Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Transport of Dangerous Goods - Modernization of Curricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs
Naziv : Prevoz opasnih materija - Modernizacija nastavnih planova i programa i razvoj obuka za profesionalce u VŠU Zapadnog Balkana
Početak : 01.01.2023.
Kraj : 01.01.2026.
Skraceni naziv : DGTRANS
Web site : https://dgtrans.pr.ac.rs/
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Drumski saobraćaj
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 67048
Ukupan budzet : 713889
Rukovodilac : Damjanović Milanko
Opis : DGTRANS ima za cilj identifikovanje ključnih izvora opasnosti u pogledu transporta opasnih materija na putevima u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana, analizu dobre inovativne prakse u EU i u skladu sa tim unapređenje postojećih i razvoj novih kurikuluma na osnovnim i master studijama. Ovim projektom će se razviti i trening centri unutar visokoškolskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana koji će se baviti problematikom transporta opasnih materija na putevima. Description: The main objective of the DGTRANS is to identify key risks of the transport of dangerous goods (TDG) by road in WB partner countries according to different regulations and United Nations recommendations: as the UN Manual of Tests and Criteria, the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods as well as the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR);