PRENOS TOPLOTE I MASE


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni različite oblike energijske jednačine pri rješavanju problema prenosa toplote. 2. Izračuna razmijenjenu količinu toplote i odgovarajuće temperature pri prolazu toplote kroz površine proizvoljnog oblika u stacionarnim i nestacionarnim uslovima. 3. Izračuna razmijenjenu količinu toplote i mase pri strujanju fluida kroz cijevne vodove. 4. Analizira optimalne parameter procesa ključanja i kondenzacije. 5. Izračuna osnovne parameter razmjenjivača toplote: ulazne i izlazne temperature, protoke hladnog i toplog fluida i površinu razmjenjivača.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ