Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXVI SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXVI sjednica III saziva Senata održaće se u četvrtak 31.maja 2012 godine,  sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata Univerziteta u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXVI sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Dnevni red sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXV sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore 
  [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 283 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 282 i referata iz Biltena 279  
 Bilten br. 283 [download]
 Izvjestaji -pristupna predavanja po Biltenu 283 [download]
 Izvještaj -inauguraciono predavanje po Biltenu br. 283 [download]
 Predlozi po Biltenu 283 [download]
 Obraćanje dr Ivanke Antović rektoru, predsjedniku Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke i članovima Senata sa akademskim zvanjem povodom rezenzija objavljenih u Biltenu br 283 [download]
 Obraćanje članova Senata, predstavnika PMF-a Senatu i predsjedniku Senata [download]
 Bilten br. 282 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 282 [download]
 Materijal po referatu za izbor nastavnika za predmete: Krivično pravo-posebni dio,Kriminalistika i Kriminologija na Pravnom fakultetu i Socijalna patologija i Kriminologija sa penologijom na Fakultetu političkih nauka [download]
 Bilten br.279 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 279 [download]
 Zahtjev za produzenje izbornog perioda-doc. dr Dobroslav Vujovic [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Biotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Muzička akademija [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Marina Milić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Vladimir Ostojic [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Natasa Jovovic [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Rade Šarović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Mirjana Popovic [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-ETF-Milena Jovanovic Djukanovic [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet za turizam i hotelijerstvo Olivera Popovic Blagojevic [download]
 Predlog teme i mentora-Prirodnomatematicki fakultet - Mijat Bozovic [download]
 Predlog teme i mentora-Pravni fakultet-Velibor Korać [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet za pomorstvo Špiro Ivoševic [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka - Vanja Komatina [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Branković Renata [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-FPN-Isidora Damjanović [download]
 
4. Razmatranje upisne politike za studijsku 2012/13. godinu (predlog broja studenata za upis na osnovne i specijalističke studije ) 
 Tabele-Uporedni predlog broja studenata za upis za studijsku 2012/13. godinu i konkursa za upis za prethodnu godinu [download]
 Predlozi jedinica o broju studenata za upis na osnovne i specijalističke studije sa obrazloženjem [download]
 Prepis studenata-Medicina [download]
  Centralna komisije za upis za studijsku 2012/13 [download]
 
5. Predlog izmjena Pravilnika o uslovima kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
6. Predlog broja studenata za upis na: 
 -postdiplomske magistrarske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 -postdiplomske magistrarske studije na Filozofskom fakultetu [download]
 -doktorske studije na Filozofskom fakultetu [download]
 -postdiplomske magistrarske studije na Fakultetu političkih nauka [download]
 -doktorske studije na Fakultetu političkih nauka [download]
 -postdiplomske magistrarske studije Mehatronika na Mašinskom fakultetu [download]
 
7. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 - Predlog Disciplinske komisije i Vijeća Fakulteta [download]
 - Mišljenje radne grupe za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 -Zahtjev-Angelina Atlagić [download]
 
9. Zahtjev Studentskog parlamenta