Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, VI SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

Sjednica Senata zakazana je za srijedu 17 jul 2019. godine, sa počekom u 11 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VI sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa V sjednice VI saziva Senata održane 09.07.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 459 
 Bilten br. 459:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Govor ( Govor od I-VI) na Fakultetu dramskih umjetnosti-kandidatkinja doc. Dubravka Drakić [download]
 Bilten br. 459:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Teorija i istorija filma na Fakultetu dramskih umjetnosti-kandidat prof. dr Zoran Koprivica [download]
 
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije,za oblast Elektronika, Elektrotehnički fakultet, kandidatkinja dr Milena Erceg [download]
 
3. Prijedlog Strategije razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024 [download]
 
4. Realizacija Internog oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi u studijskoj 2019/20. godini, objavljenog na Web stranici od 24. juna 2019. godine 
 Tabelarni pregled predloženih kandidata po Internom oglasu za angažovanje u nastavi za studijsku 2019/20 godinu [download]
 Prijedlozi vijeća organizacionih jedinica sa izvještajem stručnih komisija o angažovanju u nastavi za studijsku 2019/20. godinu po Internom oglasu od 24.06.2019. [download]
 Prijedlog Odluke Senata po Internom oglasu [download]
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2018/19 godinu [download]
 
6. Inicijativa Studentskog parlamenta [download]
 
7. Razmatranje Prijedloga za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta [download]
 Zakon o akademskom integritetu [download]
 
8. Informacije i pitanja