Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, IX sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

IX sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 19 decembar 2013 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red IX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa VIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Pravnog fakulteta u Strukovnom vijeću za društvene nauke  [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br 314, Biltena br.313 i Biltena br. 309 
 Bilten br. 314 [download]
 Izvještaji-inauguraciona predavanje po Biltenu br. 314 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 314 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 314 [download]
 Bilten br. 313 [download]
 Izvještaji-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 313 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 313 [download]
 Bilten br. 309 [download]
 Izvještaji-inauguraciona predavanje po Biltenu br. 309 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 309 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 309 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisija-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Predlog Komisije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Predlog Komsiije-Institut za strane jezike [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog teme i mentora-Graðevinski fakultet -Milivoje Rogač [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Deja Piletić [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Dragutin Papović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Dragiša Vukotić  [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Sanja Crnogorac [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Danijela Ristić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Rade Šarović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Zoran Jovović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Adnan Prekić [download]
 Predlog teme i mentora-Pravni fakultet-Velibor Goranović [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Nikola Radunović [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Mladen Grgić [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Sonja Žaric [download]
 Predlog teme i mentora-Graðevinski fakultet -Milivoje Milanović [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Ekonomskom fakultetu [download]
 Predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta o priznavanju ispita studentima doktorskih studija [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje o priznavanju ispita studentima doktorskih studija [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Fakultetu za pomorstvo [download]
 
4. Izmjene u organizaciji nastave na Fakultetu političkih nauka za ljetnji semestar studijske 2013/14 godine  [download]
 
5. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata  
 Predlozi Vijeća Ekonomskog fakulteta i Disciplinske komisije [download]
 Mišljenje Radne grupe  [download]
 Predlog Vijeća Pravnog fakulteta i Disciplinske komisije [download]
 
6. Zahtjev za akreditaciju studijskog programa master studija Inkluzivna pedagogija na Filozofskom fakultetu [download]
 
7. Pitanja i predlozi [download]