski program Biologija
Perović Andrej
perovic,an@gmail.com

Uzgoj ćelija eukariotskih organizama za potrebe biotestiranja organskih i neorganskih zagađivača kao i drugih aktivnih supstanci i procjenu uticaja na metabolizam istih
276   Inkubator 50 L. MEMMERT
12008
PROJEKAT
studijski program Bioloigja

svetlanaperov@gmail.com

Uzgajanje bakterijskih kultura u eksperimentalne i edukativne svrhe
275   Rotacioni vakum uparivač, vodeno kupatilo, vakum pumpa IKA RV 10C S99 , IKA HB 10, Sertorius
12010
PROJEKAT
studijski program Biologija

perovic.an@gmail.com

Koristi se u procesu ekstrakcije organskih komponenata iz različitih rastvarača i za proces destilacije i pročišćavanja korištenih rastvarača
274   Automatski ekstraktor SOXTERM sa 2 kolone GERIHARD
12009
PROJEKAT
studijski program Biologija

perovic.an@gmail.com

Ekstrakcija organskih komponenti iz uzoraka različitog porijekla, priprema uzoraka za analizu.
273   Liofilizator MARTIN CHRIST 1
alfa 1-4
12009
PROJEKAT
studijski program Biologija

perovic.an@gmail.com

Automatizovani sistem za isušivanje uzoraka hlađenjem doo -50 C pod vakumom, nakon čega se uzorci podvrgavaju raznim metodama ekstrakcije.
272   Flurescentni mikroskop sa digitalnom kamerom NIKON
ECLIPSE 50
12010
PROJEKAT
studijski program Biologija

perovic.an@gmail.com

Koristi se dominantno za Biotestove Comet test i Mikronukleus test.
271   Sistem za spektrohemijsku analizu Carl Zeis Jena, DDR Nemačka , Roper Scientific USA i Ocean Optics USA
1PGS-2 Carl Zeis Jena 1980 Pixis kamera Roper Scientific 2007 Kalibraciona lampa DR 2000 UV VIS 2012 Ocean Optics

studijski program Fizika

slavom@rc.pmf.ac.me

Koristi se u naučna istraživanja karakteristika električnog luka u vazduhu u okviru nacionalnog projekta „Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja“ i za rad sa studentima fizike u okviru predmeta Praktikum III- Atomska fizika.
270   Barakuda sistem RTI Electronics AB Švedska
12006

studijski program Fizika

slavom@rc.pmf.ac.me

Koristi se osiguranje i kontrolu kvaliteta za primenu jonizujućeg X-zračenja u bilo koje svrhe, najčešće u medicini
267   Spektrofotometar CECIL
7200 UV/VIS Aquarious
12008
PROJEKAT
studijski program Biologija

perovic.an@gmail.com

Mjerenje biohemijskih reakcija u realnom vremenu. Dokazivanje statusa enzimatskih sistema biljnih i životinjskih ćelija u kontekstu uticaja na njih različitih substrata.
266   Laminar
11993
PROJEKAT
studijski program Biologija

svetlanaperov@gmail.com

Zasijavanje bakterijskih kultura.
265   Automatski set sistem za uzgoj eksperimentalnih riba Ručni rad
12012
PROJEKAT
Studisjki program Biologija

perovic.an@gmail.com

Automatski protočni sistem za kontejnerski uzgoj eksperimentalnih riba Danio Rerio u kontrolisanim uslovima i proizvodnju embriona Danio Rerio koji se koriste u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe. Primjenjuje se za Danio Rerio embrio test na toksičnost tj. praćenje taratogenog uticaja različitih aktivnih supstanci.
264   Optički mikroskop Carl Zeiss
Axio Imager A1
12008
PROJEKAT
Studijski program Biologija

slavom@rc.pmf.ac.me

Prevashodno se oprema koristi u svrhu naučnog istraživanja iz oblasti invertebrata, citologije i anatomije, algologije...
263   Inkubator 240 L. BINDER BINDER
12004
PROJEKAT
Studijski program Biologija

svetlanapetov@gmail.com

Uzgajanje bakterijskih kultura i ikre eksperimentalnih riba.u eksperimentalne i edukativne svrhe.
83   Stereo mikroskop Motic
SMZ 168
Animal Ecology Research Group 1
Projekat
PMF-Studijski Program za Biologiju
Pešić Vladimir
Vladimir Pešić

Isatraživanje
74   Laboratorijska sušnica
Sušnica LSW-33
Animal Ecology Research Group 1

PMF-Studijski Program Biologija

Vladimir Pešić

Istraživanje
73   DRAWING TUBE OLYMPUS
U-DA DRAWING TUBE FOR THE BX SERIES MICROSCOPES
Animal Ecology Research Group 1

PMF-Studijski Program za Biologiju

Vladimir Pešić

Istraživanje
72   Istraživački mikroskop OLYMPUS BX
Animal Ecology Research Group 1

PMF - Studijski Program Biologija

Vladimir Pešić

Istraživanje