Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, I SJEDNICA IV SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

Sjednica će se održati u četvrtak 23. maja 2013. godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red I sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa Konstitutivne sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Instituta za biologiju mora u Senatu i Strukovnom vijeću za prirodne i tehničke nauke  [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Studentskog parlamenta u Senatu [download]
 
1. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Predlog komisije-Istorijski institut [download]
 Predlog Komisije-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisija-Pravni fakultet [download]
 Predlog komisija-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisija-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Fakultet primijenjene fizioterapije [download]
 Predlog Komisija-Filozofski fakultet [download]
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije  
 Predlog teme i metora-Medicinski fakultet-Marija Antunović [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet za pomorstvo-Nada Marstijepović [download]
 Predlog teme i metora-Fakultet za pomorstvo-Sead Cvrk [download]
 Komisija za ocjenu doktorske disertacije-PMF-Vlatko Kastratović [download]
 Komisija za ocjenu doktorske disertacije-PMF-Nikola Svrkota [download]
 
3. Predlozi jedinica za izmjenu: 
 a)Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 b) Pravila studiranja na postdiplomskim studijama  [download]
 
4. Predlog Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 
5. Predlog izmjena strukture i sadržine (nastavnog plana i programa-ECTS kataloga) na osnovnim i postdiplomskim specijalističkim akademskim studijskim programima Produkcija i Režija, podgrupa Filmska i televizijska režija na Fakultetu dramskih umjetnosti  [download]
 
6. Predlog izmjene broja predstavnika drugog akademskog i stručnog osoblja u Vijeću Arhitektonskog fakulteta [download]
 
7. Predlog za imenovanje članova Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta [download]
 
8. Predlog Centra za kontrolu i kvalitet studija Univerziteta Crne Gore za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija  [download]
 
9. Informacija sa predlogom mjera za prevenciju plagijata Centra za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, Centra informacionog sistema i Univerzitetske bibioteke  [download]
 
10. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata Ekonomskog fakulteta 
 Predlozi Vijeća Ekonomskog fakulteta i disciplinske komisije [download]
 
11. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev-Angelina Atlagić [download]
 
12. Zahtjev Studentskog parlamenta za odobravanje uslovnog upis postdiplomskih specijalističkih studija [download]
 
13. Pitanja i predlozi [download]