Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
977 Erasmus+ Savezi univerziteta preduzetnika Zapadnog Balkana – održavanje kontakta za cjeloživotne odnose AL4LIFE REKTORAT2023-2026
991 Horizon Europe (HE) ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istraživača u Evropi ERA Talent REKTORAT2023-2026
988 Erasmus+ E-učenje Gamifikovana i umrežena obuka za početnike E-le.G.A.N.T.S. REKTORAT2023-2025
978 Erasmus+ Inovacije nastavnih planova i programa u klimatski pametnom urbanom razvoju zasnovanom na zelenoj i energetskoj efikasnosti sa neakademskim sektorom SmartWB REKTORAT2023-2026
987 Erasmus+ Promovisanje i omogućavanje kolaborativnog virtuelnog međunarodnog učenja u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana COWEB REKTORAT2023-2026
994 Erasmus+ Budućnost je u primjeni vještačke inteligencije FAAI REKTORAT2022-2024
995 Erasmus+ Integrisano učenje za mir PEACEBUILDING REKTORAT2021-2023
965 Erasmus+ Improving the process of education through development of e-learning multimedia platform and smart classrooms SMARTEL REKTORAT2021-2021
964 Erasmus+ Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori DigNest REKTORAT2020-2023
951 Erasmus+ Jačanje univerzitetske autonomije i povećanje odgovornosti i transparentnosti univerziteta zapadnog Balkana STAND REKTORAT2020-2023
937 Horizont 2020 GEANT umrežavanje istraživanja i obrazovanja GEANT REKTORAT2019-2022
933 Erasmus+ Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje IESP REKTORAT2019-2021
954 Erasmus+ Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse – MARDS MARDS REKTORAT2018-2021
471 Bilateralni međunarodni Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries HEPMP REKTORAT2017-2020
935 Ministarstvo nauke CG Kvalitet u istrazivanju u drustvenim i humenistickim naukama KVIDIH REKTORAT2017-2019
295 IPA IPA ADRIATIC IPA ADRIATIC REKTORAT2016-2019
294 INVO-HERIC Poboljšanje komunikacionih kapaciteta na Univerzitetu Crne Gire ICC REKTORAT2016-2017
938 INVO-HERIC Reforma doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore REDOS REKTORAT2016-2017
939 INVO-HERIC Razvoj Centra za međunarodnu saradnju i za razvoj karijere DCIC REKTORAT2016-2017
940 INVO-HERIC Unapređivanje Akademske mreže i pratećih servisa na Univerzitetu Crne Gore IANAS REKTORAT2016-2018
211 Horizont 2020 EURAXESS EURAXESS REKTORAT2015-2015
224 TEMPUS Rektorat-Projekta Masinski EQIWBC Rektorat-Projekta Masinski EQIWBC REKTORAT2015-2015
221 TEMPUS Rektorat Hip. -Projekat BioEMIS Rektorat Hip. -Projekat BioEMIS REKTORAT2015-2015
227 IPA Rektorat -projekat Adriatin ETF Rektorat -projekat Adriatin ETF REKTORAT2015-2015
934 Erasmus+ Usluge podrške bibliotetskoj mreži: modernizacija biblioteka u zemljama zapadnog Balkana kroz razvoj ljudskih resursa i reformu usluga biblioteka - LNSS LNSS REKTORAT2015-2018
936 Horizont 2020 VRE za regionalne interdisciplinarne zajednice u jugoistočnoj Evropi i istočnom Mediteranu VI-SEEM REKTORAT2015-2018
949 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva Sunbeam REKTORAT2014-2018
948 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva Sigma Agile REKTORAT2014-2018
950 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva GreenTech REKTORAT2014-2018
222 TEMPUS Rektorat-Projekat Pomorstvo MHM-Tempus Rektorat-Projekat Pomorstvo MHM-Tempus REKTORAT2013-2016
226 IPA Rektorat -proj. BALMAS-Ins.biologija mora Rektorat -proj. BALMAS-Ins.biologija mora REKTORAT2013-2016
225 IPA Rektorat-Projekta Inst. Biol. Mora-De Fish Gear Rektorat-Projekta Inst. Biol. Mora-De Fish Gear REKTORAT2013-2016
943 TEMPUS Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti DEVCORE REKTORAT2013-2016
947 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva Basileus V REKTORAT2013-2016
945 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva JOINEUSEE PENTA REKTORAT2013-2016
219 TEMPUS Rektorat -SDTRAIN-Tempus R Rektorat -SDTRAIN-Tempus R REKTORAT2012-2015
213 IPA Rektorat Hip.bn.proj.TEN ECOPORT Rektorat Hip.bn.proj.TEN ECOPORT REKTORAT2012-2014
946 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva Basileus IV REKTORAT2012-2015
941 FP7 Poboljšanje dosega i efikasnosti partnera mreže EURAKSESS, TOP II EURAXESS T.O.P. II Network Call REKTORAT2012-2014
942 TEMPUS Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni I Hercegovini, Crnoj Gori I Srbiji FINHED REKTORAT2012-2015
944 Erasmus Mundus Action 2 Šema mobilnosti između zemalja Evorpske unije I zemalja Zapadnog Balkana - Erasmus Mundus partnerstva JOINEUSEE IV REKTORAT2012-2016
217 TEMPUS Rektorat Inkluz.obrazov. Rektorat kluz.obrazov. REKTORAT2012-2015