Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne principe kriptografske zaštite podataka, 2. Opiše strukturu i osobine aktuelnih kriptografskih algoritama, 3. Opiše mehanizme i protokole za šifrovani prenos podataka, 4. Primijeni rješenja za šifrovani prenos podataka, 5. Identifikuje potencijalne prijetnje koje mogu ugroziti sigurnost računarskih mreža i aplikacija, 6. Opiše metode i postupke za zaštitu mreža i aplikacija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARTIN ĆALASAN1x1
27B+13S
MIHAILO MICEV1x1
27B+13S
VLADAN VUJIČIĆ3x1
54B+26S+18P

Rezultati popravnih kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Termini održavanja drugog i popravnog kolokvijuma

Rezultati lab. vježbi

Popravna laboratorijska vježba

Termin održavanja I kolokvijuma