Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXVII SJEDNICA V SAZIVA SJENATA

XXVII sjednica V Senata 27-30.10.2017. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 - Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata članu Senata-predstavniku Medicinskog fakulteta [download]
 Dnevni red XXVII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore 
 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
2. Verifikacija upisa na postdiplomske magistarske studije na Univerzitetu Crne Gore, za studijsku 2017/18. godinu 
 Prijedlog Odluke o verifikaciji upisa na postdiplomske magistarske studije, sa misljenjem Centra za studije i kontrolu kvaliteta , odlukama organizacionih jedinica o upisu i izvjestajima komisija za upis [download]
 Prijedlog odluke o odobravanju II upisnog roka za upis na magistarske studije i organizovanje mentorske nastave-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog odluke o odobravanju II upisnog roka za upis na magistarske studije i organizovanje mentorske nastave-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog odluke o odobravanju II upisnog roka za upis na magistarske studije i organizovanje mentorske nastave-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog odluke o odobravanju II upisnog roka za upis na magistarske studije i organizovanje mentorske nastave-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog odluke o odobravanju II upisnog roka za upis na magistske studije i organizovanja mentorske nastave-Građevinski fakultet [download]
 
3. Verifikacija upisa na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore, za studijsku 2017/18. godinu 
 Prijedlog odluke o verifikaciji upisa na doktorske studije studije, saglasnost Centra za doktroske studije, odluke fakulteta o upisu sa izvjestajima komisija za upis [download]
 
4. Donošenje odluke o prelasku samofinansirajućih studenata u status studenata koji se finansiraju iz budžeta 
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Odluke za prelazak studenata sa samofinansiranja na budžet, misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta, prijedlog Fakulteta sa potrebnom dokumentacijom-Medicinski fakultet [download]
 
5. Informacije (vezano za Odluku Senata UCG br. 03-2563/1 od 16.10.2017. godine) 
 Prijedlog zaključka u vezi zahtjeva prof. Slađane Krivokapić za preispitivanje mišljenja Nuačnog odbora [download]