Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XVII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne GoreI

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XVII sjednica IV saziva Senata zakazana je za četvrtak 26  jun 2014. godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XVII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XVI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 324, Biltena br. 321, Biltena br. 319 i ranije odloženog referata iz Biltena br. 316 (Fakultet za pomorstvo)  
 Bilten br. 324 [download]
 Izvještaj-inauguraciono predavanje po Biltenu br. 324 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 324 [download]
 Bilten br. 321 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 321 [download]
 Bilten br. 319 [download]
 Izvještaji-inauguraciona predavanja po Biltenu br. 319 [download]
 Izvještaji-pristupna predavanja po Biltenu br. 319 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 319 [download]
 Bilten br. 316 [download]
 Izvještaji pristupna predavanja po Biltenu br. 321 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 316 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Fakultet za pomorstvo [download]
 
3. Prijava doktorske teze i odbrana doktorske disertacije (Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, odreðivanje mentora, imenovanje komisija, utvrðivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Milena Lipovina Božović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Jovan Ðurašković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-Aldijana Muratović [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Mašinski fakultet-Dušan Ðurović [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Marija Antunović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Graðevinski fakultet-Marija Jevrić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Graðevinski fakultet-Marijana Lazarevska [download]
 Predlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije Zdravstvena njega na Visokoj medicinskoj školi u Beranama [download]
 
4. Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu [download]
 
5. Predlog izmjene strukture (nastavnog plana) na osnovnom akademskom studijskom programu Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
6. Upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore u studijsku 2014/15 godinu 
 Informacija o broju prijavljenih kandidatia za upis na osnovne studije UCG za studijsku 2014/15 godinu (I upisni rok) [download]
 Pravila prepisa na Medicinski fakultet Unverziteta Crne Gore [download]
 Predlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije Zdravstvena njega na Visokoj medicinskoj školi u Beranama [download]
 
7. Predlog broja studenata za upis na postdiplomske magistarske i doktorske studije za studijsku 2014/15 godinu [download]
 
8. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore [download]
 
9.  [download]Rješenje Prosvjetnog inspektora i Odluka Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Dopis Ministarstva prosvjete [download]