Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XXXIII SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić rektor

XXXIII sjednica V saziva Senata 22.01-23.01.2018. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore iii [download]
 • Usvajanje Zapisnika sa XXXII sjednice V saziva Senata održane 26.decembra 2017. godine [download]
 • Verifikacija mandata i konstatovanje prestanka članstva predstavnika Instituta za biologiju mora u Senatu Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
2. Informacija Fakulteta dramskih umjetnosti u vezi realizacije Odluke Senata UCG br. 03-2716/2 od 30.10.2017. godine [download]