Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, XXXV sjednica III saziva Senata Univerziteta Crne Gore

predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXXV Sjednica III saziva Senata Univerziteta Crne Gore održaće se u četvrtak 28 marta 2013 godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala  Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXV sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXIV sjednice III saziva Senata Univerziteta [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 298, Biltena br. 296, Biltena 295 
 Bilten br. 298 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 298 [download]
 Bilten br. 296 [download]
 Predlog po Biltenu br. 296 [download]
 Bilten br. 295 [download]
 Izvještaji-inauguraciona predavanja po Biltenu br. 295 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 295 [download]
 Odluka Vijeća PMF-A o potvrðivanju predloga za izbor i odluka po prigovoru na referat za izbor nastavnika za predmete Fizička mehanikai Fizika na nematičnim fakultetima i prigovor prof. dr Gordane Laštavičke-Medin [download]
 Bilten br. 286 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 286 [download]
 Informacija Farmaceutskog fakulteta povodom utvrðivanja predloga za izbor za predmet Imunologija na Farmaceutskom fakultetu po Biltenu br. 295 [download]
 Produženje izbornog perioda-Zahtjev dr Biljana Lazović [download]
 
2. Imenovanje Komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet za pomorstvo [download]
 Predlog Komisije-Institut za strane jezike [download]
 Predlog Komisije-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog komisija-Medicinski fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije  
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-PMF-Aleksandar Popović [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Ana Mugoša [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Marija Janković [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Luka Uskoković [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Maja Ilić Delibašić [download]
 Predlog teme i mentora-Graðevinski fakultet-Marijana Lazarevska [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Dritan Abazović [download]
 
4. Predlog Akcionog plana za realizaciju preporuka komisije za spoljašnju evaluaciju u postupku reakreditacije Univerziteta Crne Gore za period 2012-2017 godine [download]
 
5. izmjena strukture i sadržine (nastavnog plana i programa-ECTS kataloga) na osnovnim akademskim studijskim programima Gluma, Režija-podgrupa Pozorišna režija i Dramaturgija na Fakultetu dramskih umjetnosti  [download]
 
6. Predlozi jedinica za izmjene u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2012/13 godine  [download]
 
7. Predlog strukture Vijeća Instiututa za strane jezike [download]
 
8. Informacija sa predlogom mjera za prevenciju plagijata Centra za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore,Centra informacionog sistema i Univerzitetske biblioteke [download]
 
9. Imenovanje predstavnika studenata u Radnom tijelu Senata za pripremu mišljenja i davanje predloga o disciplinskoj odgovornosti studenata  [download]
 
10. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Predlog-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog -Pravni fakultet [download]
 
11. Pitanja i predlozi [download]
 
12. Predlog Studentskog palamenta za članove Univerzitetske izborne komisije  [download]