Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXVII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXV sjednica VI saziva Senata zakazana je za četvrtak, 04. jun 2020. godine, sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Plava sala, u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVI elektronske sjednice VI saziva Senata od 01. do 02. 06.2020. godine [download]
 Zapisnik sa XXV sjednice VI saziva Senata održane 28.05.2020 godine [download]
 Zapisnik sa XXIV sjednice VI saziva Senata održane 28.05.2020. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 495 i Biltena UCG br. 493 
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija, kandidat dr Miloje Šundić [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti: Opšta botanika i Opšta grupa bioloških predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Danijela Stešević [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo i digitalna obrada signala na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja, prof. dr Irena Orović [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo i digitalna obrada signala na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinja, prof. dr Vesna Popović-Bugarin [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta istorija novog vijeka i kulturna istorija Evrope na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Nada Tomović [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička hemija i Hemijsko inženjerstvo na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Veselinka Grudić [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Nacionlana istorija i Opšta istorija na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Dragutin Papović [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta pedagoška oblast u predškolstvu i Pedagogija ranog djetinjstva na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Tatjana Novović [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Sociologija i prostor i Sociologija porodice na Filozofskom fakultetu, kandidat doc. dr Rade Šarović [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Istorija srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu, kandidat doc. dr Marjan Premović [download]
 Bilten br. 495:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hemijsko inženjerstvo i upravljanje životnom sredinom na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Jelena Šćepanović [download]
 Bilten br. 493:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Drama i pozorište na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat Petar Pejaković [download]
 Bilten br. 493:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Komparativna politika na Fakultetu političkih nauka, kandidat dr Zlatko Vujović [download]
 Bilten br. 493:Referat za izbor u akademsko zvanje za Poslovno-pravnu i Međunarodno-pravnu oblast, kandidatkinja prof. dr Aneta Spaić [download]
 Bilten br. 493:Referat za izbor u akademsko zvanje za Poslovno-pravnu i Građansko-pravnu oblast, kandidat dr Nikola Dožić [download]
 Bilten br. 493:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hidrotehnika na Građevinskom fakulettu i nematičnim fakultetima, kandidatkinja dr Ivana Ćipranić [download]
 Bilten br. 493:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu, prof. dr Vladimir Božović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Romanistika-Francuska književnost na Filološkom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Spomenka Delibašić [download]
 Prijedlog Komisije,za oblast Zoologija, kandidatkinja dr Lidija Polović [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Stojan Božović-MTF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Vladimir Đurišić,Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Maja Sekulović,Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Ivan Radević-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Nataša Kopitović-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Olivera Sekulić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,Emir Muzurović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Ksenija Rakočević,Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Dijana Račeta Mašić, Medicinski fakultet [download]
 
4. Prijedlog izmjena nastavnih planova i programa na master studijama na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerzitetu Crne Gore 
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakuleta za turizam i hotelijerstvo [download]
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2020/21. godinu 
 Tabelarni pregled organizacije nastave za studijsku 2020/21 godinu [download]
 Prijedlozi vijeća organizacionih jedinica organizacije nastave za studijsku 2020/21 godinu [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2019/20. godinu 
 Prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 
7. Informacije i pitanja