Projekti


Program/Poziv (Vrsta projekta) Naslov Naziv
Akronim (Oznaka)
Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
1040 Ministarstvo nauke CG Genomska osnova diverziteta i adaptacione sopsobnosti lokalnih rasa ovaca i koza AdaptGenBTF2024-2024
1042 Interreg Danube (INT Danube) Zajednice znanja za ubrzanje transvera istraživačko-tehnoloških inovacija u Dunavskom regionu RTITBTF2024-2026
1035 IPA South Adriatic (IPA SA) Kapitalizacija putem prenosa modela WRECKS4ALL na nove teritorije za zaštitu podvodnog nasljeđa putem njegove digitalizacije i valorizacije kao nove turističke ponude WRECKS4ALL 2.0PFKOTOR2024-2025
1034 IPA South Adriatic (IPA SA) Inovativni sistemi za realizaciju sigurnih prekograničnih kontrola ISACC PFKOTOR2024-2025
1026 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje dijagnostičkog potencijala multimodalnih biomarkera za detekciju kolorektalnog karcinoma BIOCANINS2024-2027
1024 Ministarstvo nauke CG Radikalno nepovjerenje i formiranje identiteta: Istraživanje popularne pseudonauke i teorija zavjere u post-jugoslovenskoj digitalnoj javnoj sferi PSEUDOCONINS2024-2027
1032 Ministarstvo nauke CG Klimatske promjene: mjere adaptacije za poboljšanje kvaliteta grožđa i vina u Crnoj Gori ADOP4GRAWIBTF2024-2027
1031 Ministarstvo nauke CG Primjena biofungicida u poljoprivredi i urbanim sredinama BIOAPPBTF2024-2027
1027 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje dijagnostičkog potencijala multimodalnih biomarkera za detekciju kolorektalnog karcinoma BIOCANMED2024-2027
1022 Ministarstvo nauke CG Izvan etnifikacije: Post-nacionalističke perspektive crnogorskog identiteta IEPCGIINS2024-2027
1030 Ministarstvo nauke CG DEKARBONIZACIJOM U POMORSKOM SEKTORU DO ZELENOG BOKOKOTRSKOG ZALIVA DeMS – GBBPFKOTOR2024-2027
1045 Interreg Danube (INT Danube) An AI/IoT-based system of GEOsensor NETworks for real-time monitoring of unStablE tErrain and artificial structures GeoNetSee GF2024-2026
1019 Evropska komisija CG Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe: way forward BORIS2GF2024-2025
1037 Ministarstvo nauke CG Biodiverzitet gljiva kao indikator zdravstvenog stanja šuma pod pritiskom klimatskih promjena FunGforestBTF2024-2026
1047 Ministarstvo nauke CG Procjena rizika od poplava u Crnoj Gori - definisanje funkcija šteta za značajno ugrožena područja FLORIAS GF2024-2026
1046 Ministarstvo nauke CG Seizmičko opterećenje konstrukcija fundiranih na šipovima SeismoPile GF2024-2026
1038 INTERREG MED Zadržavanje i skladištenje atmosferskog CO2 za poboljšanje kvaliteta zemljišta CARBON 4 SOIL QUALITYBTF2024-2026
1049 Horizon Europe (HE) CROSS-disciplinary network for research excellence in Regenerative Economy Innovation eco-Systems CROSS-REISEF2024-2028
1036 Ministarstvo nauke CG : Ispitivanje fitohemijskog sastava i biološke aktivnosti plodova šumske borovnice i aronije ABc-BioActBTF2024-2027
1021 Međunarodni Beyond the Anticlerical Paradigm: Rethinking Secularism in Contemporary Montenegro BAPINS2023-2024
1039 Erasmus+ Digitalno obrazovanje za pomorsku komunikaciju DigiMarPFKOTOR2023-2026
1048 COST CA22140 - Improved Knowledge Transfer for Sustainable Insect Breeding Insect-IMPCIMS2023-2027
1029 Ministarstvo nauke CG Značaj fizičke aktivnosti, ishrane i rehabilitacije na psihofizičko zdravlje sportista i rekreativaca, potencijal za razvoj zdravstvenog turizma ARISTMED2023-2024
1041 Međunarodni Pokazatelji genetičkog diverziteta autohtonih rasa ovaca i koza iz Slovačke, Austrije, Češke, Srbije i Crne Gore SHEGENDBTF2023-2025
1050 Erasmus+ Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations HAWKINGREKTORAT2023-2026
1012 Bilateralni međunarodni Prognoza bolesti drveta vinove loze u održivom vinogradarstvu u Crnoj Gori i Italiji GRAPETRUSTBTF2023-2023
977 Erasmus+ Savezi univerziteta preduzetnika Zapadnog Balkana – održavanje kontakta za cjeloživotne odnose AL4LIFEREKTORAT2023-2026
1044 ADRION Zajedniči master program Pomorske robotike u Plavoj ekonomiji MARBLEETF2023-2023
986 Erasmus+ Međunarodni centri inženjerske kompetencije za podsticanje razvoja održive mobilnosti u Albaniji i Crnoj Gori INTEC MF2023-2026
1020 Bilateralni međunarodni Neki biološki aspekti kanjoča, Upogebia pusilla (Petagna, 1792) u litoralnoj zoni istočne obale Jadrana na području Crne Gore i Slovenije IBM2023-2024
1018 Bilaterala Morski ekološki kompoziti od otpada iz Jadranskog mora SeaCompPFKOTOR2023-2025
1014 Erasmus+ Architecture Pop-up Lab Exchange APLEAF2023-2026
1013 Erasmus+ Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and energy efficiency with the non-academic sector SmartWBGF2023-2026
983 Erasmus+ Prevoz opasnih materija - Modernizacija nastavnih planova i programa i razvoj obuka za profesionalce u VŠU Zapadnog Balkana DGTRANS MF2023-2026
999 Bilateralni međunarodni AUTENTIČNA GASTRONOMIJA: KAKO NAS TURISTI DOŽIVLJAVAJU - DA LI SMO ZAISTA TOLIKO RAZLIČITI? Autentična gastronomija i različitost FTH2023-2024
1033 Erasmus+ Unaprijeđenje znanja i vještina u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana s ciljem pripreme društva za postizanje nulte emisije ugljenika u sektoru pomorskog transporta i logistike Zero CPFKOTOR2023-2026
1015 Erasmus+ Digitalna transformacija kreativnih sektora u visokom obrazovanju DIGITCRESHEAF2023-2025
1003 Bilateralni međunarodni Proučavanje resistance-breaking sojeva virusa bronzavosti paradajza u Sloveniji i Crnoj Gori Bilateralna saradnja sa republikom SlovenijomBTF2023-2024
1001 Bilateralni međunarodni Stanje i perspektive biološke zaštite u Crnoj Gori i Sloveniji Bilateralna saradnja sa REpublikom SlovenijomBTF2023-2024
1011 Bilateralni međunarodni Kapacitet stambenih zgrada u Crnoj Gori da se odupru pregrijavanju usled prognoziranih klimatskih promjena GF2023-2024
1010 Ministarstvo nauke CG Procjena modela izloženosti zgrada inovativnim tehnikama istraživanja EXPLORAGF2023-2025
1000 Bilateralni međunarodni Analiza očinstva maslina sa mikrosatelitima - podrška u programima oplemenjivanja Bilateralna saradnja sa Republikom SlovenijomBTF2023-2024
1002 Bilateralni međunarodni Genetički resursi i sposobnost adaptacije lokalnih rasa ovaca na planinskim područjima Bilateralna saradnja sa Republikom SlovenijomBTF2023-2024
979 Erasmus+ Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa na institucijama visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu PELMOBMF2023-2026
985 Erasmus+ PRIDRUŽENI ZA ODRŽIVOST – IZGRADNJA zajednica otpornih na klimu u ZB i EU 1FUTUREGF2023-2026
991 Horizon Europe (HE) ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istraživača u Evropi ERA TalentREKTORAT2023-2026
990 Erasmus+ Digitalna transformacija u obrazovanju na Zapadnom Balkanu DIGITCRESHE PMF2023-2025
989 Erasmus+ SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja kako bi se olakšao razvoj održivih pametnih rješenja na Zapadnom Balkanu SMARTETF2023-2026
988 Erasmus+ E-učenje Gamifikovana i umrežena obuka za početnike E-le.G.A.N.T.S. REKTORAT2023-2025
987 Erasmus+ Promovisanje i omogućavanje kolaborativnog virtuelnog međunarodnog učenja u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana COWEBREKTORAT2023-2026
984 Erasmus+ Jačanje kapaciteta i digitalnih kompetencija u biomedicinskom obrazovanju kroz internacionalizaciju od kuće BIOSINTMED2023-2026
982 Erasmus+ RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA MODULA ZASNOVANIH NA METAKOGNITIVNIM PROBLEMIMA U KURSEVIMA DVOJNOG UČENJA U MEDICINSKIM NAUKAMA ProBLeMS MED2023-2026
981 Erasmus+ Mikrokrediti zasnovani na MOOC-u za profesionalni razvoj nastavnika CRED4TEACH FF2023-2026
978 Erasmus+ Inovacije nastavnih planova i programa u klimatski pametnom urbanom razvoju zasnovanom na zelenoj i energetskoj efikasnosti sa neakademskim sektorom SmartWB REKTORAT2023-2026
980 Erasmus+ IoT zelena transformacija za akademsko društvo i poslovno orijentisan ekosistem na Zapadnom Balkanu IoT-ECOMF2023-2026
1025 COST Non-globular proteins in the era of Machine Learning ML4NGPINS2022-2026
1017 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Promovisanje fleksibilnog, održivog i pametnog transporta i logističkih aktivnosti u području južnog Jadrana PORTS PLUSPFKOTOR2022-2023
1023 COST Translational control in Cancer European Network TRANSLACOREINS2022-2026
994 Erasmus+ Budućnost je u primjeni vještačke inteligencije FAAIREKTORAT2022-2024
1043 EU IPA IV Operativni program Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella IV UmbrellaBTF2022-2024
992 Horizon Europe Twinning (HE-T) Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže MONUSENETF2022-2025
975 Jean Monnet Etudes multidisciplinaires sur les intégrations et les migrations à travers le dialogue interculturel EMIMIFIL2022-2024
998 Ostalo Turizam, Kultura i Nastava francuskog jezika u visokom školstvu (Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija) TCE-FLEFTH2022-2022
995 Erasmus+ Integrisano učenje za mir PEACEBUILDINGREKTORAT2021-2023
970 Erasmus+ Mobility for Learners and Staff - Higher Education Student and Staff Mobility Cooperation with The Banat's University of Agricultural Sciences and veterinary medicine ‚‚King Michael I of Romania'', Timisoara BTF2021-2023
971 Erasmus+ Mobility for learners and staff - Higher Education Student and Staff Mobility Cooperation with: The Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine; Timisoara, Romania BTF2021-2024
966 CEI Composites for All Advanced Materials for a modern, Improved and Sustainable Society Composites for ALLMF2021-2022
965 Erasmus+ Improving the process of education through development of e-learning multimedia platform and smart classrooms SMARTELREKTORAT2021-2021
967 COST FAIR NEtwork of micrometeorological measurements FAIRNESSBTF2021-2025
972 NATO Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika SUPERCAR MTF2021-2024
963 IPA INTERREG HR-BiH-CG Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross-border cooperation NAUTICA CBCPFKOTOR2021-2021
1016 Erasmus+ Razvoj regionalnog zajedničkog master programa za zaštitu i upravljanje morskom sredinom MEPMPFKOTOR2021-2024
1004 IAEA IAEA - RER 5026 “Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes BTF2021-2023
960 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Ekološko suzbijanje pepelnica biofungicidima BTF2021-2022
1008 Ministarstvo nauke CG Ocjena biohemijskog sastava etarskog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) iz Crne Gore i nekih introdukovanih populacija gajenih po principima organske proizvodnje Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanja BTF2021-2024
829 IAEA Povećanje kapaciteta za integrisanje tehnike sterilnih insekata u efikasni sistem uplavljanja invazivnim komarcima roda Aedes RER5026 (2018029)BTF2021-2023
959 Ministarstvo nauke - Bilateralni Jedinice za genetičku konzervaciju jele (Abies alba Mill.) u planinskim šumama Crne Gore i Austrije BTF2021-2022
973 Evropska komisija CG BORIS Cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe BORISGF2021-2022
974 Bilateralni međunarodni Climate Responsive Building Envelopes: Increasing Building’s Performance under Current and Future Projected Climate of Podgorica GF2021-2022
958 Ministarstvo nauke - Bilateralni Uticaj različitih klimatskih zona u vinarskim regionima Austrije i Crne Gore na ispoljavanje arome u bijelim vinima BTF2021-2022
957 Ministarstvo nauke - Bilateralni Prirodi blisko gazdovanje šumama BTF2021-2022
996 Jean Monnet Žan Mone Centar izvrsnosti: "Izazovi politike proširenja: EU vs. kineska diplomatija na Zapadnom Balkanu" CEPEUCHEF2021-2024
993 Bilateralni međunarodni KULTURNI TURIZAM KAO ALAT ZA ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA KULT-RURFTH2020-2023
961 ADRION Adriatic-Ionian joint approach for the development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety EUREKAPFKOTOR2020-2023
964 Erasmus+ Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori DigNestREKTORAT2020-2023
514 Ostalo Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 PFKOTOR2020-2021
969 Erasmus+ Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility Saradnja sa Universita degli Studi della Tuscia (Viterbo, Italy)BTF2020-2023
968 Erasmus+ Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility No. 2020-1-SK01-KA107-077779; (The Slovak University of Agriculture in Nitra)BTF2020-2023
951 Erasmus+ Jačanje univerzitetske autonomije i povećanje odgovornosti i transparentnosti univerziteta zapadnog Balkana STANDREKTORAT2020-2023
710 EUREKA Fitopreparati - prirodni materijali na bazi natkritičnih ekstrakata sa kontrolisanim oslobađanjem aktibnih komponenti SCIMPLANTPMF2020-2020
677 INVO-HERIC Sticanje prakticnog znanja kroz virtuelno preduzece - program I praksa u stvarnim kompanijama PRACTingEF2020-2020
630 Erasmus+ Unapređenje master programa u oblasti upravljanja vodnim resursima na prostoru Zapadnog Balkana SWARMGF2020-2020
577 Ministarstvo nauke CG Crnogorski nosivi roboti MWRMF2020-2020
576 Bilaterala Istraživanjе i razvоj pоbоljšanih mjеra zaštitе hidrоеnеrgеtskih pоstrоjеnja pri prеlaznim prоcеsima u cilju pоvеćanja njihоvе pоuzdanоsti i еnеrgеtskе еfikasnоsti Mjere zaštite hidroenergetskih postrojenja pri prelaznim procesimaMF2020-2020
515 test2 ETF2020-2020
512 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije PORTS 4.0PFKOTOR2020-2021
511 IPA INTERREG HR-BiH-CG Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude WRECKS4ALLPFKOTOR2020-2022
513 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare ISACCPFKOTOR2020-2021
535 AUF Ulaganje studentskih zajednica u borbu protiv COVID-19: Valorizacija doprinosa tri univerziteta - Društveni uticaj neposredan COVINVESTSPORT2020-2020
715 COST Matematicki modeli kolektivnih kretanja: distibuirano upravljanje i optimizacija PMF2020-2022
536 Ministarstvo nauke CG Crnogorska platforma za inovacije u sportu MPISSPORT2020-2022
956 Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology... Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja CEBIMER MED2020-2025
194 Ministarstvo nauke CG Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba EAPA-BCHSPORT2020-2022
997 Ostalo Podrška usvajanju stručnih i jezičkih kompetencija studenata iz oblasti turizma FTH2020-2020
713 Ministarstvo nauke CG Centar izvrsnosti za biomedicinska istrazivanja CEBIMERPMF2020-2022
911 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne... Istraživanje bioloških parametara mora (polipa i meduza) duž crnogorske obale sa akcentom na kupališta u Bokokotorskom zalivu IBM2020-2020
712 Ministarstvo nauke CG Fizičke osobine nanostruktura PMF2020-2020
510 Erasmus+ Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana BLUEWBCPFKOTOR2020-2023
962 Erasmus+ Održivi univerzitet – Saradnja sa preduzećima za poboljšanje zapošljivosti diplomaca SUCCESSMF2020-2023
540 Erasmus+ Evropski sistem za praćenje fitnesa). Erasmus Sport EUFITMOSSPORT2020-2023
541 Exchanges and mobility in sport (EMS) Unapređenje veština sportskih administratora putem međunarodne mobilnosti učenja S2A Sport MobilitySPORT2020-2021
828 IAEA Poboljšanje rane detekcije i brzog reagovanja na potencijalne epidemije prioritetnih životinjskih i zoonotskih bolesti RER5025 (2018027)BTF2020-2022
563 Ministarstvo nauke CG Priprema End-of-otpad Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada PEKOMTF2020-2021
570 Ministarstvo nauke CG Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije BIOUGALJMTF2020-2022
925 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Istraživanje potencijalnih lokacija za marikulturu na otvorenom moru crnogorskog primorja AZAIBM2020-2021
508 Horizont 2020 Unravelling the common pathways and identification of patients at risk for dementia RECOGNISEDMED2020-2024
764 COST CA19111: Evropska mreža za buduću generaciju optičkih bežičnih komunikacionih tehnologija CA19111: NEWFOCUSETF2020-2024
565 EIT- Europena Institute of Innovation and Technology... Evaluacija potencijala crvenog mulja u regionu Jugoistočne Evrope RIS-RESTOREMTF2020-2023
914 IAEA Enhancing Coastal Management in the Mediterranean, the Black Sea, Caspian Sea and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques IAEAIBM2020-2024
822 COST Sve -evropska mreža za obnovu šuma i pošumljavanje prilagođeno klimatskim promenama BTF2020-2024
778 Ministarstvo nauke CG Zaštita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori DFDSMETF2020-2022
777 Ministarstvo nauke CG 3D štampana rješenja za Covid-19 3DPRI-Covid19ETF2020-2020
909 IPA CBC BiH-CG Istražite prekograničnu vodenu biološku raznolikost ExchangeIBM2020-2023
629 Horizont 2020 Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru PAZSOCGGF2020-2023
571 EUREKA Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih biosenzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije. MTF2020-2023
612 Međunarodni "Zajednička isporuka usluga oralne zdravstvene zaštite u prekograničnom području južne Hrvatske, Zapadne Bosne i Hercegovine i Crne Gore" MADEMED2020-2022
572 Erasmus+ D KOLN04 br. 2020-1-DE01-KA107-005650 D KOLN04MF2020-2023
955 Međunarodni CRP-ICGEB Research Grant Next generation diagnostics and characterisation for emerging viruses and virus-like agents of pome and stone fruits in Montenegro CRP/MNE19-01BTF2020-2022
795 Horizont 2020 Kolektivni pristup istraživanju i inovacijama za održivi razvoj u visoravni (planina) HIGHLANDS.3BTF2020-2024
923 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Procjena biomase školjkaša na području Bokokotorskog zaliva IBM2020-2020
924 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Uvođenje inovativnih rješenja za poboljšanje kvaliteta stanja životne sredine na uzgajalištima morske ribe IBM2020-2021
717 Foreign and Commonwealth Office UK ADE LOVELACE - Britanska ambasada Podgorica PMF
555 Ministarstvo nauke CG Žene u Crnoj Gori do kraja XVI vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije (ŽCGIME) FIL2019-2021
698 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - Angažovanje ekspertskog tima - rešavanje situacija PMF2019-2020
701 SRK Lipljen Genotipizacija uzoraka pastrmke iz rijeke Ćehotine" (SRK "Lipljen") PMF2019-2020
711 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG - "Ribolovna osnova sliva rijeke Morače (rijeka Morača, Cijevna i Zeta) i Rikavačkog jezera PMF2019-2020
507 Ministarstvo nauke CG Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina MED2019-2020
474 Bilateralni međunarodni Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva Alternativni usjeviBTF2019-2020
506 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti MED2019-2020
495 Erasmus+ Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718 BTF2019-2021
470 Erasmus+ Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju SAIFF2019-2022
714 Horizont 2020 Jaka interkcija na granici znanja: fundamentalno istraživanje i primjene STRONG -2020PMF2019-2023
716 Ministarstvo nauke CG DNK barkod referentna biblioteka kao alat za odrzivo upravljanje ugrozenim slatkovodnim ekosistemima u slivu Skadarskog jezera DNA-EcoPMF2019-2021
482 Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions IMEIETF2019-2021
505 Ministarstvo nauke CG Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori DEMONSTRATEMED2019-2021
469 Ministarstvo nauke CG Crna Gora na politčkoj i kulturnoj mapi Evrope CLIO MAPII2019-2021
748 Ministarstvo nauke CG Unapređenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna IMEIETF2019-2021
493 Ostalo Sprječavanje pojave vektorskih bolesti u oblasti Mediterana i Crnog mora kroz umrežavanje MediLabSecure 2 - DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid project (EU Health Programme and the EU Instrument for Stability)BTF2019-2022
550 Erasmus+ Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori (REFLAME) REFLAMEFIL2019-2022
809 Erasmus+ Harmonizacija i inoviranje doktorskih studija iz oblasti zaštite bilja u održivoj poljoprivredi - HarISA. Koordinator projekta za Crnu Goru HarISABTF2019-2022
801 Mreža za prevenciju vektorskih bolesti kroz One Health sistem u regionima Mediterana, Crnog mora i Sahela MediLabSecure 2BTF2019-2021
915 EC- DG MARE European Marine Observation and Data Chemistry 4 – lansiran od strane DG Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) EMODNET Chemistry 4IBM2019-2023
908 INTERREG MED Zajednica plavog rasta BGCIBM2019-2022
542 Erasmus+ Nastavi da se usavršavaš! KEYFF2019-2022
749 EUREKA Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala FASTERETF2019-2021
745 Horizont 2020 Jačanje saradnje operatora prenosa električne energije Jugoistočne Evrope kroz mehanizam uspostavljanja tržišta električne energije TRINITYETF2019-2023
746 Međunarodni Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije REPCONSETF2019-2021
933 Erasmus+ Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje IESPREKTORAT2019-2021
480 Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala FASTERETF2019-2021
937 Horizont 2020 GEANT umrežavanje istraživanja i obrazovanja GEANTREKTORAT2019-2022
464 Ministarstvo nauke CG Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine OSFAMMTF2019-2020
568 Ministarstvo nauke CG Ekološki katodni materijali za litijum/natrijum jonske baterije EKAMABMTF2019-2021
569 Ministarstvo nauke CG Materijali za skladištenje energije MTF2019-2019
921 Bilaterala Detekcija stresora u morskom ekosistemu na temelju genotoksikoloških i fizioloških markera mediteranske dagnje (Mytilus galloprovincialis) IBM2019-2021
919 Bilaterala Ultra širokopojasna spektroskopija za otkrivanje novih zagađenja u zalivu Boka Kotorska. IBM2019-2021
918 Ministarstvo nauke CG Skrining HEmijskih indikatora i moLekuLarnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u MEDicini i farmakologiji ShellMEDIBM2019-2021
916 Ministarstvo nauke CG Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u obalnom moru Crne Gore PROMISIBM2019-2021
913 INTERREG MED Razmjena i unapređivanje sposobnosti za rješavanje prijetnji po životnu sredinu u Mediteranskom moru SHAREMEDIBM2019-2022
912 INTERREG MED - Unapređivanje više nivoa upravljanja u cilju usklađivanja zaštite biodiverziteta morskih područja TUNE UPIBM2019-2022
920 Bilaterala Izolacija i terapeutski potencijal avarola na modelima neurodegeneracij IBM2019-2021
922 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih poduzeća FOOD4HEALTHIBM2019-2023
476 Bilateralni međunarodni Tretman otpada iz mlinova za preradu masline Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom AustrijomBTF2019-2020
810 Erasmus+ Saradnja između Biotehničkog fakulteta i Poljoprivrednog fakulteta u Atini (Agricultural University of Athens - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) BTF2019-2021
805 Evropska mreža za razmenu podataka o geografskoj distribuciji vektora člankonožaca, prenošenje uzročnika bolesti ljudi i životinja VectorNet 2BTF2019-2022
695 Bilaterala Rigidnost i fleksibilnost u kompleksnoj analizi PMF2019-2020
477 Bilateralni međunarodni Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom SrbijomBTF2019-2020
483 Bilateralni međunarodni Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu UCG BTF i CNR (Istraživački savjet Italije)- Institut za bionauke i bioresurse. BTF2019-2021
743 COST Islamsko nasleđe: Narativi Istok, Zapad, Jug, Severno od Sredozemlja (1350-1750) IS-LEII2019-2023
498 Bilaterala Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave EPEmod PFKOTOR2019-2020
696 Bilaterala Euphorbia hercegovina-njeno porijeklo i morfološka diferenciranost od E.barrelier i E.nicaeensis grupa PMF2019-2020
703 Bilaterala Sinteza Šifovih (Shiff) baza i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne sposobnosti PMF2019-2020
697 Bilaterala Libs, raman i XRF tehnika u kulturnoj baštini Crne Gore PMF2019-2020
704 Bilaterala Uticaj nacina pripreme biljnih ekstrakata na prelazak teskih metala iz biljke u pripravak PMF2019-2020
781 Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology... TESTIRANJE PRIMJENEBLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE NA TRŽIŠTE KAPITALA U CRNOJ GORI ETF2019-2020
953 Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales - Ministarstvo nauke Crne Gore - bilateralna saradnja sa Republikom Srbijom BTF2019-2020
780 Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology... ISTRAŽIVANJE I APLIKACIJA SERVISNIH ROBOTA ZA NEPROIZVODNE USLUGE ZASNOVANIH NA MIKROKONTROLERSKOM UPRAVLJANJU ETF2019-2020
863 Identifikacija indikatora i lociranje zona za marikulturu (Allocated Zones for Aquaculture - AZA) u Crnoj Gori FAO AZAIBM2019-2019
757 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit... Instrumentacioni pojačavač sa kontrolabilnim faktorom potiskivanja srednje vrijednosti signala korišćenjem strujnog procesiranja u 0.35 um CMOS tehnologiji ETF2019-2021
752 Bilaterala Nestacionarni signali u automatici I digitalnim sistemima NADiSETF2019-2021
750 Bilaterala Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala CSGRAPHETF2019-2021
747 Bilaterala Istraživanja mogućnosti elektroenergetskog sistema sa distribuiranim izvorima i aktivne uloge električnih i hibridnih vozila u gradovima i turističkim centrima u Srbiji i Crnoj Gori ETF2019-2021
561 Erasmus+ Međuinstitucionalni sporazum sa Ljubljanom 2019-2022 FIL2019-2022
538 Bilaterala Inicijativa za nadzor gojaznosti djece u uzrastu od 6 do 9 godina u Crnoj Gori i Sloveniji COSI-2ESPORT2019-2020
744 Ostalo Zajednička istorija Centralne Evrope II2019-2021
742 COST Spoljna politika EU suočena s novim realnostima: percepcija, nadmetanje, komunikacija i odnosi ENTERII2019-2023
466 Bilateralni međunarodni Italijanska arheologija u Crnoj Gori: istorija i perspektive za naučnu saradnju II2019-2021
465 Bilateralni međunarodni GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin-oblast Heibei u Kini II2019-2021
554 Ministarstvo nauke CG Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene PKKINLCG FIL2019-2021
553 Ministarstvo nauke CG Engleski kao jezik nastave u visokom obrazovanju u Crnoj Gori: konceptualna i empirijska razmatranja FIL2019-2021
556 Ministarstvo nauke CG Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. RVBJUG FIL2019-2019
926 IPA Pomoć u sprovođenju monitoringu voda u Crnoj EuropeAid/139429/IH/SER/MNE MSFDIBM2019-2021
699 Ostalo Genotipizacija uzoraka pastrmki iz ribnjaka (Opticon d.o.o.) PMF2019-2019
567 EUREKA Dizajniranje i procesiranje legura visokohromnog gvožđa sa ciljem unapređenja performansi livenih kugli za mljevenje Cast BallsMTF2019-2022
463 Bilateralni međunarodni Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici PCM legure za skladištenje termalne energijeMTF2019-2020
573 Erasmus+ Obnavljanje veza univerziteta i preduzeća u cilju unapređenja regionalnih inovativnih i preduzetničkih aktivnosti KnowHubMF2019-2022
705 Bilaterala Transportne i termodinamičke osobine novih materijala: superprovodnik/feromagnet heterostruktura PMF2019-2020
709 Bilaterala Niskodimenzionalna dinamika u Abelovim i neabelovim Kuramoto modelima i primjene na distribuirano upravljanje u sistemima sa više agenata PMF2019-2020
574 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina Integrisani sistem vrtložnih struja za određivanje integriteta cjevovoda i karakterizaciju materijala MF2019-2021
575 Ministarstvo nauke CG Kontekstualni adaptivni ekspertni sistemi za prevenciju rizika transportnih i rudarskih mašina (HAMRIKS) HAMRIKSMF2019-2021
667 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo EspressivoMA2019-2019
702 Bilaterala Održivo korišćenje hidropotencijala malih vodotokova u Crnoj Gori i Srbiji i očuvanje genetičke raznovrsnosti ihtiofaune u njima PMF2019-2020
666 Ministarstvo nauke CG Muzičko nasljeđe Crne Gore - muzičke prakse i njihovi potencijali MusiHMA2019-2021
654 UNICEF DAISY Udžbenici Daisy BooksFDU2019-2019
646 Erasmus+ PRAVNE KLINIKE U SLUŽBI RANJIVIH GRUPA: JAČAVANJE ZAPOŠLJAVANJA PRAVNIH STUDENATA KROZ PRAKTIČNO OBRAZOVANJE ENEMLOSPF2019-2022
642 Bilateralni međunarodni Funkcionalna hrana kao mogućnost unapređenja i razvoja turizma FTH2019-2021
643 Bilateralni međunarodni Unapređenje lokalnog razvoja kroz kulturni turizam u Austriji i Crnoj Gori FTH2019-2021
706 Bilaterala Plutonijum u uzorcima iz životne sredine PMF2019-2020
634 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Primjena otpadnih materijala u ekobetonima GF2019-2021
633 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Primjena tehnika sa stabilnim izotopima za istraživanje geografskog porijekla voda: Istraživanje izvora Mareza kod Podgorice GF2019-2021
631 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Studija predviđanja i procjene posljedica zemljotresa GF2019-2021
707 Bilaterala Istraživanje u hemijskoj teoriji grafova PMF2019-2020
676 Konsultantske usluge Procjena tržišne vrijednosti privrednog društva Aerodromi Crne Gore AD EF2019-2019
632 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... "Istraživanja teorije aktivnog upravljanja bezbjednošću i metode gradskih arterijskih saobraćajnica zasnovano na velikim podacima i dubokom učenju" GF2019-2021
708 Bilaterala Lipšitcove karakteristike vezane za harmonijska i kvazikonformna preslikavanja PMF2019-2020
501 Bilaterala Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore PFKOTOR2019-2020
628 Bilaterala Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu i trasportnu povezanost Crne Gore i Srbije PFKOTOR2019-2020
467 Erasmus+ Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies TRAFSAFMF2018-2021
468 Erasmus+ Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana E-VIVAMF2018-2021
500 EUREKA Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici PROCHA-SMAPFKOTOR2018-2022
461 Ministarstvo nauke CG Valorizacija crvenog mulja kroz proizvodnju naprednih geopolimernih proizvoda GR ItalyMTF2018-2020
907 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne... Usvojimo plažu IBM2018-2019
494 COST Invazivni komarci roda Aedes AIM - COST Action CA17108BTF2018-2021
459 Ostalo Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori II2018-2020
504 Ostalo 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont) Drug-Short-MontMED2018-2019
455 Horizont 2020 SODA: 6TiSCH akcija otvorenih podataka SODAETF2018-2019
457 Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana BTF2018-2021
502 Bilaterala Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima PFKOTOR2018-2021
473 Bilateralni međunarodni Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom SlovenijomBTF2018-2020
485 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.) Granata_MneSiBTF2018-2021
557 Bilaterala Savremena američka književnost u međukulturnom kontekstu:primjeri Slovenije i Crne Gore FIL2018-2019
694 Bilaterala Modeliranje grafovima u matematičkoj hemiji PMF2018-2020
691 Bilaterala Hemotaksonomija i reproduktivna biologija grupe Salvia pratensis sa područja Zapadnog Balkana PMF2018-2020
479 Bilaterala Poboljšanje energetske efikasnosti invertorski napajanog asinhronog motora adekvatnim izborom broja štapova rotora EEINAMETF2018-2020
692 Bilaterala Interakcije između kvazikonformne i kompleksne analize PMF2018-2020
559 Bilaterala Siromaštvo i socijalna pravda kroz prizmu književnosti za djecu FIL2018-2019
558 Bilaterala Na tragu prostora sjećanja: književnost, kultura i identitet između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FIL2018-2019
539 Bilaterala Neaktivan životni stil i rizično ponašanje dece i mladih LSCYSPORT2018-2020
460 Bilateralni međunarodni Planine u određenju identiteta Slovenije i Crne Gore PLAN IDII2018-2021
484 Bilateralni međunarodni Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom SlovenijomBTF2018-2020
486 Horizont 2020 Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies SUPER-G Horizont 2020 - H2020-SFS-2017-2 – društveni izazoviBTF2018-2023
551 AUF Podrška organizacije naučnih skupova konvencije o projektu - 2018 Agencija frankofonih univerziteta - AUF AUFFIL2018-2018
421 Ostalo Monitoring zdravstvene bezbjednosti skoljaka IBM2018-2018
517 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Virtuelna stvarnost i 3D iskustva kako bi se poboljšala teritorijalna atraktivnost, pametno upravljanje kulturnom baštinom i turistički razvoj 3D-IMP-ACTAF2018-2021
516 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Regionalni HUB za energetsku efikasnost REEHUBAF2018-2020
496 IPA Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva PORTSPFKOTOR2018-2020
407 Water LandsCapes sustainability through reuse of Marine litter WELCOMEIBM2018-2019
408 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Model za održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, za prekogranična staništa, zaštiru biodiverziteta i ekosistema BLUELANDIBM2018-2020
409 Adriatic network for marine Eco-system ADRINETIBM2018-2019
405 ADRION Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji ARIELIBM2018-2020
404 IPA Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru HARMONIAIBM2018-2020
406 Ostalo Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques IAEAIBM2018-2019
462 Bilateralni međunarodni Razvoj ekoloških Li-jonskih baterija EJBMTF2018-2019
917 Ministarstvo nauke CG Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje Crne Gore ProDATAIBM2018-2019
534 Evropsko društveno istraživanje u Crnoj Gori N/AFPN2018-2020
635 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Procjena povredljivosti postojećih objekata u urbanom priobalnom području u južnoevropskoj mediteranskoj zoni GF2018-2021
819 COST Istraživanje i matematička analiza avangardnih metoda kontrole bolesti preko Nano-Tach repelenata komaraca IMAAC - CA16227BTF2018-2021
458 Ministarstvo nauke CG Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog sektora u Crnoj Gori i Italiji VITISUSTBTF2018-2020
689 COST Igre koje generišu mreže: transport, ekonomija i društvena evolucija Igre-TEEPMF2018-2019
794 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori rukovodilac projekta BIOEXTRABTF2018-2020
688 Horizont 2020 3D struktura nukleona u momentnom prostoru: otvaranje sledeće faze - HORIZONT 2020 PMF2018-2018
782 COST Digitalna forenzika: analiza dokaza putem inteligentnih sistema i prakse CA17124ETF2018-2022
779 Ministarstvo nauke CG Crnogorski nosivi roboti MWRETF2018-2020
560 Erasmus+ Međuinstitucionalni sporazum sa Univerzitetom u Poznanju 2018-2020 FIL2018-2020
751 COST CA17137 - Mreža za gravitacione talase, geofiziku i mašinsko učenje G2NETETF2018-2021
1005 Ministarstvo nauke CG Karakterizacija crnogorskih autohtonih populacija tetraploidne pšenice (T. durum i T. turgidum) molekularnim i morfološkim markerima Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanjaBTF2018-2021
668 Bilateralni međunarodni Brendiranje organskih prehrambenih proizvoda zasnovano na principima održivog razvoja – komparativna studija između Crne Gore i Srbiju EF2018-2020
1006 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja aplikacije fungicida na suzbijanje patogena vinove loze Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanjaBTF2018-2021
1007 Ministarstvo nauke CG Karakteristike i biohemijske promjene tokom zrenja sira u tipu njeguškog, proizvedenog od različitih vrsta mlijeka Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanjaBTF2018-2021
537 Ministarstvo nauke CG Uticaj fizičke aktivnosti na socijalnu uključenost starijih ljudi EPA-SIOPSPORT2018-2018
499 Bilaterala Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije SOOTVAR PFKOTOR2018-2020
954 Erasmus+ Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse – MARDS MARDSREKTORAT2018-2021
665 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo EspressivoMA2018-2018
741 Bilaterala Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori II2018-2021
652 Ministarstvo kulture CG "Idemo na Cetinje - evropski plesni podijum" Let’s go to CetinjeFDU2018-2018
613 Ministarstvo nauke CG "Balneološki značaj peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflamatorni odgovor kod reumatoidnih i kardiovaskularnih bolesti" BEPMARKMED2018-2020
669 Bilateralni međunarodni Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize – održivi razvoj novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana EF2018-2020
644 Bilateralni međunarodni Značaj korporativne društvene odgovornosti za poslovanje preduzeća iz sektora usluga: Komparativna analiza Crne Gore i Slovenije FTH2018-2020
614 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora PORTSPFKOTOR2018-2020
693 Bilaterala Svojstva hiperskor-prstenova PMF2018-2020
670 Inicijative održivosti u obrazovanju u Crnoj Gori i Sloveniji EF2018-2020
700 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Genotipizacija uzoraka pastrmki iz ribnjaka Ljuta (Konjic, BiH) PMF2018-2019
410 Ministarstvo nauke CG Stanje zaštićenog kamenog korala (Cladocora caespitosa) u Bokokotorskom zalivu i veza sa klimatskim promjenama IBM2018-2019
796 Horizont 2020 ODRŽIVI SISTEMI I POLITIKE ZA PRIRODNE TRAVNJAKE SUPER-GBTF2018-2023
905 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora WELCOMEIBM2018-2020
906 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Jadranska mreža za morski ekosistem ADRINETIBM2018-2020
904 IAEA Poboljšanje upravljanja obalnim morem u Jadranskom i Crnom moru primjenom nuklearnih analitičkih tehnika IBM2018-2019
903 Bilaterala Recikliranje i valorizacija otpadnih ljuštura školjki REUSEIBM2018-2020
475 Ministarstvo nauke CG Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije ISDŠ BTF2018-2019
859 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija " Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane " ProbiolactisBTF2018-2020
411 Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje ProDATAIBM2018-2019
910 Norwegian Ministry of Foreign Affairs grant agreement... Centar za zaštitu biodiverziteta mora- Boka akvarijum MonteaquaIBM2018-2020
860 Bilateralni međunarodni Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visnskog transekta na Apeninima i na Balkanu BTF2018-2020
425 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i billjnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori BIOEXTRABTF2018-2020
423 COST Primjena sekvencioniranja nove generacije u proučavanju i dijagnostici virusnih oboljenja paradajza nepoznate etiologije - NGS BTF2018-2020
932 Ministarstvo kulture CG Proslava jubileja Fakulteta likovnih umjetnosti FLU2018-2018
821 COST Primena rešenja zasnovanih na prirodi za kreiranje grada sa obnovljivim resursima BTF2018-2022
931 Ministarstvo kulture CG Izložba i predavanja umjetnika Dušana Zidara i Nikole Vukoslavovića FLU2018-2018
489 Horizont 2020 Istraživačke infrastrukture vezane za kontrolu bolesti izazvanih vektorima: kroz šemu poziva: „Studija izvodljivosti uvoza, otpuštanja na terenu i procjena efikasnosti sterilisanih mužjaka Aedes albopictus vrste u Crnoj Gori''. INFRAVEC 2 - HORIZON 2020 BTF2017-2019
403 Ostalo Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum MONTEAQUAIBM2017-2019
413 Ministarstvo nauke CG Montenegrin marine Biology Laboratory- EMBRace EMBRACEIBM2017-2018
412 Ministarstvo nauke CG Montenegrin marine Biology Laboratory- MEMBER MEMBERIBM2017-2018
397 Ostalo TACENO2011 SKJDSGF2017-2017
481 Horizont 2020 (Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje, u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko CROSSBOWETF2017-2021
472 Bilateralni međunarodni Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries HEPMPMED2017-2020
417 Ministarstvo nauke CG Ribe, rakovi i školjke bioindikatori stanja životne sredine crnogorskog primorja IBM2017-2018
416 Bilaterala Potencijalna primjena ljuštura dagnji i kamenica kao biosorbenata za uklanjanje teških metala BIOTEMIBM2017-2018
415 Bilateralni međunarodni Površinom podstaknuta Ramanova spektroskopija kao metoda praćenja koncentracijeneorganskih nutrijenata u morskoj vodi IBM2017-2018
471 Bilateralni međunarodni Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries HEPMPREKTORAT2017-2020
365 Bilateralni međunarodni Sinteza, karakterizacija i biološki aspekti novih ditiokarbonatnih kompleksa nekih prelaznih metala ZL-SRBMTF2017-2018
456 IETF Security Protocols Test Suites (SPOTS) SPOTSETF2017-2018
42 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Nacionalni parkovi Nacionalni parkoviPMF2017-2018
487 Istraživanja i matematička analiza modela naprednih sistema kontrole bolesti koje prenose komarci preko repelenata apliciranih nanotehnologijama IMAAC - COST Action CA16227 BTF2017-2020
349 Ministarstvo kulture CG Muzički festival ESPRESSIVO ESPRESSIVOMA2017-2017
351 Ministarstvo kulture CG 40 godina umjetničkog rada profesora Radovana Papovića MA2017-2017
350 Ministarstvo kulture CG Snimanjen i štampanje klavirske muzike Aleksandra Perunovića MA2017-2017
324 Bilateralni međunarodni JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMY, INSTITUTIONS AND POLICIES“ EF2017-2017
326 Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ. EF2017-2017
327 Revised and Updated Undergraduate Courses in Entrepreneurship and Industrial Management EF2017-2017
328 Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro EF2017-2017
325 TEMPUS Building of Network for the Further Development of the Small and Medium-Sized Enterprises in B EF2017-2017
322 Ostalo Animal Ecology Research Group AERGPMF2017-2020
318 112d 2017-2017
312 TEMPUS undefined undefined2017-2017
315 Bilateralni međunarodni undefined undefined2017-2017
317 11 332017-2017
418 Bilateralni međunarodni Uticaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana IBM2017-2018
420 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRFIBM2017-2018
419 Ministarstvo nauke CG Uticaj ekoloških faktora na zdravstveno stanje lubina (Dicentrarchus labrax), s potrebnim osvrtom na pojavu vibrioze u Hrvatskoj i Crnoj Gori IBM2017-2018
310 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRFIBM2017-2018
391 Bilaterala Nutricionistički i sigurnosni aspekti hrane kao element unapređenja turističke i ugostiteljske djelatnosti FTH2017-2019
377 Bilateralni međunarodni Crnogorsko - hrvatski istorijski, književni i kulturni odnosi MOCRORII2017-2019
371 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i strukturna istraživanja novih, potencijalno biološki aktivnih Schiffovih baza - derivata ditiokarbamata ShifbaseMTF2017-2018
552 Ministarstvo kulture CG Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva FIL2017-2017
164 EC- DG MARE European Marine Observation and Data Network - Chemistry -“EMODNet 3 - Chemistry” EMODNET Chemistry 3IBM2017-2019
374 Archaeological survey in the Doclea Valley (Podgorica, Montenegro) II2017-2019
402 Ostalo Horizontal Communication and Capitalization project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level InnoBlueGrowth IBM2017-2019
756 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit... Analogni kontrolabilni CMOS izvor konstantne snage za termički senzorski interfejs korišćenjem arhitekture otpornog ogledala ETF2017-2019
305 Ostalo Min. Kulture-kreativna industrija (Art suveniri) Art suveniriFLU2017-2017
653 Ministarstvo kulture CG Regionalna konferencija "Početi iznova-promjena teatarskog sistema" Regional conference "Start again - change the theater system"FDU2017-2017
655 Erasmus+ Analiza kompartivnih praksi u razvoju kulturnog turizma u Crnoj Gori i Maderi, Portugal (ICM) International Credit Mobility project Interinstitutional (ICM) Credit Mobility projectFDU2017-2018
427 Raznolikost viroida i fitoplazmi - nekultivabilnih patogena paradajza BTF2017-2018
901 INTERREG HORIZONTALNI PROJEKAT KOMUNIKACIJE I KAPITALIZACIJE ZA INOVACIJE U PLAVOM RASTU NA MEDITERANSKOM NIVOU INNOBLUEGROWTHIBM2017-2019
584 COSME Evropska preduzetnička mreža EEN (EIICM)MF2017-2018
308 Ostalo Plaže 2017 Plaže 2017IBM2017-2017
935 Ministarstvo nauke CG Kvalitet u istrazivanju u drustvenim i humenistickim naukama KVIDIHREKTORAT2017-2019
740 Bilaterala Crna Gora i Austrija - političke, društvene i kulturne veze u XIX i XX vijeku II2017-2019
533 Bilaterala Analiza ponašanja I djelovanja političkih partija i partijskih kandidata CG-AustrijaFPN2017-2019
426 Bilateralni međunarodni Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori BTF2017-2019
378 Bilateralni međunarodni Revitalizacija kulturne baštine kroz istorijske analize i nove primijenjene tehnologije:integracija između humanističkih i prirodnih nauka II2017-2019
858 Bilateralni međunarodni Adaptivni odgovor munike na sušu drug visinskih transekta na Apeninima i na Balkanu BTF2017-2018
429 Primjena IoT Tehnologije za povećanje kvaliteta identifikacije i praćenja životinja u Srbiji i Crnoj Gori BTF2017-2018
564 Horizont 2020 Novi model cirkularne ekonomije i biznisa u održivoj urbanoj gradnji CINDERELAMTF2017-2022
902 Norveska ambasada- pomoć CENTAR ZA ZAŠTITU BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI MORA-BOKAAQUARIUM MONTEAQUAIBM2017-2019
583 COST CA COST Akcija CA16116 „Nosni roboti za povećanje, pomoć ili zamenu ljudskih motornih funkcija“ CA16116MF2017-2021
521 Ministarstvo kulture CG Stari grad Bar OCBAF2017-2017
784 COST Nosivi roboti za uvećanje, asistenciju ili zamjenu ljudskih motornih funkcija CA16116 ETF2017-2021
685 Bilateralni međunarodni Stohastička evolucija duž neravnih sredina PMF2017-2018
686 Bilateralni međunarodni Šta je Euphorbia montenegrina - određivanje porijekla i odnosa sa srodnim vrstama primjenom molekularnih i morfoloških podataka PMF2017-2018
684 Bilateralni međunarodni Prva studija ekologije i biologije vrsta roda Montenegrina u Crnoj Gori PMF2017-2018
683 Bilateralni međunarodni Funkcije više kompleksnih promjenljivih i harmonijska analiza PMF2017-2018
687 Bilateralni međunarodni Vegetacija pukotina stijena, sa osvrtom na zajednice reda Moltkeetalia petraea PMF2017-2018
84 Ministarstvo nauke CG KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA CROMONTMED2017-2018
372 Bilateralni međunarodni Modelovanje analognog sistema obrade signala frakcionog reda ModelASFETF2017-2018
758 Horizont 2020 Probni paketi sigurnosnih protokola IETF SPOTSETF2017-2018
952 Bilateralni međunarodni Prevencija introdukcije i širenja karantinske bakterije Xylella fastidiosa sadnim materijalom - Ministarstvo nauke CG - bilateralna saradnja sa Italijom BTF2017-2018
304 Ostalo Min. Kulture-kreativna industrija ( Art suveniri) min.kultureFDU2017-1970
390 Bilateralni međunarodni Proizvodi sa oznakom geografskog porijekla u funkciji razvoja turizma FTH2017-2019
820 COST Kultura sigurnosti i upravljanje rizikom u poljoprivredi SACURIMABTF2017-2021
783 COST Širi uticaji i evaluacija scenarija autonomnog i povezanog transporta CA16222 ETF2017-2021
263 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI PLANIRANJE LUKAPFKOTOR2017-2019
368 INVO-HERIC Didaktički koncept ciljane obuke o osnovama inženjerstva DETTMTF2016-2017
373 Bilateralni međunarodni Montenegro and Austria: Tracing political, social and cultural links in the 19th and 20th century II2016-2018
309 Ostalo TERNA TERNAIBM2016-2018
401 Horizont 2020 Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management SeaDataCloudIBM2016-2020
362 Ministarstvo nauke CG Koroziono postojane legure na bazi sterling srebra za primjenu u juvelirskoj,elektro i dentalnoj industriji SterlingMTF2016-2018
364 Bilateralni međunarodni Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih osobina visokolegiranih alatnih čelika ŽR-SRBMTF2016-2018
366 Bilateralni međunarodni Ispitivanje hemipreventivnog potencijala ljekovitih biljaka iz ruralnih predjela Crne Gore Hemipreventivni potencijal ljekovitih i aromatičnih biljakaMTF2016-2018
363 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i biološka karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihovih potencijalnih primjena MTF2016-2018
682 Bilateralni međunarodni Uticaj teskih metala na promjenu metabolizma ljekovitog bilja PMF2016-2018
414 Bilateralni međunarodni Morske i slatkovodne mikroalge kao alternativni izvor proteina u hrani za životinje IBM2016-2018
681 Bilateralni međunarodni Informacioni sistemi za podrsku kolaborativnim kurirskim sluzbama u gradskim sredinama PMF2016-2018
361 Bilateralni međunarodni Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija vaccinium myrtilus radi primjene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda Borovnica, Vaccinium myrtillus L., Ericaceae, tradicionalni lijek sa potencijalno novom aplikacijom MTF2016-2018
430 Biopesticidi:efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze BTF2016-2018
299 Ostalo Razmjena znanja u cilju unaprijeđenja pomorskih kompetencija u Crnoj Gori PFKOTOR2016-2017
399 IPA Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (pecten jacobeaus) u uslovima Bokokotorskog zaliva GREATFARMIBM2016-2018
503 1. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM) PH-ELIMMED2016-2020
295 IPA IPA ADRIATIC IPA ADRIATICREKTORAT2016-2019
294 INVO-HERIC Poboljšanje komunikacionih kapaciteta na Univerzitetu Crne Gire ICCREKTORAT2016-2017
400 COST Poboljšanje zaštite mora u evropskim i okolnim morima MARCONSIBM2016-2020
267 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja metalurškog stanja i hemijskog sastava na formabilnost i korozione performanse odabranih Al legura tipa Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg za strukturne i automobilske namjene i Al-Fe-Si za ambalažu MetCorAlMTF2016-2017
273 Bilateralni međunarodni Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK) PMF2016-2017
272 Bilateralni međunarodni Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine PMF2016-2017
343 Bilateralni međunarodni Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF2016-2017
271 INVO-HERIC Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM PMF2016-2017
367 INVO-HERIC Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine REM-MTFMTF2016-2017
258 Bilateralni međunarodni Novi,ekološko prihvatljiv termoizolacioni malter na bazi pepela i ekspandiranog perlita MTF2016-2018
307 Ostalo ”Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu” PinnaSPOTIBM2016-2019
532 Bilaterala Evropeizacija civilnog društva u Crnoj Gori i Sloveniji ECD_CG-SLOFPN2016-2020
531 COST COST akcija - Profesionalizacija i društveni uticaj evropskih društvenih nauka CA15207FPN2016-2016
246 Bilateralni međunarodni Uvođenje novih prostora distribucija i primjene PMF2016-2017
376 Bilateralni međunarodni Socio-Economic History and Cultural Heritage, the Present Day and Future of Alpine Pastures and Temporary Settlements in Montenegro and Slovenia II2016-2018
939 INVO-HERIC Razvoj Centra za međunarodnu saradnju i za razvoj karijere DCICREKTORAT2016-2017
938 INVO-HERIC Reforma doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore REDOSREKTORAT2016-2017
626 Bilaterala DIREKTNI UTICAJ BRODOVA I DRUGIH PLOVILA NA NIVO I RASPODJELU VELIČINA RESPIRABLNIH ČESTICA U ZONI MORSKOG I RIJEČNOG PRIOBALJA SHIPPMPOLLPFKOTOR2016-2018
627 Bilaterala Modeliranje i održivi razvoj drumske i željezničke intermodalne povezanosti Crne Gore i Srbije (revitalizacija ferry i razvoj rail ferry terminal u Baru na green koridoru Beograd-Bar-Beograd) PFKOTOR2016-2018
253 Bilateralni međunarodni Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama Bilaterala sa SlovenijomBTF2016-2017
342 Bilateralni međunarodni Jačanje konkurentnosti kroz podsticaj razvoja organske poljoprivrede -komparativna studija između Crne Gore i Srbije. Bilateralni projekat sa Srbijom. EF2016-2018
262 Bilateralni međunarodni Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštita PMF2016-2017
278 EUREKA Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA) COMPLANTPMF2016-2017
827 IAEA Deljenje znanja o sterilnim insektima i srodnim tehnikama za integrisano upravljanje insektnim štetočinama i vektorima ljudskih bolesti Interregional Technical Cooperation Programme INT5155BTF2016-2020
826 IAEA Uspostavljanje programa genetske kontrole za invazivne Aedes komarce RER5022-RTC (2061784)BTF2016-2020
645 Erasmus+ Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG - revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa CABUFALPF2016-2019
254 Bilateralni međunarodni Analiza diverziteta Jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera Bilaterala sa SlovenijomBTF2016-2017
255 Bilateralni međunarodni Uticaj ampelotehničkih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije Bilaterala sa SlovenijomBTF2016-2017
900 Horizont 2020 DALJI RAZVOJ PANEVEROPSKE INFRASTRUKTURE ZA UPRAVLJANJE PODRUČJIMA MORA I OCEANA SeaDataCloudIBM2016-2020
651 Erasmus+ Berlin – Cetinje – Rim, "Vrijednosti Europe" Berlin-Cetinje-RomeFDU2016-2018
257 Bilateralni međunarodni Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje Bilaterala sa MakedonijomBTF2016-2017
940 INVO-HERIC Unapređivanje Akademske mreže i pratećih servisa na Univerzitetu Crne Gore IANASREKTORAT2016-2018
231 Bilateralni međunarodni Sinteza,fizičko-hemijska karakterizacija i biološka aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihova potencijalna primjena MTF2016-2017
300 Bilateralni međunarodni Uticaj privrženosti državnoj reprezentaciji na nacionalni identitet u Crnoj Gori i Makedoniji TIonNISPORT2016-2017
289 INVO-HERIC Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori EDUMARPFKOTOR2016-2017
543 Erasmus+ Evolucija akademskog obrazovanja zapadnog Balkana i profesionalna održiva obuka za infrastrukturu prostornih podataka BESTSDIFF2016-2019
395 Ostalo REady for BUSiness - Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies RebusMF2016-2019
899 Fondacija Princ Albert II, Monacco Istraživanje, zaštita i mogući uzgoj palasture (Pinna Nobilis) u zalivu Boka Kotorska PinnaSPOTIBM2016-2019
898 IPA DIJELJENJE ISKUSTA UPRAVLJANJA MOROM I OBALA U JADRANSKOJ BAZENI ADRIATIC IBM2016-2016
431 Ministarstvo nauke - Bilateralni Raprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura-nove invanzivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije D. Suzukii MNE/SRBBTF2016-2018
896 EU IPA IV Operativni program Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (Pecten jacobaeus) GREATFARMIBM2016-2017
438 Ministarstvo nauke - Bilateralni Dryocomus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini DryocosmusBTF2016-2017
797 Horizont 2020 Istraživačke infrastrukture za kontrolu vektorskih bolesti - „Studija izvodljivosti za uvoz, oslobađanje na terenu i procjenu efikasnosti sterilnih mužjaka Aedes albopictus u Crnoj Gori“ INFRAVEC 2BTF2016-2021
664 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo EspressivoMA2016-2016
348 Ostalo "Istraživanje muzičkog nasljeđa Crne Gore" MA2016-2020
422 Horizont 2020 Pilot studija izvodljivosti o uvozu, puštanju i evaluaciji efikasnosti sterilnih mužjaka komaraca Aedes albopictus u Crnoj Gori INFRAVEC 2BTF2016-2021
339 Bilateralni međunarodni Analiza razvoja računovodstvene profesije i njenog uticaja na unapređenje kvaliteta korporativnog izvještavanja: komparativni prikaz Crne Gore i Slovenije. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2016-2017
895 IPA Adriatic Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR 4 PILLARSIBM2016-2016
428 Ministarstvo nauke - Bilateralni Potencijal primjene agrindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Crne Gore BTF2016-2017
439 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina... Unapređenje sjemenske proizvodnje strnih žita kroz implementaciju savremenih tehnologija i introdukciju novih sorti USPŽBTF2016-2018
857 Bilateralni međunarodni Autohtone sorte voća u Srbiji i Crnoj Gori kao izvor funkcionalne hrane: hemijska karakterizacija i antioksidantni kapacitet BTF2016-2018
856 Bilateralni međunarodni Rasprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura - nove invazivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije D. Suzukii MNE/SRBBTF2016-2018
256 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji Tripsi MNE/SLOBTF2016-2017
855 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina... Dryocosmus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini DryocosmusBTF2016-2017
251 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca sheep diversity BTF2016-2017
854 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučno-mliječne fermentacije na njihovo formiranje BAMARPBTF2016-2017
853 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Potencijal primjene agroindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore za proizvodnju biogoriva BTF2016-2017
852 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Uticaj ampelotehnickih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije BTF2016-2017
586 Erasmus+ REady for BUSiness -Integracija i validacija praktičnih preduzetničkih kompetencija u inženjerskim i ICT studijama REBUSMF2016-2019
274 Bilateralni međunarodni Tjelesna visina i njena povezanost sa rasponom ruku kod omladine u Crnoj Gori i Sloveniji TVRR-CGS SPORT2016-2017
436 Bilateralni međunarodni Fitosanitarni status smokve u BiH i CG BTF2016-2017
680 Bilateralni međunarodni Moderni aspekti kompleksne analize PMF2016-2017
825 IAEA Podrška menadžmentu voćnih muva u zemljama Balkana i Mediterana BTF2016-2017
437 Bilateralni međunarodni Optimizacija sistema ishrane vinove loze u agroekološkim uslovima Crne Gore i Hercegovine BTF2016-2017
491 Ostalo Uspostavljanje programa genetske kontrole invazivnih komaraca roda Aedes RER5022-RTC - IAEABTF2016-2020
492 Ostalo Razmjena znanja o upotrebi sterilisanih insekata i njima sličnih tehnika u cilju integrisanog upravljanja štetočinama i vektorima bolesti INT5155 - Joint FAO/IAEA BTF2016-2019
590 Ministarstvo nauke CG Istraživanje uticaja turbulentnog vihornog strujanja na energetske parametre aksijalnih ventilatora primjenom savremenih mjernih tehnika MF2016-2017
589 Ministarstvo nauke CG Razvoj modela za poboljšavanje performansi poslovnih procesa primjenom benčmarkinga na primjeru inovativnosti MF2016-2017
588 Bilaterala Uporedna mjerenja turbulentnog vihornog mlaza iza aksijalnog ventilatora LDA I Hot-wire metodama LDA i Hot-wire mjerenjaMF2016-2017
394 Bilateralni međunarodni Razvoj servisne robotike i njena primjena u proizvodnim procesima i neproizvodnim uslugama SERVISNA ROBOTIKAMF2016-2017
930 Ministarstvo kulture CG "Antifašistička mapa Nikšića" FLU2016-2017
519 Ministarstvo kulture CG Izrada ICOMOS - Studije procjene uticaja na baštinu i Prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora (HIA ICOMOS-HIAAF2016-2017
587 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Elektrolučno TIG i plazma zavarivanje visoko legiranih austenitnih Cr-Ni i nisko legiranih čelika perlitne klase primjenom aktivirajućih topitelja MF2016-2017
585 Ministarstvo nauke CG CEEPUS: Razmjena znanja i iskustva iz oblasti CFD (CIII-RS-1012-02-1617). MF2016-2020
808 Erasmus+ Razvoj akademskog obrazovanja zapadnog Balkana i profesionalna održiva obuka za infrastrukturu prostornih podataka BESTSDIBTF2016-2019
520 Ministarstvo nauke CG Vernakularna arhitektura zapadne, srednje i južne Evrope - TRANSHUMANICA TRANSHUMANICAAF2016-2017
897 Bilaterala EKOLOŠKO ISTRAŽIVANJE MORSKIH ŽARNJAKA U PIRANSKOM ZALIVU (SLOVENIJA) I BOKOKOTORSKOM ZALIVU (CRNA GORA) SA POSEBNOM PAŽNJOM NA MOGUĆI UTICAJ KLIMATSKIH I OKEANOGRAFSKIH PROMJENA IBM2016-2017
270 EUREKA Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću COMPLANTMTF2016-2018
762 COST CA 15104: Inkluzivne radiokomunikacione mreže za 5G i nakon 5G CA 15104:IRACONETF2016-2020
769 Bilaterala "Razvijanje govorom vodjenih Invalidska kolica primjenom sajber fizickih sistema" ETF2016-2018
755 Naponom kontrolisan ctrujni pojačavač / oslabljivač u 0.35 um CMOS tehnologiji ETF2016-2017
739 COST Arheološke prakse i znanje u digitalnom okruženju ARKWORKII2016-2020
736 Ministarstvo kulture CG Virtuelna prezentacija orijentalno-islamskog nasljeđa u Crnoj Gori II2016-2016
738 Bilaterala Društveno-ekonomska istorija, kulturna baština, sadašnjost i budućnost planinskih pašnjaka i privremenih naselja u Crnoj Gori i Sloveniji II2016-2017
562 Bilaterala Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih karakteristika visokolegiranih alatnih čelika TSMVACMTF2016-2018
737 Istorijat epigrafskih istraživanja u Crnoj Gori (Epigraphica Montenegrina) II2016-2016
393 Erasmus+ Strengthening the capacity for change in tourism in the Western Balkans - the construction of competencies for quality management of heritage tourism CULTURWBFTH2016-2019
735 Ministarstvo kulture CG Crna Gora i Crnogorci u ruskoj periodici II2016-2016
250 Bilateralni međunarodni Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja) Bilaterala sa SlovenijomBTF2016-2017
370 Bilateralni međunarodni Razvoj invalidskog vozila kao govorno upravljivog cyber-physical sistema ETF2016-2017
259 Bilateralni međunarodni Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja PMF2016-2017
252 Bilateralni međunarodni Komparativne perspektive organske proizvodnje povrća u Crnoj Gori i Sloveniji Bilaterala sa SlovenijomBTF2016-2017
261 Bilateralni međunarodni Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analizePMF2016-2017
260 Bilateralni međunarodni Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova PMF2016-2017
353 TEMPUS Unapređenje istraživačkih potencijala visokog obrazovanja koji doprinose daljem rastu regiona SB Re@WBCFIL2015-2018
398 Erasmus+ Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori TRANS2WORKPFKOTOR2015-2018
690 Bilaterala Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske PMF2015-2016
369 Ostalo Al IRSALPEEGF2015-2016
52 Ostalo Mašinski fakultet projekat HERD QIMSEE HERD QIMSEEMF2015-2017
392 Ostalo Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma KATUNFTH2015-2017
28 Bilateralni međunarodni Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i Hrvatske PMF2015-2016
146 INVO-HERIC Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma KATUNBTF2015-2017
375 INVO-HERIC Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma-KATUN KATUN II2015-2017
41 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Ribarska osnova za područje Nikšića PMF2015-2015
30 Bilateralni međunarodni Višeskalne metode i varijacijski računi PMF2015-2016
157 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna MačićIBM2015-2015
229 Bilateralni međunarodni Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković PMF2015-2015
338 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF2015-2016
103 UNICEF Putujući teatar za djecu „Svi u vrtić“ "Svi u vrtić"FDU2015-2016
162 Ostalo MED POL MED POLIBM2015-2015
163 Ostalo MAREA SEDAF MAREA SEDAFIBM2015-2015
165 Ostalo Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometarIBM2015-2015
147 Ostalo Nacionalni projekat Marmont Nacionalni projekat MarmontIBM2015-2015
331 Bilateralni međunarodni Podizanje konkurentnosti kroz naučnu saradnju u okviru Strategije jugoistočna Evropa 2020: radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi EF2015-2016
148 Ostalo Nacionalni projekat Kotor Nacionalni projekat KotorIBM2015-2015
149 Ostalo Nacionalni projekat ,V.Mačić Nacionalni projekat ,V.MačićIBM2015-2015
152 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar JoksimovićIBM2015-2015
150 Ostalo Min.poljoprivrede-Monitoring Min.poljoprivrede-MonitoringIBM2015-2015
151 Ostalo Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović Min.poljoprivrede-Agrobudzet,JoksimovićIBM2015-2015
184 Ostalo KNIUCP u cilju revitaliz. KNIUCP u cilju revitaliz.AF2015-2015
440 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Genetička relacija crnogorskih starih maslina i autohtonih gajenih sorti i italijanskih sorti maslina BTF2015-2016
96 Ostalo CRIS NO 287-293 CRIS NO 287-293MA2015-2015
341 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF2015-2016
188 Ostalo Tempus DAPEWB 543782 Tempus DAPEWB 543782AF2015-2015
224 TEMPUS Rektorat-Projekta Masinski EQIWBC Rektorat-Projekta Masinski EQIWBCREKTORAT2015-2015
768 INVO-HERIC "Razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TM EKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori”" TELEMONT-EKGETF2015-2018
804 Evropska mreža za razmenu podataka o geografskoj distribuciji vektora člankonožaca, prenošenje uzročnika bolesti ljudi i životinja VectorNet 1BTF2015-2018
7 Bilateralni međunarodni Upotreba prirodnih i sintetičkih zeolita za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda i vode za piće B-Ž.Jaćimovic-SLOMTF2015-2015
153 Ostalo Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela JoksimovićIBM2015-2015
776 Bilaterala "Compressive Sensing i Superrezolucija u primjenama sistema za nadzor zasnovanih na optičkim senzorima i bespilotnim letilicama" ETF2015-2017
112 Ostalo Ministarstvo nauke Ministarstvo naukeFF2015-2015
97 Ostalo TERRA KIKINDA,IZLOŽBA TERRA KIKINDA,IZLOŽBAFLU2015-2015
182 Ostalo Fak. Političkih nauka projekti Fak. Političkih nauka projektiFPN2015-2015
111 Ostalo Ministarstvo kulture Ministarstvo kultureFF2015-2015
110 Ostalo Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska Ministarstvo nauke- Bilater.HrvatskaFF2015-2015
109 Ostalo Projekat za razvoj preduz. Projekat za razvoj preduz.FF2015-2015
77 Ostalo Projekat zavoda za Evropske patente Projekat zavoda za Evropske patenteFIL2015-2015
76 Ostalo PROJEKAT sa univerzitetom u Pitsburgu PROJEKAT sa univerzitetom u PitsburguFIL2015-2015
75 Ostalo GRANT AMERIČKE AMBASADE GRANT AMERIČKE AMBASADEFIL2015-2015
793 Ostalo GENETIČKI RESURSI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU GENRESBTF2015-2017
211 Horizont 2020 EURAXESS EURAXESSREKTORAT2015-2015
53 Ostalo Minist.n-NIP Minist.n-NIPGF2015-2015
195 Ostalo Naučno-istraživački projekat - "Dijagnostikovanje omladinske i sportske populacije u CG" Diagnosing the YSPORT2015-2015
936 Horizont 2020 VRE za regionalne interdisciplinarne zajednice u jugoistočnoj Evropi i istočnom Mediteranu VI-SEEM REKTORAT2015-2018
591 COSME Evropska preduzetnička mreža EEN (EIICM)MF2015-2016
33 Bilateralni međunarodni Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i TurskePMF2015-2016
732 Ministarstvo kulture CG Artefakti materijalne kulture orijentalno-islamskog segmenta u Crnoj Gori – dinamika i način popunjavanja fondova i njihovog siromašenja prema muzejskim evidencijama i raspoloživoj naučnoj literaturi II2015-2015
733 Ministarstvo kulture CG Foto-monografija i izložba – Crna Gora u objektivu ateljea Marubi II2015-2015
62 Ostalo MNIP-M.Kostic MNIP-M.KosticPF2015-2015
63 Ostalo MNIP-N.Bogojevic MNIP-N.BogojevicPF2015-2015
818 COST Globalna mreža rasadnika kao sistem ranog upozorenja protiv introdukovanih štetočina drveća COST FP 1401- Global warning BTF2015-2018
64 Ostalo UNHCR-I.Jelic UNHCR-I.JelicPF2015-2015
734 Bilaterala Mediteranska kulturna baština: Italija i Crna Gora percepcije i perspektive II2015-2016
445 Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač BTF2015-2016
442 Očuvanje i unapređenje kvaliteta voća tipičnog za mediteransko područje: šipka (Punica granatum) i smokve (Ficus carica) BTF2015-2016
27 Bilateralni međunarodni Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima PMF2015-2016
29 Bilateralni međunarodni Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu PMF2015-2016
32 Bilateralni međunarodni Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium PMF2015-2016
159 Ostalo FAO-ADRIAMED FAO-ADRIAMEDIBM2015-2015
138 Ostalo Bilateralni proj.Ministarstva nauke Bilateralni proj.Ministarstva naukeBTF2015-2015
139 Ostalo Nacionalni proj.Ministarstva nauke Nacionalni proj.Ministarstva naukeBTF2015-2015
141 Ostalo Međunarodni projekti Međunarodni projektiBTF2015-2015
158 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera MarkovićIBM2015-2015
107 Ostalo FDU projekat Reprezentation of Gender FDU projekat Reprezentation of GenderFDU2015-2015
92 Ostalo Projekat II/ Miran Begić Projekat II/ Miran BegićMA2015-2015
849 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Sadržaj fenola i antioxidativni potencijal Austrijskih i Crnogorskih crvenih vina BTF2015-2016
850 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Fragmentirane populacije šumskog drveća iz refugijalnih područja: anfiadriatička veza BTF2015-2016
160 Ostalo FP-7,Coconet FP-7,CoconetIBM2015-2015
161 Ostalo HERD HERDIBM2015-2015
154 Ostalo Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran KljajicIBM2015-2015
444 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF2015-2016
155 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana PešićIBM2015-2015
675 Konsultantske usluge Procjena vrijednosti kapitala Novog duvanskog kombinata AD Podgorica EF2015-2015
156 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko IkicaIBM2015-2015
115 Ostalo Filozofski fakultet tempus projekta Filozofski fakultet tempus projekta.FF2015-2015
337 Bilateralni međunarodni Unapređenje naučno- istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF2015-2016
36 Bilateralni međunarodni Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranje PMF2015-2015
37 Bilateralni međunarodni Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova PMF2015-2015
38 Bilateralni međunarodni Interdisciplinarna procena upravljanja vodnim resursima u dva prekogranična jezera u Jugoistočnoj Evropi PMF2015-2015
39 Bilateralni međunarodni Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama PMF2015-2015
90 Ostalo Projekat Jelene Martinović Projekat Jelene MartinovićMA2015-2015
934 Erasmus+ Usluge podrške bibliotetskoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama zapadnog Balkana kroz razvoj ljudskih resursa i reformu usluga biblioteka - LNSS LNSSREKTORAT2015-2018
221 TEMPUS Rektorat Hip. -Projekat BioEMIS Rektorat Hip. -Projekat BioEMISREKTORAT2015-2015
227 IPA Rektorat -projekat Adriatin ETF Rektorat -projekat Adriatin ETFREKTORAT2015-2015
230 Bilateralni međunarodni Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjenePMF2015-2016
441 Ministarstvo nauke - Bilateralni Fragmentirane populacije šumskog drveća sa refugijalnih područja: anfiadritička veza BTF2015-2016
101 Ostalo Projekta Ministarstvo nauke Projekta Ministarstvo naukeFDU2015-2015
91 Ostalo Međunarodni muzički festival Espressivo EspressivoMA2015-2015
102 Ostalo Projekta Ministarstvo kulture Projekta Ministarstvo kultureFDU2015-2015
106 Ostalo FDU-IPA proj. Art vison FDU-IPA proj. Art visonFDU2015-2015
927 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne... Praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima IBM2015-2015
340 Bilateralni međunarodni Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF2015-2016
888 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje utjecaja različitih neuroaktivnih tvari na srčanu aktivnost dagnje Mytilus galloprovincialis L IBM2015-2016
889 Bilaterala IDENTIFIKACIJA MIKROPREDATORA MORSKIH JEŽEVA KOJI STVARAJU BAREN, UZ POMOĆ MOLEKULARNIH MARKERA IBM2015-2016
890 Jugopetrol POSLEDNJE ISTRAŽIVANJE MORSKIH PEĆINA UKLJUČUJUĆI I STANIŠTA ZA MORSKE MEDVEDICE U CRNOJ GORI (OD RTA VOLUICA DO RTA ĐERAN) IBM2015-2015
891 Bilaterala RAZVOJ NOVOG METODOLOŠKOG PRISTUPA PROUČAVANJU DINAMIKE REGRUTACIJE RIBA I DEKAPODNIH RAKOVA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU IBM2015-2016
892 Bilaterala BIOLOŠKO I EKOTOKSIKOLOŠKO ISTRAŽIVANJE OBALNOG PODRUČJA HRVATSKE I CRNE GORE- BIOECO IBM2015-2016
893 Bilaterala BIORAZNOVRSNOST I STRUKTURA PRIOBALNIH ZAJEDNICA RIBA I DRUGIH MORSKIH ŽIVOTINJA NA ISTOČNOJ STRANI JADRANA: POREĐENJE IZMEĐU HRVATSKOG I CRNOGORSKOG PRIOBALJA (BIOS) IBM2015-2016
894 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja različitih neuroaktivnih supstanci na srčanu aktivnost dagnje Mytilus galloprovincialis L IBM2015-2016
125 Ostalo Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar SUST-MARINAPFKOTOR2014-2018
352 Ostalo Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu Formalizacija i proširivanje nivoa akademske saradnje između Univerziteta u Pitsburgu i UCG.FIL2014-2014
549 HERD Inicijativa za razvoj održive pomorske kompetencije u Crnoj Gori Herd MaritimeFIL2014-2015
525 Bilaterala Nasilje i zanemarivanje starih lica u Crnoj Gori NIZSLCGFPN2014-2014
381 ERAWEBII MED2014-2018
6 INVO-HERIC Centar izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICTETF2014-2018
5 Ostalo New ICT Compressive sensing based trends applied to: multimedia, biomedicine and communications CS-ICTETF2014-2017
145 Ostalo Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori LOVCENBTF2014-2017
240 Bilateralni međunarodni Distribuirani izvori električne energije - ekološko rješenje energetskih problema i razvojna šansa društva DESESETF2014-2015
452 Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleaginea – značajnog patogena masline BTF2014-2015
450 Evaluacija i reprodukcija dominantnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini BTF2014-2015
949 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva SunbeamREKTORAT2014-2018
662 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo EspressivoMA2014-2014
886 Ministarstvo nauke CG Alohtone vrste u obalnom području južnog Jadrana IBM2014-2014
754 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit... Strujni drajver za lasersku diodu sa vremenskim odzivom tipa (1-t/T)-1 u 0.35 um BiCMOS tehnologiji za kvantne generatore slučajnih brojeva ETF2014-2015
625 Bilaterala Ispitivanje uticaja korozionog otpada na morski ekosistem PFKOTOR2014-2016
729 Ministarstvo kulture CG Monumenta Montenegrina Vaticana – istraživanja dokumenata u Tajnom vatikanskom arhivu II2014-2014
624 Bilaterala Razvoj green luka u supply chain-u baziran na metodama modeliranja i simulacije (CASE STUDY – slovenačke i crnogorske luke: Kopar, Bar i Kotor) PFKOTOR2014-2015
884 EC- DG MARE SEDAF - Poboljšano znanje o glavnim društveno-ekonomskim aspektima vezanim za najvažnije ribolovne aktivnosti u Jadranskom moru SEDAFIBM2014-2015
451 Ministarstvo nauke - Bilateralni Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banje Luke STURBZELBTF2014-2015
727 Ambasade Crna Gora i Njemački Rajh. Dokumenti iz političkog arhiva službe inostranih poslova u Berlinu 1905-1914 II2014-2019
432 COST Action TD1303 "Evropska mreža posvećena zanemarenim vektorima i zarazama koje oni mogu prenijeti" EURNEGVECBTF2014-2017
887 Ministarstvo nauke CG Odredjivanje i Uticaj Metala i Ugljovodonika na Morske Organizme Bokokotorskog i Tršćanskog Zaliva UMUMOZIBM2014-2015
792 Ministarstvo nauke CG Centar izvrsnosti u Bioinformatici BIO-ICTBTF2014-2018
443 Agroturizam u funkciji socioekonomskog razvoja ruralnih područja CG i HR, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF2014-2016
15 Ministarstvo nauke CG Nove koroziono otporne lake AL-legure ojačane kvazikristalima Quasicrystal AlloysMTF2014-2015
824 IAEA Kontrola voćnih muva u zemljama Balkana i istočnog Mediterana BTF2014-2015
333 Bilateralni međunarodni Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2014-2015
595 Ministarstvo nauke - Bilateralni Optimizacija ventilacije tunela drumskog saobraćaja OVTDSMF2014-2016
728 Ministarstvo kulture CG Doklea u Knjaževini-Kraljevini Crnoj Gori – Istraživanje, zaštita i prezentacija-publikovanje studije sa zbornikom dokumenata II2014-2014
623 Bilaterala Izrada zajedničke naučne monografije iz oblasti logistike i menadžmenta u izdanju Fakluteta za logistiku Celje i Fakulteta za pomorstvo Kotor PFKOTOR2014-2015
950 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva GreenTechREKTORAT2014-2018
948 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva Sigma AgileREKTORAT2014-2018
16 Bilateralni međunarodni Karakterizacija crvenog mulja iz Fabrike glinice "Alumina" (BiH) i Kombinata aluminijuma Podgorica(CG), kao polazna osnova za istraživanja mogućnosti utilizacije MTF2014-2015
847 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Distribucija hipogeičnih gljiva jugoistočnih Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (tarufi-Tuber sp.) BTF2014-2015
673 Konsultantske usluge Izvještaj o procjeni vrijednosti nepokretne imovine - gradsko građevinsko zemljište, naselje Donja Gorica Podgorica u vasništvu Plantaža 13 jul. EF2014-2014
31 Bilateralni međunarodni Problemi toka na mnogostrukostima PMF2014-2015
800 Ostalo Prevencija vektorskih bolesti u regionu Mediterana i Crnog Mora kroz stvaranje umrežavanje MediLabSecure 1BTF2014-2018
334 Bilateralni međunarodni Klimatske promjene: globalni izazov i nacionalni odgovori (kineska i crnogorska perspektiva) – stvaranje biznis okruženja za evropske „nove/zelene“ investicije i industrije. Bilateralni projekat sa NR Kinom. EF2014-2016
807 INVO-HERIC Praćenje invazivnih i nativnih vrsta komaraca vektora i patogena koje prenose u Crnoj Gori LOVCENBTF2014-2017
336 Bilateralni međunarodni Slovenačko iskustvo u izgradnji crnogroskog nacionalnog inovativnog sistema-povećanje izvoznih performansi. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2014-2015
330 Bilateralni međunarodni Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore. Bilateralni projekat sa Kinom. EF2014-2015
929 Ministarstvo kulture CG Izlagački projekat "Terra" FLU2014-2015
332 Bilateralni međunarodni Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer Turizma. EF2014-2015
596 Ministarstvo nauke CG Istraživanje prelaznih procesa u aeromehaničkim i hidrauličkim sistemima MF2014-2016
816 COST Action TD1303 "Evropska mreža posvećena zanemarenim vektorima i zarazama koje oni mogu prenijeti" EurNegVecBTF2014-2017
817 COST Povezivanje biodiverziteta u zemljištu i funkcija ekosistema u Evropskim šumama COST FP 1305- Biolink BTF2014-2018
597 Bilaterala Mehatroničke konponente u mehatroničkim sistemima - razvoj i primjena senzora MF2014-2015
329 Bilateralni međunarodni Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF2014-2015
1009 INVO-HERIC Centar izvrsnosti u Bioinformatici BIO-ICTBTF2014-2018
592 TEMPUS Poboljšanje partnerstva sa preduzećima povećanjem regionalnih potencijala za upravljanje kvalitetom u VBC-u EQIWBCMF2014-2017
593 HERD Programi u visokom obrazovanju, istraživanju i razvoju na zapadnom Balkanu - sektor Energetike HERDMF2014-2017
446 Ministarstvo nauke - Bilateralni Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distribuiranog metrološkog sistema nacionalnih standard maslinovog ulja na međunarodnom nivou BTF2014-2015
594 Ministarstvo nauke - Bilateralni Modeliranje industrijskih procesa ocvrscivanja pod uticajem elektromagnetnog polja MF2014-2016
598 Ministarstvo nauke CG Anliza uticaja inovacija i inovativnosti na poboljšavanje performansi poslovnih procesa INOV-PPPMF2014-2015
774 Bilaterala Metode komprimovanog očitavanja sa aplikacijama ETF2014-2016
775 Bilaterala Kompresivno očitavanja i vremensko frekvencijska analiza sa primjenama ETF2014-2016
730 Ministarstvo kulture CG Pisani tragovi islamskog orijenta u muzejskim i arhivskim fondovima Crne Gore II2014-2014
731 Ministarstvo kulture CG Digitalizacija antičkih natpisa Crne Gore II2014-2015
883 INVO-HERIC PRVI CENTAR USPJEŠNOSTI U CRNOJ GORI BIOICTIBM2014-2017
268 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna biološka karakterizacija- aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa pirazolom i njegovim derivatima ŽJ-MADJ 16-17MTF2014-2015
846 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina... Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banjaluke STURBZELBTF2014-2015
848 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distibuiranog metrološkog sistema nacionalnih standarda maslinovog ulja na međunarodnom nivou BTF2014-2015
449 Unapređenje proizvodnje sjemenskog krompira kroz implementaciju novih tehnologija i EU legislative UPSKBTF2014-2016
448 Bilaterala Distribucija hipogejnih gljiva na području Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (Tartufi-tuber) BTF2014-2015
647 Regional Research Promotion Programme in the Western... Predstavljanje manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makadonija RRPPFDU2014-2015
885 Jugopetrol Nastavak mapiranja morskih pećina i potencijalnih staništa za ugroženu vrstu- morsku medvedicu IBM2014-2014
98 Ostalo Njegovanje kulturnog identiteta djece grada Cetinja Njegovanje kulturnog identiteta djece grada CetinjaFLU2014-2015
447 Ministarstvo nauke - Bilateralni Korelacija učestalosti nalaza parazita Marteilia refringens i hemocitnih neoplazmi u mediteranskoj dagnji (Mytilus galloprovincialis) gajenoj u crnogorskom dijelu Jadrana MontemarneoBTF2014-2015
672 Konsultantske usluge Procjena imovine Jadransko brodogradilište Bijela EF2014-2014
674 Konsultantske usluge Elaborat o procjeni akcijskog kapitala HG Budvanska rivijera AD Budva EF2014-2014
248 TEMPUS Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries RESIBTF2013-2016
497 TEMPUS Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji MArED PFKOTOR2013-2017
249 TEMPUS Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region LifeADABTF2013-2016
222 TEMPUS Rektorat-Projekat Pomorstvo MHM-Tempus Rektorat-Projekat Pomorstvo MHM-TempusREKTORAT2013-2016
225 IPA Rektorat-Projekta Inst. Biol. Mora-De Fish Gear Rektorat-Projekta Inst. Biol. Mora-De Fish GearREKTORAT2013-2016
226 IPA Rektorat -proj. BALMAS-Ins.biologija mora Rektorat -proj. BALMAS-Ins.biologija moraREKTORAT2013-2016
355 Donacija Američke ambasade Podizanje nivoa poznavanja američkog engleskog jezika kod crnogorskih građana PODPOZAMENCGFIL2013-2014
530 Bilaterala Identitetska politika i demokratizacija u Austriji i Crnoj Gori N/AFPN2013-2014
86 Ministarstvo nauke CG ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI COPMONMED2013-2015
4 FP7 Fostering innovation based research for e-Montenegro FORE-MONTETF2013-2016
660 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo EspressivoMA2013-2013
380 Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities(CCNURCA) Joint Projects MED2013-2017
396 EQIWBC - IMPROVEMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPISES BY ENHENCEMENT OF A REGIONAL QUALITY MANAGEMENT POTENTIALS IN WBC TempusMF2013-2016
354 Grant Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Vojske Crne Gore PELT (Program za obuku engleskog jezika) PELTFIL2013-2014
40 IAEA Unapređenje osiguranja i kontrole kvaliteta u skrining i dijagnostičkoj mamografiji u Crnoj Gori IQMSBDMPMF2013-2016
26 IAEA Unapređenje osiguranja i kontrole kvaliteta u skrining i dijagnostičkoj mamografiji u Crnoj Gori IQMSBDMPMF2013-2016
945 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva JOINEUSEE PENTAREKTORAT2013-2016
943 TEMPUS Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti DEVCOREREKTORAT2013-2016
947 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva Basileus VREKTORAT2013-2016
518 TEMPUS Razvoj i poboljšanje energetske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana DAPEEWBAF2013-2016
726 Bilaterala Kulturno-istorijsko nasljeđe istočne obale Jadrana II2013-2015
724 Ministarstvo kulture CG Diplomatija u izbjeglištvu - Iz diplomatskog arhiva kralja Nikole i crnogorskih vlada u egzilu 1916-1921 II2013-2013
723 Ministarstvo kulture CG Crna Gora i Bugarska u dokumentima Centralnog državnog arhiva Republike Bugarske II2013-2015
760 FP7 Jačanje istraživanja zasnovanog na inovacijama za e-Montenegro FORE-MONTETF2013-2016
8 Bilateralni međunarodni Fungicidna aktivnost novih kompleksa ditiokarbamatnih liganada sa prelaznim metalima MTF2013-2014
773 IPA Adriatic Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija prema stvaranju novih politika za održivu konkurentnost malih i srednjih preduzeća ADRINATinnETF2013-2016
811 TEMPUS Cjeloživotno učenje iz oblasti održive poljoprivrede u regijonu Alpi-Dunav-Jadran LifeADABTF2013-2016
812 TEMPUS Studije obnovljivih izvora energije u zemljama Zapadnog Balkana RESIBTF2013-2016
840 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Genetička i fenotipska karakterizacija tipova nekih Crnogorskih sorti u ampelografskoj kolekciji BTF2013-2014
842 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Upravljanje šumama i zaštita šuma u ​​zaštićenim područjima BTF2013-2014
841 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Proizvodni potencijal i metabolički profil ugroženih rasa ovaca BTF2013-2014
433 Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe SMARTERBTF2013-2017
839 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Autohtone sorte masline u Crnoj Gori i Hrvatskoj – morfološka, molekularna i tehnološka karakterizacija BTF2013-2014
843 Ministarstvo nauke - Bilateralni OSNOVE GAZDOVANJA I ZAŠTITE ŠUMA U ZAŠTIĆENIM OBLASTIMA BTF2013-2014
844 Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji specifičnih sireva u Crnoj Gori MontlacBTF2013-2014
69 IPA Adriatic ADRIATIC – IPA PACINNO PACINNOEF2013-2016
622 Bilaterala Mogućnosti smanjenja emisije zagađivača sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom MARPOL konvencije Aneksa VI SHIPSEMREDPFKOTOR2013-2014
865 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne... Eksperimentalni projekat zaštite uzgajališta mušulja ((Mytilus galloprovincialis) i ostriga (Ostrea edulis) od predatora IBM2013-2014
878 IPA Adriatic Sistem upravljanja napuštenim ribarskim alatima u Jadranskom regionu DEFISHGEARIBM2013-2016
879 MAVA Foundation MEDKEIHABITATS, MAPIRANJE KLJUČNIH MORSKIH STANIŠTA I POKRETANJE NADZORNE MREŽE U CRNOJ GORI MedKeyHabitatsIBM2013-2016
876 IPA CBC Zajedničke akcije za sprečavanje zagađenja mora JassperIBM2013-2015
877 Upoređenje stanja resursa malog obalnog ribolova na istočnoj obali Jadrana COFASSIBM2013-2014
880 IPA Adriatic SISTEM UPRAVLJANJA BALASTNOM VODOM ZA ZAŠTITU JADRANSKOG MORA BALMASIBM2013-2016
881 Ministarstvo nauke CG Procjena utjecaja i određivanje organskih zagađivača u vodama Boke Kotorske PROZAIBM2013-2014
335 Bilateralni međunarodni Zapadni Balkan: Sdi I modeli razvoja. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF2013-2014
388 Bilateralni međunarodni Inteligentni sistemi i Inovacije u Turizmu ISITFTH2013-2014
126 Tempus Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis WIMB PFKOTOR2013-2017
882 EC- DG MARE European Marine Observation and Data Chemistry 2 – lansiran od strane DG Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) EMODNET Chemistry 2IBM2013-2016
657 Regional Network of academies for Performing Arts Regionalna mreža akademija izvođačkih umjetnosti Regionalna mrežaFDU2013-2016
806 Evropska komisija CG LIFE12 ENV/GR/000466 LIFE CONOPSBTF2013-2018
725 Bilaterala Habzburška monarhija u društvenom životu Crne Gore 1860-1912 II2013-2014
641 TEMPUS Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu ENERESEGF2013-2016
241 Bilateralni međunarodni Integrisani sistemi za analognu i mješovitu obradu signala - Aktivni-RC filtar za ADSL komunikacione sisteme ETF2013-2015
25 Ostalo Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenamaPMF2012-2015
44 Ministarstvo nauke CG Algebarske strukture sa primjenama PMF2012-2015
23 Ministarstvo nauke CG Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama PMF2012-2015
24 Ministarstvo nauke CG Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja PMF2012-2015
545 Tempus Osnivanje magistarskih studija inkluzivnog obrazovanja FOSFIMFF2012-2015
219 TEMPUS Rektorat -SDTRAIN-Tempus R Rektorat -SDTRAIN-Tempus RREKTORAT2012-2015
611 Nacionalni projekat Morfološka i klinička istraživanja bioloških mehanizama vaskularnog remodelovanja naslednih i stečenih bolesti krvnih sudova MED2012-2015
453 Saradnja Kine i Crne Gore u proučavanju bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja Bilateralna saradnja sa Kinom BTF2012-2014
213 IPA Rektorat Hip.bn.proj.TEN ECOPORT Rektorat Hip.bn.proj.TEN ECOPORTREKTORAT2012-2014
527 Bilaterala Exit poll za Parlamentarne izbore 2012. godine N/AFPN2012-2012
83 Nacionalni projekat DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI MED2012-2015
383 BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI MED2012-2015
382 Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MED2012-2015
81 Nacionalni projekat BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA MED2012-2015
85 Ostalo PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM MED2012-2015
385 NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA MED2012-2015
384 OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA MED2012-2015
386 KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I MED2012-2015
387 PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ MED2012-2015
82 Ostalo DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI MED2012-2015
526 Bilaterala Istraživanje na temu kvaliteta policijskog i civilnog obrazovanja po pitanju evropskih integracija u Crnoj Gori POLICIJSKO I CIVILNO OBRAZOVANJEFPN2012-2012
659 Ministarstvo kulture CG Međunarodni muzički festival Espressivo EspressivoMA2012-2012
21 Ministarstvo nauke CG Analiza na mnogostrukosti i primjene PMF2012-2016
43 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX ECOTOXPMF2012-2015
20 Ostalo Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOXPMF2012-2015
286 Ostalo Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija ETF2012-2015
546 Ministarstvo nauke CG Efekti reformskih promjena predškolskog vaspitno-obrazovnog konteksta u Crnoj Gori FF2012-2014
19 Ostalo Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne GorePMF2012-2015
242 Bilateralni međunarodni Analiza performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta QoS garancija CQ2OSETF2012-2014
547 Ministarstvo nauke CG Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalističkom periodu (Crna Gora – Rusija 1990-2012) FF2012-2014
45 Ministarstvo nauke CG Završna faza analize H1 kolaboracije PMF2012-2015
46 Ministarstvo nauke CG Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore PMF2012-2015
678 Ministarstvo nauke CG Nuklearna spektrometrija I njen znacaj za zastitu zivotne sredine PMF2012-2015
679 Ministarstvo nauke CG Fizika nanostruktura PMF2012-2015
279 Ministarstvo nauke CG Efikasna procjena parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima EfProNestSigETF2012-2015
283 Ministarstvo nauke CG Radarski sistemi sa stohastičkim talasnim oblicima NOISERADARETF2012-2016
282 Ministarstvo nauke CG Projektovanje pipelineovanih signal adaptivnih arhitektura za obradu i estimaciju visoko nestacionarnih jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih signala ETF2012-2015
280 Ministarstvo nauke CG Alternativni izvori energije – mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori ETF2012-2015
285 Ministarstvo nauke CG Napredna rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih bežičnih e-servisnih infrastruktura ETF2012-2015
284 Ministarstvo nauke CG Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: komunikacije, radari, biomedicina i multimedije ETF2012-2014
287 Ministarstvo nauke CG Razvoj i implementacija embedded sistema za medicinske primjene MESIETF2012-2015
22 Ostalo Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracijePMF2012-2015
275 Ministarstvo nauke CG Razvoj "Future Internet" rutera na programabilnim hardverskim platformama i softverskim platformama otvorenog koda ETF2012-2015
281 Ministarstvo nauke CG Inteligentne tehnike pretraživanja sa primjenama u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici ETF2012-2015
946 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva Basileus IVREKTORAT2012-2015
233 TEMPUS Razvoj programa usmjerenih na politiku u kontekstu Europske unije DEPOCEIFPN2012-2016
232 Ostalo Vrijednosti studentske populacije u Crnoj Gori N/AFPN2012-2016
12 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja inhibitora na brzinu korozije materijala na bazi željeza i aluminijuma u vodenim rastvorima INHIBITORIMTF2012-2015
658 Ministarstvo kulture CG Pisanje grada (izdanja 2012, 2013 i 2014) Pisanje gradaFDU2012-2014
785 Ministarstvo nauke CG Fenotipska i molekularno genetska karakterizacija nekih autohtonih rasa ovaca u Crnoj Gori GENSHEEPBTF2012-2015
875 IPA CBC Jačanje zajedničkih reakcijskih kapaciteta za borbu protiv onečišćenja naftom, otrovnim i opasnim tvarima u Jadranu HAZADRIBM2012-2015
638 Nacionalni projekat Analiza vremenski zavisnih deformacija meke stijene AVZDSGF2012-2014
637 Nacionalni projekat Smanjenje seizmičkog rizika za objekte od kamena i opeke SROKOGF2012-2014
522 Ministarstvo nauke CG Istraživanje utvrđenja crnogorskog primorja u cilju njihove revitalizacije IUCGPAF2012-2015
185 Ministarstvo nauke CG Kulturno nasljeđe - Arhitektura XX vijeka u Crnoj Gori KNACGAF2012-2014
523 Ministarstvo održivog razvoja I turizma CG Uravljanje zemljišnom administracijom I menadžment LAMPAF2012-2012
11 Ministarstvo nauke CG Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivata, biološka aktivnost i potencijalna primjena u farmaciji, poljoprivredi i medicini. N-Ž.Jaćimović-PIRAZOLIMTF2012-2015
772 Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja... Rješavanje "digitalne podjele" u SEE koristeći kapacitet DTT mreža SEE TV-WEBETF2012-2014
601 TEMPUS Modernizacija univerziteta Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i usluga za transfer znanja, istraživanje i inovacije WBCInnoMF2012-2015
636 Nacionalni projekat Uticaj odrona u čvrstim stijenama na bezbjednost drumskog saobraćaja u Crnoj Gori OBDSGF
323 Jean Monnet Studije Evropskih ekonomskih integracija na Ekonomskom fakultetu EEIMONTEF2012-2015
767 TEMPUS Studije u Bioinzinjeringu i Medicinskoj Informatici BioEMISETF2012-2016
763 FP7 Buduće mreže sa malim nivoom izloženosti EM poljima LEXNETETF2012-2015
566 Ministarstvo nauke CG "Razvoj visokočvrstih Al legura ojačanih kvazikristalima High Strength Al AlloysMTF2012-2013
9 Ministarstvo nauke CG Sinteza novih ditiokarbamato jedinjenja i ispitivanje njihovih antimikrobnih i toksičnih osobina NOVIDTCMTF2012-2014
345 Ostalo Primjena koncepta intelektualnog kapitala u savremenoj poslovnoj praksi (2009-2011) EF2012-2014
603 Ministarstvo nauke CG Istraživanje prelaznih procesa u aeromehaničkim i hidrauličkim sistemima MF2012-2014
870 FP7 MREŽE marinskih zaštićenih područja od obale do obale (od obale do otvorenog i dubokog mora), zajedno sa potencijalom energije vjetra na moru (CoCoNet) CoCoNetIBM2012-2015
434 COST Procjena upotrebe i trgovine vodom u evropskoj poljoprivredi pod klimatskim promjenama EURO-AGRIWATBTF2012-2016
605 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina... Razvoj i primjena inteligentnih sistema u procesu zavarivanja ISWELDMF2012-2013
656 Ministarstvo kulture CG Cetinjski krug kulture CKKFDU2012-2014
548 Ministarstvo nauke CG Kulturna identifikacija Crne Gore i brendiranje nacije - odnos nacionalnog, evropskog i globalnog FF2012-2014
663 Ministarstvo nauke CG Identitetski elementi u crnogorskooj umjetničkoj muzici kao osnova za razvoj multikulturalizma i interkulturalizma ICMMA2012-2013
602 Nacionalni projekat Istraživanje fenomena prelaznih procesa u hidrauličkim i aeromehaničkim sistemima MF2012-2014
606 Bilaterala Istraživanje fenomena hidrauličkog udara na eksperimentalnoj instalaciji MF2012-2013
346 Ministarstvo nauke CG Konkurentnost građevinskog sektora Crne Gore - uslovi, mogućnosti i pravci unapređena (2012-2014) EF2012-2014
874 (IPA) SEE Transitional Cooperation program Transnacionalno jačanje mreže ECOPORT TEN ECOPORTIBM2012-2014
873 Ministarstvo nauke CG KOmpleksno isTraživanje ekOsistema obalnog moRa Crne Gore) nacionalni projekat Ministarstva Nauke Crne Gore KOTORIBM2012-2015
871 Ministarstvo nauke CG Uticaj antropogenog faktora na živi svijet u priobalnom akvatorijumu crnogorskog primorja IBM2012-2015
600 TEMPUS Kursevi za obuku javnih službi za održivi razvoj infrastrukture u zemljama Zapadnog Balkana. SD TRAINMF2012-2015
599 Ministarstvo nauke CG PROJEKAT VIŠEFUNKCIONALNOG SERVISNOG ROBOTA „MNE-ROBECO MNE-ROBECOMF2012-2016
872 IPA Mreža za očuvanje kitova i morskih kornjača na Jadranu NetCetIBM2012-2016
869 MONITORING MALOG OBALNOG RIBOLOVA I SASTAVA RIBLJE MLAĐI NA CRNOGORSKOM PRIMORJU U CILJU OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA RESURSIMA MORSKOG RIBARSTVA MORMONTIBM2012-2015
868 HERD HERD MARITIME-2012-2014. Visoko obrazovanje i istraživanje - HERD MARITIMEIBM2012-2014
862 Associazione Agricoltori, Italy Balcan development Balcan developmentIBM2012-2014
347 Ministarstvo nauke CG Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (2012-2014) EF2012-2014
649 IPA CBC ARTVISION – A.LIVE ART CHANNEL ArTVisionFDU2012-2015
454 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina Štetočine iz reda Hemiptera (Aphididae, Aleyrodidae i Psyllidae) na citrusima i njihovi prirodni neprijatelji u Crnoj Gori i NR Kini BTF2012-2014
838 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina... Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) nova invazivna štetočina paradajza TUTABTF2012-2013
837 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo... Unapređenje ratarske prooizvodnje u brdsko-planinskom rejonu - Proizvodnja heljde i krompira HiKBTF2012-2013
836 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina... Morfološka i genetička karakterizacija sorata masline (Olea europea L.) na prostoru Južne Hercegovine i Crnogorskog primorja BTF2012-2013
835 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Polifenolni potenicjal crvenih sorti grožđa u Crnoj Gori i Sloveniji BTF2012-2013
833 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Vrednovanje genetičkih resursa starih maslina iz Slovenije i Crne Gore korišćenjem biotehnoloških metoda BTF2012-2013
831 Projekat očuvanja, karakterizacije, kolekcionisanja i upotrebe genetičkih resursa masline (RESGEN) RESGENBTF2012-2013
14 Ministarstvo nauke CG Mogućnost valorizacije sirovinske mješavine na bazi crvenog mulja metodom geopolimerizacije N-M.Vukčević-MVCMGEMTF2012-2015
13 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje mogućnosti dobijanja građevinskih materijala na bazi bijelih boksita, šljake i pepela GEOMATMTF2012-2015
823 Ministarstvo nauke CG Prevencija i upravljanje voćnim muvama u zemljama Balkana i istočnog Mediterana BTF2012-2013
671 Konsultantske usluge Procjena vrijednosti privrednog društva Baypharm doo Podgorica EF2012-2012
524 TEMPUS Rastrukturiranje studijskog programa Arhitekture u integrisani petogodisnju master, u skladu sa standardima Evropske Unije RESARCHAF2012-2016
815 COST Procjena upotrebe i trgovine vodom u evropskoj poljoprivredi pod klimatskim promjenama EURO-AGRIWATBTF2012-2016
661 IPA CBC CG-ALB Zajednički korijeni i kulturna saradnja MA2012-2013
928 Ministarstvo kulture CG Izlagački projekti u okviru Centra 42 za umjetnička istraživanja FLU2012-2017
721 Ministarstvo nauke CG Crna Gora i Jugoistočna Evropa u spoljnoj politici Velikih Sila u prvoj polovini XX vijeka CGJESPOVESII2012-2016
791 Ministarstvo nauke CG Karakterizacija germplazme masline molekularnim markerima KAGEMABTF2012-2015
790 Ministarstvo nauke CG Novointrodukovane invazivne štetočine u biljnoj proizvodnji u Crnoj Gori INVAZIVNEBTF2012-2015
720 TEMPUS Kvalitet u istraživanju QIRII2012-2014
789 Ministarstvo nauke CG Ektomikorizacija sadnica u rasadničkoj proizvodnji u šumarstvu u Crnoj Gori BTF2012-2015
788 Ministarstvo nauke CG Utvrđivanje rasprostranjenja i brojnosti invazivne vrste invertebrata St. albopicta u Crnoj Gori URBIVI St.albo CGBTF2012-2015
650 Ministarstvo nauke CG Umjetnička i medijska produkcija u funkciji stvaranja crnogorskog kulturnog identiteta IdentitetFDU2012-2016
639 Nacionalni projekat Istraživanje rešetkastih stubova od Al-legura za prenos električne energije IRSALPEEGF2012-2014
787 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura INGAFBTF2012-2015
786 Ministarstvo nauke CG Proučavanje cikada (Auchenorrhyncha) - prenosioca fitoplaymatičnih bolesti CIKADEBTF2012-2015
814 COST Sušenje jasena u Evropi: smernice i strategija za održivo upravljanje COST FP 1103- Fraxback BTF2012-2016
765 Bilaterala Razvoj i implementacija tehnika za smanjenje potrošnje u programskim jezicima za projektovanje hardvera, Naucno-Tehnološka saradnja izmedu Crne Gore i BiH ETF2012-2013
10 Ministarstvo nauke CG Istraživanje mogućnosti korišćenja novih smješa topitelja u metalurgiji čelika IMKNTMČMTF2012-2014
640 Nacionalni projekat Tankozidni čelični nosači u savremenim građevinskim konstrukcijama TAČENO GF2012-2014
759 Ministarstvo nauke CG Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija ETF2012-2015
944 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva JOINEUSEE IVREKTORAT2012-2016
941 FP7 Poboljšanje dosega i efikasnosti partnera mreže EURAKSESS, TOP II EURAXESS T.O.P. II Network CallREKTORAT2012-2014
217 TEMPUS Rektorat Inkluz.obrazov. Rektorat kluz.obrazov.REKTORAT2012-2015
718 Bilaterala Kulturno-povijesni kontakt između Mediterana, Centralne Evrope i Balkanskog poluostrva. Primjer istočne Jadranske obale II2012-2013
722 Ministarstvo nauke CG Društvena istorija i kulturno-istorijsko nasleđe Crne Gore od ranog srednjeg vijeka do početka XIX vijeka DIKINCGII2012-2016
621 Bilaterala Ekonomske nejednakosti u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori – komparativna iskustva PFKOTOR2012-2013
753 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit... Red-green-blue kolor senzor sa trostrukim vertikalnim pn spojevima sa obradom signala baziranom na određivanju granica oblasti prostornog tovara ETF2012-2013
620 Bilaterala Ispitivanje korozionih oštećenja pojedinih strukturnih oblasti brodskog trupa tokom eksploatacije PFKOTOR2012-2014
619 Bilaterala Ispitivanje mogućnosti proizvodnje biogoriva od otpadnih materijala i njegova primjena za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem PFKOTOR2012-2014
618 Bilaterala Istraživanje uslova i mogućnosti za organizovanje zajedničkog akademskog smjera logistike na Fakultetu za pomorstvo Kotor sa Fakultetom za logistiku Celje – sa dvojnom diplomom PFKOTOR2012-2013
942 TEMPUS Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni I Hercegovini, Crnoj Gori I Srbiji FINHEDREKTORAT2012-2015
719 Bilaterala Od Prešerna i Njegoša do samostalnih nacionalnih država II2012-2013
617 Bilaterala Ispitivanje mogućnosti primjene obrazovanja na daljinu za potrebe pomoraca PFKOTOR2012-2013
616 Bilaterala Istraživanje u domenu upravljanja balasnim vodama PFKOTOR2012-2013
51 Ostalo Prevladati tehničke razlike i socijalne sumnje koje doprinose pretvaranju jadranskog područja u stabilno središte za održivi tehnološki razvoj ADRIA-HUB MF2012-2015
358 Bilateralni međunarodni Usmeno i pismeno prevodjenje u univerzitetskim programima u zemljama bivše Jugoslavije UPIPREVJUGFIL2012-2013
648 Ministarstvo nauke CG Upotreba novih filmskih tehnologija na primjerima klasičnih i modernih dramaturških formi filmskog izraza - filmski omnibus: Identitet - Jedna zora u maju IdentitetFDU2012-2014
389 Bilateralni međunarodni Studija kapaciteta nosivosti i konkurentnosti turisutičkog prostora i strategija održivog razvoja Crne Gore FTH2012-2014
604 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Ponašanje jednoprolaznih spojeva izrađenih ATIG postupkom pri zamoru MF2012-2013
528 TEMPUS Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja HEARTFPN2011-2015
243 Bilateralni međunarodni Analiza performansi OFDM zasnovanih relejnih sistema APOZ-RSETF2011-2013
356 Bilateralni međunarodni Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu-drugi projekat SLAVISTIKA2FIL2011-2014
357 Bilateralni međunarodni Akademski institucionalni sporazum (Univerzitet u Pittsburgu i Univerzitet Crne Gore) AiAFIL2011-2014
864 RAC SPA Regionalni projekat za razvoj mediteranske mreže morskih i obalnih zaštićenih područja (MPA) kroz jačanje stvaranja i upravljanja zaštićenim područjima“ MedMPAnetIBM2011-2014
866 Ministarstvo održivog razvoja I turizma CG ADRICOSM STAR Intermediate Project ADRICOSM STAR IBM2011-2013
832 Ministarstvo nauke - Bilateralni Ispitivanje potencijala ožiljavanja reznicama autohtonih sorti masline (Olea europaea L.) BTF2011-2012
771 TEMPUS Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse – MARDS MARDSETF2011-2013
834 Ministarstvo nauke CG Identifikacija i osnovna karakterizacija potencijalnih starter kutura bakterija mliječne kiseline, izolovanih iz autohtonih fermentisanih mliječnih proizvoda u Crnoj Gori BTF2011-2013
766 NATO Obrada geografskih podataka u cilju zaštite od zagadjenja u urbanim cjelinama GEPSUSETF2011-2014
108 UNICEF Studentski volonterizam- od segregacije do kvalitetne integracije romskih učenika SVQIRSFF2011-2017
830 Građani i upraljanje urbanim šumama u jugoistočnoj Evropi : Studija slučaja u odabranim gradovima BTF2011-2013
435 COST Utvrđivanje invazivnog potrencijala rizika od Dothistroma-e COST FP 1102- DIARODBTF2011-2015
615 Bilaterala Razvijanje e-learning modula na Faklutetu za pomorstvo (Kotor, Crna Gora) za potrebe obrazovanja pomoraca PFKOTOR2011-2013
813 COST Utvrđivanje invazivnog potrencijala rizika od Dothistroma-e COST FP 1102- DIARODBTF2011-2015
803 HERD Uporedna analiza kvaliteta trupova i jagnjećeg mesa različitih rasa ovaca iz Zapadnog Balkana i Norveške, unapređenje ukusa, prodaje i održivosti proizvodnje LAMBCAMEQUBTF2011-2014
867 FP7 Panevropska infrastruktura za upravljanje podacima okeana i mora SeaDataNet2IBM2011-2015
244 FP7 Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives BalkanGEONetETF2010-2013
360 TEMPUS Projekat unapređenja studija jezika u jugoistočnoj Evropi SEEPALS FIL2010-2013
144 FP7 Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede AgriSciMontBTF2010-2014
607 TEMPUS Razvoj regionalnih interdisciplinarnih studija Mehatronike DRIMSMF2010-2013
761 FP7 Balkanska GEO mreža - ka uključivanju balkanskih zemalja u globalne inicijative za osmatranje Zemlje  BalkanGEONetETF2010-2013
798 FP7 Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede AGRISCIMONTBTF2010-2013
802 HERD Prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama - umrežavanje, obrazovanje, istraživanje i širenje na zapadnom Balkanu BTF2010-2015
529 COST COST akcija - Istinski evropski glasač IS0806FPN2009-2014
245 FP7 Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the western Balkan countries ICT-WEB-PROMSETF2009-2011
311 Agrobudzet Monitoring i biomonitoring kvaliteta vode za marikulturu i procjena prirodnih resursa školjaka u Bokokotorskom zalivu Monitoring marikulturaIBM
799 FP7 Istraživački kapaciteti za sprovođenje genetske kontrole komaraca - "Ispitivanje metoda pošiljke i međunarodna regulativa za isporuku sterilnih komaraca" INFRAVECBTF2009-2014
344 Ostalo Strukturne promjene u privrednom razvoju Crne Gore (2008-2011). EF2008-2011
3 Ostalo Uticaj statina na lipidne frakcije kod koronarnih bolesnika MED2005-2007
861 UN FAO Naučna pomoć razvoju odgovornog ribarstva na Jadranskom moru ADRIAMEDIBM
298 Bilateralni međunarodni Namjenska sredstva za projekte Galerije 42 Namjenska sredstva za projekte Galerije 42FLU1970-1970