Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: - Poznaje faktore koji utiču na kvalitet maslinovog ulja, proces prerade ploda masline. - Poznaje osnovni sastav maslinovog ulja, uslove potrebne za čuvanje maslinovog ulja. - Može da opiše princip formiranja panela i ocjenjivanja kvaliteta maslinovog ulja. - Prepoznaje kvalitetno maslinovo ulje i razlikuje ulje sa negativnom atributom (manom). - Upoznat je sa sekundarnim proizvodima od prerade masline i mogućnostima dalje prerade i korišćenja. - Osposobljen je za timski rad, kritičko mišljenje i prezentaciju znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ1x1
3B
BILJANA LAZOVIĆ2x1
3B