TERESTRIČKA NAVIGACIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogu opisati i interpretirati osnovni koncept pomorske navigacije;opisati i analizirati osnovne pojmovevezano za orijentaciju na moru; opisati i upoređivati različite metode pozicioniranja prilikom vođenja broda u svim uslovima;izraditi planove i implementirati kurseve i rute poznavajući glavne podatke sa pomorskih karata (papirnih i elektronskih) kao i upotrijebiti nautički Almanah;opisati različite izdavača karata;opisati i definicisati kartografske projekcije, numeričke i grafičke konstrukcije Merkatorove karte i gnomonske projekcije; Odrediti elemente plime i oseke koristeći engleske i druge tablice i upoređivati različite načine za rješavanje problema;implementirati sfernu trigonometriju u cilju riješavanja loksodromskih i ortodromskih zadatakakao i zadataka kombinovane plovidbe;opisati i analizirati zemaljski i brodski magnetizam;određivati približne formule devijacije; opisati kompenzaciju i metode demagnetizacije; izraditi kontrolu devijacije na brodu;opisati i analizirati upravljanje resursima na komandnom mostu i organizaciju rada, kao i sve „Emergency“ procedure.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN MRAKOVIĆ1x8
75B+10P
IGOR STANOVČIĆ2x2
75B+10P
1x8
75B+10P
MILORAD RAŠKOVIĆ2x1
75B+10P