Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, LXX SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

Sjednica Senata zakazana je u za srijedu 09 mart sa početkom u 11 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Zgrada Rektorata, Podgorica , Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LXX sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Verifikacija mandata novom članu-predstavniku Medicinskog fakulteta u Senatu Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 547 
 Bilten br. 546: Referat za izbor u akademsko zvanje za Međunarodnopravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidatkinja dr Marina Jovićević [download]
 Bilten br. 546: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Rusistika-Ruski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Neda Andrić [download]
 Bilten br. 546: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Antička filozofija i teorija saznanja na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Dušan Ignjatović [download]
 Bilten br. 546: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment u kulturi na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat Edin Jašarović [download]
 Bilten br. 546: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblastFilm i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat dr Vuk Vuković [download]
 Bilten br. 547: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment i Marketing na Ekonomkom fakultetu, kandidat dr Vladimir Đurišić [download]
 Bilten br. 547: Referat za izbor u akademsko zvanje za Građanskopravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidat dr Velibor Korać [download]
 Bilten br. 547: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Betonske i zidane konstrukcije na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Nina Serdar [download]
 Bilten br. 547: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Menadžment u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu, kandidatkinja dr Željka Beljkaš [download]
 Bilten br. 547: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička geografija i Društvena geografija na Filozofskom fakultetu, kandidat prof. dr Miroslav Doderović [download]
 Bilten br. 547: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta sociologija i posebne sociološke discipline na Filozofskom fakultetu, kandidat doc. dr Vladimir Bakrač [download]
 Bilten br. 547: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Igor Jovančević [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za Krivičnopravnu oblast na Pravnom fakultetu, kandidat doc. dr Darko Radulović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Finansije i računovodstvo u turizmu i hotelijerstvu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo , kandidatkinja prof. dr Tatjana Stanovčić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat doc. dr Milovan Ljubojević [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat doc. dr Danilo Bojanić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Italijanistika-Italijanski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Radmila Lazarević [download]
 Prijedlog Komisije za oblasti Javno zdravlje i Socijalna farmacija na Medicinskom fakultetu, kandidat prof. dr Boban Mugoša [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Numerička analiza i Matematika na nematičnim fakultetima, kandidatkinja dr Vanja Vukoslavčević [download]
 Presuda Osnonog suda u Podgorici-Vanja Vukoslavčević-UCG [download]
 Presuda Višeg Suda u Podgorici-Vanja Vukoslavčević-UCG [download]
 Prijedlog komisija inauguraciona predavanja [download]
 Predlog komisije za pristupna predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Milica Kankaraš, PMF [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr mr Slađana Kavarić Mandić, Filozofski fakultet [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr Jelena Mijušković, PMF [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Dražana Radonjić, PMF [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr Ana Velimirović, Biotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1-Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme-mr Miodrag Bujišić, Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Maja Lakičević Žarić,ETF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Balša Ivanović,Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme- mr Andreja Komnenić, Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Nikola Đorđević, PMF [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Nikola Bulatović, ETF [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Ivan Martinović, ETF [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Anton Đokaj, PMF [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, Andrijana Baltić, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Aldin Kajević, ETF [download]
 Prijedlog Komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, Jelena Pipović, Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Itana Bubanja,PMF [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za izmjene u organizaciji nastave [download]
 Predlog Fakulteta za sport za angažovanje u nastavi [download]
 Predlog Vijeća Filološkog fakulteta za izmjene u organizaciji nastave [download]
 
5. Predlog nastavnih baza Medicinskog fakulteta [download]
 
6. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev, Fakultet političkih nauka, prof. dr Olivera Komar [download]