Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XLIII sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XLI sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak, 06. septembar sa počekom u 13 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XL sjednice V saziva Senata od 03 jula 2018. godine [download]
 Zapisnik sa XLI sjednice V saziva Senata od 11 jula 2018. godine [download]
 Zapisnik sa XLII sjednice V saziva Senata od 19. jula 2018. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije-Pravni fakultet, za Međunarodnopravnu oblast-kandidat doc. dr Bojana Lakićević Đuranović [download]
 Prijedlog komisije-Pravni fakultet, za Pravnoteorijsku oblast-kandidat dr Marko Dokić [download]
 Prijedlog komisije-Ekonomski fakultet, za oblast Informatička ekonomija na Ekonomskom fakultetu-kandidat doc. dr Biljana Rondović [download]
 Prijedlog Komisije-Elektrotehnički fakultet, za oblast Elektroenergetski sistemi-kandidat doc. dr Zoran Miljanić [download]
 Prijedlog komisije-Institut za biologiju mora, za oblast, Mikrobiologija palagijala, kandidat mr Aleksandra Huter [download]
 Prijedlog komisije-Pomorski fakultet, za oblast Engleski jezik struke-Pomorstvo-kandidat doc. dr Milena Dževerdanović [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- Bogić Gligorović-PMF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Dženana Nuhodžić-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Ivan Radević-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Stojan Božović-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Milica Muhadinović-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Mirko Bošković-Pravni fakultet [download]
 
3. Verifikacija odluka o upisu u I godinu studija na Univerzitet Crne Gore za studijsku 2018/19 godinu- II i III upisni rok- Izvjestaj Centrale komisije za upis sa tabelarnim pregledom i odlukama i izvjestajima organizacionih jedinica [download]
 Prijedlog odluke Senata o verifikaciji upisa u I godinu studija na Univerzitetu Crne Gore u II i III upisnom roku [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave na Mašinskom fakultetu za studijsku 2018/19 godinu [download]
 
5. Prijedlog broja studenata za upis na magistarske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinu [download]
 Tabelarni pregled broja studenata za upis na magistarske studije [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na magistarske studije [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o broju studenata za upis na magistarske studije za studijsku 2018/19. godinu [download]
 
6. Prijedlog broja studenata za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinu 
 Tabelarni pregled prijedloga broja studenata za upis na doktorske studije [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na doktorske studije [download]
 
7. Zahtjev za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Zahtjev prof. dr Vesna Kilibarda [download]
 Zahjev prof. dr Jelena Knežević [download]
 Zahtjev prof. dr Duško Bjelica [download]
 Zahtjev prof. dr Saša Milić [download]
 Zahtjev prof. dr Nada Šakotić [download]
 Zahtjev prof. dr Katarina Todorović [download]
 
8. Prijedlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Pravnog fakulteta [download]
 
9. Informacije i pitanja