Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, utorak 28. decembar 2021. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata od 28.12.2021. godine [download]
 -Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 27.12.2021. godine [download]
 
1. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-kandidatkinja mr Zorica Đurović, Filološki fakultet [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Milica Muhadinović, Ekonomski fakultet [download]
 
2. Predlog izmjena Akademskog kalendara za studijsku 2021/22. godinu [download]
 
3. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore [download]
 
4. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Naučnog odbora [download]
 
5. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Uređivačkog odbora [download]
 
6. Organizacija nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Predlog Odluke Senata i Predlog Vijeća Pravnog fakulteta-honorarno angažovanje prof. dr Dragan Radonjić [download]
 Predlog Odluke Senata i Predlog Vijeća Pravnog fakulteta-honorarno angažovanje, prof. dr Milan Popović [download]
 Predlog Odluke Senata i Predlog Vijeća Filozofskog fakulteta-honorarno angažovanje prof. dr Bogoljub Šijaković [download]
 
7. Zahtjev za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Predlog odluke Senata i zahtjev prof. mr Danijel Cerović, Muzička akademija [download]
 
8. Predlog odluke Senata i Izvještaj Uređivačkog odbora sa predlogom za štampanje univerzitetskih publikacija [download]
 
9. Informacije 
 Godišnji Izvještaj o radu Etičkog odbora [download]