Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 XLV Elektronska sjednica VI saziva Senata 15-16 januara

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLV elektronske sjednice VI Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XLIV sjednice VI saziva Senata održane 23.12.2020. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 14.01.2021. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od14.01.2021. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za umjetnost od 14.01.2021. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Solfeđo na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja doc. Vedrana Marković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Izvođačke umjetnosti na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja doc. Tatjana Krkeljić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Izvođačke umjetnosti (Kamerna muzika) na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja doc. Nataša Popović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja mr Maja Šofranac [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Metodika razredne i razredno-predmetne nastave matimatike i Metodika vaspitno-obrazovnog rada na Filozofskom fakultetu, kandidat prof. dr Veselin Mićanović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Tatjana Perović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Tehnologija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Danijela Raičević [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Dijagnostička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Gordana Mijović [download]
 Prijedlog Komisije za oblasti Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta i Grupa predmeta uvoda u medicinu na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Aleksandar Nikolić [download]
 Prijedlog Komisije za oblasti Farmaceutska tehnologija i kozmetologija i Biofarmacija sa farmakokinetikom na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Tanja Vojinović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Danko Živković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Primijenjena matematika i programiranje na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Stevan Kordić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Đorđije Vujadinović [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Aleksa Delibašić, Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Radoje Kandić, Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Katarina Burzanović, Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Mitar Popović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Nemanja Nišavić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Veselinka Vukićević, Medicinski fakultet [download]