Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXVI SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXVI sjednica III saziva Senata održaće se u četvrtak 31.maja 2012 godine,  sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata Univerziteta u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Dnevni red sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXV sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore 
  [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 283 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 282 i referata iz Biltena 279  
 Bilten br. 283 [download]
 Izvjestaji -pristupna predavanja po Biltenu 283 [download]
 Izvještaj -inauguraciono predavanje po Biltenu br. 283 [download]
 Predlozi po Biltenu 283 [download]
 Obraćanje dr Ivanke Antović rektoru, predsjedniku Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke i članovima Senata sa akademskim zvanjem povodom rezenzija objavljenih u Biltenu br 283 [download]
 Obraćanje članova Senata, predstavnika PMF-a Senatu i predsjedniku Senata [download]
 Bilten br. 282 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 282 [download]
 Materijal po referatu za izbor nastavnika za predmete: Krivično pravo-posebni dio,Kriminalistika i Kriminologija na Pravnom fakultetu i Socijalna patologija i Kriminologija sa penologijom na Fakultetu političkih nauka [download]
 Bilten br.279 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 279 [download]
 Zahtjev za produzenje izbornog perioda-doc. dr Dobroslav Vujovic [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Biotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Muzička akademija [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Marina Milić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Vladimir Ostojic [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Natasa Jovovic [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Rade Šarović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Mirjana Popovic [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-ETF-Milena Jovanovic Djukanovic [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet za turizam i hotelijerstvo Olivera Popovic Blagojevic [download]
 Predlog teme i mentora-Prirodnomatematicki fakultet - Mijat Bozovic [download]
 Predlog teme i mentora-Pravni fakultet-Velibor Korać [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet za pomorstvo Špiro Ivoševic [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka - Vanja Komatina [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Branković Renata [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-FPN-Isidora Damjanović [download]
 
4. Razmatranje upisne politike za studijsku 2012/13. godinu (predlog broja studenata za upis na osnovne i specijalističke studije ) 
 Tabele-Uporedni predlog broja studenata za upis za studijsku 2012/13. godinu i konkursa za upis za prethodnu godinu [download]
 Predlozi jedinica o broju studenata za upis na osnovne i specijalističke studije sa obrazloženjem [download]
 Prepis studenata-Medicina [download]
  Centralna komisije za upis za studijsku 2012/13 [download]
 
5. Predlog izmjena Pravilnika o uslovima kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Predlog broja studenata za upis na: 
 -postdiplomske magistrarske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 -postdiplomske magistrarske studije na Filozofskom fakultetu [download]
 -doktorske studije na Filozofskom fakultetu [download]
 -postdiplomske magistrarske studije na Fakultetu političkih nauka [download]
 -doktorske studije na Fakultetu političkih nauka [download]
 -postdiplomske magistrarske studije Mehatronika na Mašinskom fakultetu [download]
 
7. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 - Predlog Disciplinske komisije i Vijeća Fakulteta [download]
 - Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 -Zahtjev-Angelina Atlagić [download]
 
9. Zahtjev Studentskog parlamenta