Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXIII SJEDNICA III SAZIVA SENATA - REAKREDITACIJA

Materijal za sjednicu Senata :

 
1. Razmatranje zahtjeva za reakreditaciju i izvještaja o samovrednovanju jedinica Univerziteta 
 - Izvodi iz izvještaja o samovrednovanju organizacionih jedinica Univerziteta u [download]
 
2. Razmatranje zahtjeva za reakreditaciju i izvještaja o samovrednovanju Univerziteta Crne Gore 
 -Zahtjev za reakreditaciju Univerziteta Crne Gore [download]
 - Izvještaj o samovrednovanju Univerziteta Crne Gore [download]
 -SWOT analiza [download]
 
3. Razmatranje Elaborata za akreditaciju studijskih programa 
 Zahtjev za akreditaciju studijskog programa osnovnih studija Drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 Zahtjev za reakreditaciju studijskog programa postdiplomskih specijalističkih studija Drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 Zahtjev za akreditaciju studijskog programa postdiplomskih magistarskih studija Drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 Zahjtev za akreditaciju postdiplomskog specijalističkog studijskog programa Geotehnika na Graðevinskom fakultetu [download]
 Zahtjev za akreditaciju postdiplomskog magistarskog studijskog programa Geotehnika na Graðevinskom fakultetu [download]
 Zahtjev za akreditaciju postdiplomskog specijalističkog studijskog programa Agroekonomija i ruralni razvoj [download]
 Zahjtev za akreditaciju postdiplomskog magistarskog studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj na Biotehničkom fakultetu [download]
 Zahtjev za akreditaciji postdiplomskog specijalističkog studijskog programa Ureðenje zemljišta i predjela na Biotehničkom fakultetu [download]
 Zahtjev za izmjenu strukture studija i strukture nastavnog plana na studijskom programu Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 Zahtjev za akreditaciju osnovnog akademskog studijskog programa Mehatronika na Mašinskom fakultetu [download]
 Zahtjev za akreditaciju postdiplomskog magistarskog studijskog programa Mehatronika na Mašinskom fakultetu [download]