Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXXIII SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXXIII sjednica III saziva Senata Univerziteta zakazana je za četvrtak 27 decembar  2012 godine, sa počekom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXIi sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 293 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 288 (Filozofski fakultet) 
 Bilten br. 293 [download]
 Izvještaj-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 293 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 293 [download]
 Bilten br. 288 [download]
 Predlog po Biltenu br. 288 [download]
 Zahtjev za produzenje izbornog perioda-prof. dr Vesna Karadžić [download]
 Zahtjev za produzenje izbornog perioda-prof. dr Svetlana Rakočević [download]
 Prigovor člana Senata-predstavnika Biotehničkog fakulteta  [download]
 
2.  [download]Predlog komisije-Pravni fakultet [download]
 
 Predlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisija-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Institut za strane jezike [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Natasa Krivokapić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Miomirka Lučić [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet za pomorstvo- Aleksandar Nikolić [download]
 Predlog teme i mentora- Fakultet polituičkih nauka - Dritan Abazovic [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-ETF-Zoran Miljanic [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-ETF-Marko Simeunović [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Nikola Bešić [download]
 Predlog teme i mentora-Mašinski fakultet-Dušan Ðurović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tajana Janković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Nikola Perovic [download]
 
4. Predlog izmjena Poslovnika o radu Senata Univerziteta Crne Gore (Inicijativa za razmjenu mišljenja) [download]
 
5. Predlog izmjena Akademskog kalendara za studijsku 2012/13 godinu ( ljetnji semestar) 
 
6.  [download]a)strukture Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 b)izmjene broja predstavnika studenata u Vijeću Fakulteta za pomorstvo [download]
 
 
7. Realizacija magistarskih studija na Pravnom fakultetu 
 -Predlog komisija za ocjenu teme magistarskog rada [download]
 -Predlog Komisije za odbranu magistarskog rada [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-Biotehnički fakultet-dr Snježana Hrnčić [download]
 Zahtjev -PMF- Borko Vujičić [download]
 
9. Predlozi jedinica za izdavanje diploma bachelor [download]
 
10. Realizacija magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
11. Donošenje odluke o angažovanju u nastavi u studijskoj 2012/13 godini na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]