Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XXXVIII SJEDNICA V SAZIVA SENATA

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

Sjednica Senata zakazana je za utorak 08. maj 2018. godine, sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVIIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XXXVII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata članu Vijeća za društvene nauke -predstavniku Filozofskog fakulteta [download]
 
1. Razmatranje ranije odloženog referata za izbor u naučno zvanje iz Biltena UCG 413/17 (Istorijski institut) i referata za izbor u akademska i naučna zvanja iz Biltena UCG br. 423/18 i Biltena br. 425/18 [download]
 Bilten 413:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast: Politička istorija Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka na Istorijskom institutu [download]
 Bilten 423:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Agroekonomija na Biotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 423:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Tehnologija animalnih proizvoda na Biotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 423:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Menadžment u turizmu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 Bilten 423:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Marketing i menadment na Ekonomskom fakultetu [download]
 Bilten 425:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Patologija (Patološka anatomija,Opšta patologija,Oralna patologija) na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten 425:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast: Morsko ribarstvo-Pelegični resursi u Institutu za biologiju mora [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Institut za biologiju mora, za oblast Morsko ribarstvo-demerzalni resursi-kandidat dr Olivera Marković [download]
 Prijedlog komisije-Institut za biologiju mora, za oblast Hemija mora-kandidat dr Danijela Joksimović [download]
 Prijedlog komisije-Pomorski fakultet, za oblast Pomorske nauke na Pomorskom fakultetu-kandidat doc. dr Špiro Ivošević [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast Teorija vjerovatnoće sa primjenama-kandidat dr Goran Popivoda [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast Zoologija-kandidat dr Natalija Čađenović [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast Botanika-kandidat dr Snežana Dragićević [download]
 -Prijedlog komisije pristupna predavanja [download]
 - Prijedlog komsija inauguraciona predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Sonja Ivanović -Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Olivera Živković-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Nina Sredar-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Halit Maloku-Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ljiljana Pjerotić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Branko Anđić-PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr SanjaČalović-Nenezić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Miloš Rajković-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr -Zoran Đukić-Mašinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-Marina Jakšić Kavarić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Ljubomir Ivanović-Filolški fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Milena Krtolica-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Željka Beljkaš -Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Stefan Vujović-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Ivan Radević-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedloz za imenovanje mentora-Ivan Durutović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Tamara Labudović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenivanje mentora-Selim Agić-Medicinski fakultet [download]
 
4. Razmatranje upisne politike za studijsku 2018/2019. godinu (prijedlog broja studenata za upis na osnovne studije) 
 Tabelarni pregled prijedloga organizacionih jedinica o broju studenata za upis na osnovne studije za studijsku 2018/19. godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na osnovne studije [download]
 Prijedlog za imenovanje Centralne komisije za upis [download]
 
5. Prijedlog Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu studija Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Zahtjev Studentskog parlamenta [download]
 
7. Prijedlog izmjena Akademskog kalendara za studijsku 2017/18. godinu i prijedlog Akademskog kalendara za studijsku 2018/19. godinu [download]
 
8. Prijedlog izmjene strukture i sadržine (nastavnog plana) postdiplomskog specijalističkog studijskog programa Pomorske nauke na Pomorskom fakultetu 
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o prijedlogu izmjena nastavnog plana na Pomorskom fakultetu [download]
 
9. Prijedlog izmjena u organizaciji nastave za studijsku 2018/19. godinu 
 Prijedlog Vijeća Muzičke akademije [download]
 
10. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Zahtev FDU-Vuk Vuković [download]