Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXVI SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, v.f. rektora

 XXVI sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za ponedjeljak, 16. oktobar 2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanje sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXV sjednice Senata od 20.09.2017.godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata od 27 do 28.09.2017. godine [download]
 - Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata članu Senata-predstavniku Istorijskog instituta [download]
 
1. Imenovanje stalnih stručnih tijela Senata 
 a) Naučnog odbora Senata [download]
 b) Odbora za doktorske studije [download]
 c)izmjena Odluke o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore [download]
 d) prijedlog Izmjena Pravilnika o organizaciji i radu sistema za osiguranje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore [download]
 e) Prijedlog Vijeća Instituta za biologiju mora [download]
 
2. Referati iz Biltena br.400/17, Biltena br.405/17 i Biltena br.406/17 
 Bilten 400: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Matematička analiza i primijenjena matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Istorija Crne Gore u novom vijeku na Istorijskom institutu [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Mikrobiologija i imunologija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hirurgija- hepatobilijarna hirurgija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Analiza i obrada podataka, Programiranje i informatika na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anatomija, fiziologija i morfologija biljaka na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Teorijska elektrotehnika ( Elektromagnetika) na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 405: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Digitalni sistemi i informatika na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomska analiza i politika ( grupa pravnih predmeta) na Ekonomskom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment u pomorstvu na Pomorskom fakultetu [download]
 Bilten 406:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Botanika i Ekologija biljaka na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Mašinski elementi i konstruisanje mašina na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Proizvodno mašinstvo i tehnologije na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Primijenjena mehanika na Mašinskom fakultetu [download]
 Referat 406: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Drumska vozila i saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 
3. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za oblast Telelekomunikacije-kandidati prof. dr Zoran Veljović i dr Maja Delibašić [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet političkih nauka, za oblast Međunarodni odnosi i diplomatija-kandidat doc. dr Boris Vukićević [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet političkih nauka, za oblast Korporativna politika i političko komuniciranje -kandidat doc. dr Olivera Komar [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast Pozorišna produkcija-kandidat prof. mr Janko Ljumović [download]
 Prijedlog komisije-Institut za biologiju mora, za oblast Morsko ribarstvo-pelagični resursi-kandidat dr Ana Pešić [download]
 Prijedlog komisije-Institut za biologiju mora, za oblast Marikultura i ihtioplankton-kandidat dr Milica Mandić [download]
 Prijedlog komisije-Istorijski institut, za oblast Politička istorija Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka-kandidat dr Radenko Šćekić [download]
 Prijedlog komisija za praćenje pristupnih predavanja po Biltenu UCG br. 405/17 i Biltenu UCG br. 406/17 [download]
 Prijedlog komisija za praćenje inauguracionih predavanja po Biltenu br. 411/17 [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Goran Popivoda-PMF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mehmed Đečević-Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Sonja Ivanović-PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Uglješa Urošević-ETF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Aladin Crnkić-PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Luka Lazović-ETF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Slavica Tomović-ETF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Rajko Milašinović-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Sandra Jokanović-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Branko Anđić-PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Miloš Rajković-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Nikola Bulatović-ETF [download]
 
5. Zahtjevi za dopunu licence i upis dodatnog broja studenata na postdiplomske specijalističke studije 
 Zahtjev Studentskog parlamenta UCG [download]
 Zahtjev Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Zahtjev Pravnog fakulteta [download]
 Zahtjev Muzičke akademije [download]
 
6. Prijedlozi organizacije nastave za studijsku 2017/18. godinu [download]
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 
7. Prijedlozi za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlozi Pravnog fakulteta [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Crne Gore 
 Zahtjev - prof.dr Dragoslav Nenezić [download]
 Zahtjev prof. dr Duško Bjelica [download]
 Zahtjev- doc.dr Jasmina Nikčević [download]
 
9. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenata koji se finansiraju iz budžeta 
 Prijedlog Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 
10. Informacije i pitanja 
 Informacija Centra za studije i kontrolu kvaliteta o institucionalnoj evaluaciji Univerziteta Crne Gore [download]