Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za čertvrtak 27. februar 2014. godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa X sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Fakulteta političkih nauka u Senatu  [download]
 
1. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog komisije-Pravni fakultet [download]
 Predlog Komsiije-Institut za strane jezike [download]
 Predlog komisija-Muzička akademija [download]
 Predlog komisije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Predlog komisija-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog komisije-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Predlog komisija-Biotehnički fakultet [download]
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Željka Asanović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Igor Pejovic [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Marija Janković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Milena Lipovina Bozović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tamara Ðuričković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Elvira Pupovic [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Ristan Stijepović [download]
 Predlog teme i mentora-Ekonomski fakultet-Radivoje Drobnjak [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Graðevinski fakultet- Marija Jevrić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Graðevinski fakultet-Marijana Lazarevska [download]
 Predlog teme i mentora-Graðevinski fakultet-Jelena Pejović [download]
 Predlog teme i mentora-Graðevinski fakultet -Biljana Ivanović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Jelena Bašanović-Čečović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Vanja Vukićević [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Mihaela Lalić [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Goran Ćeranić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Dragana Čarapić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Afrim Sjerina [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Zoran Jovović [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Elektrotehnički fakultet-Tomo Popovic [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-PMF-Miloje Šundić [download]
 Predlog teme i mentora-PMF-Nevena Mijajlovic [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Tatjana Vujović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet političkih nauka-Isidora Damjanovic  [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Mladen Grgić [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Nikola Radunović [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Mehmed Dječević [download]
 
3. Razmatranje Elaborata o opravanosti osnivanja postdiplomskih specijalističkih akademskih studija Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika za izvoðenje nastave iz uže stručnih oblasti u stručnim školama na Filozofskom fakultetu [download]
 
4. Predlog izmjena strukture i sadržine (nastavnog plana i programa-ECTS kataloga) osnovnog akademskog studijskog programa Pravne nauke na Pravnom fakultetu [download]
 
5. Realizacija Eksternog oglasa Univerziteta od 18.11.2013. godine i internih oglasa fakulteta za angažovanje u nastavi za studijsku 2013/14 godinu 
 Predlog Vijeca Arhitektonskog fakulteta po Eksternom oglasu [download]
 Predlozi vijeca fakulteta po internim oglasima (MTF,FPN) [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2013/14 godine [download]
 
7. Struktura Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 
8. Pitanja i predlozi 
 Informacija o izvještaju o samovrednovanju Univerziteta Crne Gore [download]
 Odluke vijeca fakulteta o verifikaciji ocjena iz zimskog semestar studijske 2013/14 godine [download]