Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XIX elektronska sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 15-16. april 2020. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIX sjednice V saziva Senata [download]
 -Zapisnik sa XVII elektronske sjednice V saziva Senata od 09. do 10.04.2020. godine [download]
 
1. Prijedlog Odluke Senata o organizovanju završnih ispita i predispitnih provjera znanja u vrijeme i po prestanku Privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje novog korona virusa [download]
 
2. Prijedlog odluke o pokretanju procedure za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na upražnjeno mjesto u IV sazivu Upravnog odbora UCG i Prijedlog odluke o formiranju Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora. 
 Prijedlog odluke o pokretanju procedure za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na upražnjeno mjesto u IV sazivu Upravnog odbora UCG [download]
 Prijedlog odluke o formiranju Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora [download]