Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, ELEKTRONSKA XXXII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 ELEKTRONSKA XXXII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA  25 JUL 2020. GODINE DO 16 ČASOVA

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXII elektronske sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke 24-25.07.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke 24. do 25.07.2020. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komsije, za oblast Metodika razredne i razredno-predmetne nastave crnogorskog-srpskog, bosanksog, hrvatskatskog jezika i književnosti i Metodika vaspitno obrazovnog rada na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Dijana Vučković [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Željka Beljkaš [download]